Otevřený dopis ČKPA ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,
rády bychom Vás jménem České komory porodních asistentek, z.s., nejdéle fungující profesní organizace porodních asistentek v České republice, seznámily s oblastmi porodní asistence, které vnímáme jako problematické a požádaly Vás o spolupráci při jejich řešení. Dlouhodobě se podílíme na přípravě stěžejních dokumentů nutných pro profesi porodní asistentky. Jedná se například o přípravu novelizace kompetenční vyhlášky a metodického pokynu pro vzdělávání ve studijním programu Porodní asistence v rámci pracovní skupiny pro vzdělávání v porodní asistenci při MZ ČR nebo příprava vzdělávacího standardu pro studijní program Porodní asistence v rámci pracovní skupiny Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí. Zároveň se podílíme dlouhodobě na jednáních týkajících se bodového ohodnocení výkonů, které mohou provádět (a mají ve svých kompetencích) porodní asistentky.
Níže uvádíme nejpalčivější problémy, které často brání adekvátní péči, kterou mohou porodní asistentky v rámci svých kompetencí poskytovat. Vnímáme tuto problematiku jako celospolečenský problém, který může mít dopad nejen na ženu, ale na celou komunitu v širším slova smyslu.

1. Kompetence porodních asistentek
Porodní asistentky chtějí mít možnost vykonávat své povolání v celé šíři své odborné způsobilosti, která vychází celosvětově z mezinárodní definice porodní asistentky Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Kompetence a činnosti porodních asistentek jsou na národní úrovni dostatečně vymezeny a popsány ve vyhlášce MZ ČR č. 55/2011 Sb. (resp. 2/2016 Sb.). V kompetenci porodních asistentek byla vždy samostatná péče o ženu během fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí, ale dlouhodobě je nám v těchto činnostech bráněno.
- Kompetence porodních asistentek, které pracují na porodních sálech, jsou často omezovány, jejich práce je podřízená péči lékařské. Porodní asistentky vedly dle údajů ÚZIS (2017) jen okolo 19 % porodů.
- Se soukromými porodními asistentkami zdravotní pojišťovny nejsou ochotné uzavírat smlouvy (dle našeho šetření v roce 2017 mělo uzavřenou smlouvu s VZP jen 15 soukromých porodních asistentek).
- Soukromé porodní asistentky mají k dispozici reálně pouze jeden výkon od zdravotních pojišťoven pro odbornost porodní asistentky (921) a to je výkon 06211 Návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou. Další výkony: Komplexní a kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (06021 a 06023) nemá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou žádná z porodních asistentek.
- Současný stav péče soukromých porodních asistentek pracujících v komunitním prostředí hrazené ze zdravotního pojištění nepokrývá potřeby těhotných žen a šestinedělek v ČR! Nepokrývá ani potřeby pro výuku komunitní porodní asistence u studentek.
- Péči soukromé porodní asistentky musí indikovat lékař (ošetřující gynekolog) - což je v konfliktu s jeho zájmy.
- Péče porodních asistentek o fyziologicky těhotné ženy a šestinedělky je hospodárnější
a ekonomicky pro zdravotní pojišťovny výhodnější. Výzkumy potvrzují, že péče porodní asistentky kontinuálně poskytovaná ženám po celou dobu těhotenství, porodu a šestinedělí je tou správnou volbou z hlediska komfortu ženy a její komunity, ale i z hlediska výskytu případných komplikací a odchylek od fyziologie.

2. Porodní domy, centra péče porodních asistentek, domácí porody
Naše organizace dlouhodobě hájí zájmy a potřeby žen a jejich rodin, kterým porodní asistentky péči poskytují. Nabídka klasické nemocniční porodní péče není dostačující, řada žen není s péčí zdravotníků v nemocnicích spokojená.
- Podporujeme vznik porodních domů, jako bezpečné alternativy místa pro porod nízkorizikových těhotných žen. Preferujeme umístění porodního domu v blízkosti porodnice.
- Podporujeme vznik center péče porodních asistentek v porodnicích, kde by mohly porodní asistentky poskytovat péči nízkorizikovým těhotným, rodičkám a šestinedělkám, pracovat zcela samostatně, podporovat přirozený porod bez rutinních zásahů a medikace, poskytovat individualizovanou péči v porodní asistenci založené na důkazech. Za samozřejmost považujeme přesné stanovení podmínek a jasných postupů (standardů), na jejichž základě porodní asistentky budou péči poskytovat.
- To, že určitá část našich žen se rozhoduje pro porod ve svém domácím prostředí (často zcela bez poskytnutí zdravotní péče, pouze s laickým doprovodem), je skutečností. Ženě nelze upřít právo svobodné volby místa porodu. Pokládáme proto za správné také v tomto případě ženám poskytnout potřebnou odbornou péči a to na základě předem stanovených pravidel (nízkorizikové rodičky, standardy péče, zkušené a vzdělané porodní asistentky pracující pod supervizí).

3.  Komora porodních asistentek ze zákona
Proto, abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Budeme tedy usilovat o vznik Komory porodních asistentek ze zákona, aby bylo zajištěno hájení zájmů všech zájmových skupin v porodní asistenci. Komoru zároveň vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!
Jsme zcela jasně pro vzájemnou spolupráci porodní asistentky a lékaře. Rády se na kultivaci vzájemných vztahů budeme podílet v partnerské a respektující atmosféře. Zásadní je pro nás kromě vzájemné spolupráce porodních asistentek a lékařů i spolupráce, kolegialita a vzájemný respekt s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Věříme, že jsme výše jasně vyjádřily problémy a současný stav péče v porodní asistenci a že touto cestou nalezneme tak potřebnou podporu pro další vývoj správným směrem v péči poskytované našim ženám a jejich rodinám. Jsme připraveny k dalším krokům a jednáním, které přispějí ke zdárnému vývoji.


Schváleno Výkonným výborem ČKPA   1.9. 2018

Podán elektronicky na MZ ČR  2. 10. 2018