EMA meeting 2022 v Bruselu

V pátek 23. září bylo zahájeno každoroční setkání Evropské asociace porodních asistentek (European midwives association - EMA). Po minulých jednáních, které se kvůli opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 konala online, jsme se opět sešli na prezenčním zasedání. Stejně jako v minulých letech je to velmi příjemné setkání, které podporuje profesní hrdost porodních asistentek a je to velká možnost ve sdílení své praxe, národních problémů a zkušeností souvisejících s naší profesí a navázání spolupráce napříč evropskými zeměmi. Ve dvou dnech se bude diskutovat o fungování EMA, zkušenostech z jednotlivých zemí.

Za Českou komoru porodních asistentek se jednání účastní Blanka Tiainen a Markéta Moravcová. Českou republiku zde reprezentují spolu s kolegyní Terezou Zachovou z Unipy.  

Organizátorem letošního setkání je Belgická asociace porodních asistentek (Belgian Midwives Association).

EMA meeting zahájili představitel belgické vlády a Belgické asociace poroních asistentek spolu s předsednictvem EMA. Zároveň účastníky na dálku pozdravila Franca Cadeé, prezidentka ICM.

1663926415653.jpg

článek PORODNÍ ASISTENTKY JSOU TEĎ ČLENEM RODINY. CO BY ZA TO DALY NAŠE MÁMY

Minulý týden vyšel v časopise Vlasta velmi zajímavý článek o porodní asistenci, její historii, jejích problémech  a i něco o tom, jak problémy řešit s stále se posouvat k lepšímu. Součástí tohoto článku je stručný přehled historie a rozhovory s porodními asistentkami. Jednou porodní asistentkou, která odvpovídala na otázky týkající se regulace naší profese a změn, které by mohly pomoci zlepšení podmínek výkonu profese, je naše víceprezidentka Markéta Moravcová.

Přejeme vám příjemné čtení a snad i inspiraci pro vaši práci. Článek naleznete ZDE.

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci

Již podruhé proběhlo setkání zástupkyň vzdělavatelů v porodní asistenci iniciované Českou komorou porodních asistentek, z.s. Ve středu 23. března se na Vysoké škole polytechnické Jihlava sešly porodní asistentky - vyučující ze 7 vysokých škol z celé České repubiky. Jednání se neslo v duchu velmi příjemné atmosféry a prodiskutovaly jsme řadu témat, která jsou pro nás společná a snažíme se je dlouhodobě řešit tak, abychom co nejlépe připravovaly budoucí porodní asistentky do klinické praxe.

Na pořadu jednání byly průběžné informace o přípravě Koncepce porodní asistence, kde jsme především diskutovaly o možnostech sjednocení výuky a vedení praxe a výstupních znalostí našich absolventek na jednotlivých vysokých školách. V návaznosti na toto téma jsme se také zabývaly způsoby akreditace pracovišť komunitních porodních asistentek pro praktickou výuku našich studentek.

Dalším tématem byla diskuze nad obsahem portfolií (loogbooků, záznamníků praxe) na jednotlivých školách a snaha o jejich sjednocení pro lepší orientaci studentek i kolegyň z praxe.

Zástupkyně ČKPA tlumočily kolegyním nabídku prezentace jejich škol na sociáních sítích a webových stránkách ČKPA.

Ještě jednou děkujeme za skvělou atmosféru a perfektní zázemí kolegyním z VŠP Jihlava a těšíme se na další setkání ve Zlíně v říjnu tohoto roku.

Za ČKPA Markéta Moravcová a Helena Poláčková 

Soutěž ČKPA o nejlepší bakalářskou práci 2021

Česká komora porodních asistentek v roce 2021 již počtvrté vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce s největším praktickým přínosem pro profesi porodní asistentky. Z jedenácti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže z 6 vysokých škol stanovilo
8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového hodnocení. První tři místa obsadily čtyři práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Čtyři porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky obdrží od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány:

1. místo          - Bc. Anna Škvorová – Potřeby zdravotníků pečujících o rodiče při
                           perinatální ztrátě
(Západočeská univerzita v Plzni)

2. místo          - Bc. Andrea Motalová – Osvojení (Univerzita Pardubice)         

                        - Bc. Denisa Oravcová – Porodní polohy a možnosti jejich využití v práci
                         porodní asistentky
(Masarykova univerzita v Brně)                                              

3. místo           - Bc. Dóra Fodorová – Sexuální výchova v předškolním věku (Masarykova
                           univerzita v Brně)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné.

členky Výkonného výboru ČKPA

Online mítink Evropské asociace porodních asistentek

V sobotu 25. září 2021 se uskuteční online mítink Evropské asociace porodních asistentek (EMA), jejímž členem je i Česká komora porodních asistentek a Unie porodních asistentek. Mítink se koná každoročně, bohužel v souvislosti s pandemií Covid-19 poslední celoevropské setkání "naživo" proběhlo v Praze v roce 2019.

V letošním roce proběhnou volby do předsednictva EMA. Jako česká profesní organzace si členství v této organizaci vážíme a věříme, že již příští rok se naše zástupkyně setkají se svými kolegyněmi z celé Evropy osobně. 

Ocenění kolegyně Mgr. Kateřiny Ratislavové, Ph.D.

Ocenění kolegyně Katky Ratislavové

Rády sdílíme ocenění naší kolegyně, porodní asistentky, Kateřiny Ratislavové, která byla za svou činnost v oblasti péče o rodiče po perinatální ztrátě oceněna cenou primátora města Plzne ANDĚL, kterou uděluje dobrovolníkům v sociálních službách. Je to za poradenskou činnost rodičům po perinatální ztrátě v Plzeňské zastávce, z.s.

Blahopřejeme!

Nové prezidium ČKPA

Členská schůze (CK) ČKPA se konala elektronicky, hlasování proběhlo per rollam ve dnech 30. 11. – 15. 12. 2020 a řídila se stanovami, volebním a jednacím řádem ČKPA.

Nadpoloviční většinou hlasů byly zvoleny navržené kandidátky a vzniklo nové vedení ČKPA na období 2020 - 2024:

Prezidentka: Alena Frýdlová
Viceprezidentka: Markéta Moravcová
Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Drahomíra Filausová
Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráci: Blanka Tiainen
Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Daniela Bukáčková

Členky Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise:
Jaroslava Eksteinová, Miluše Kučerová, Martina Holubářová.

Gratulujeme!

Příprava zákona o České komoře porodních asistentek

Zástupkyně ČKPA, UNIPA a ČSPA nadále spolupracují se senátorem Lumírem Kantorem na přípravě zákona o České komoře porodních asistentek. Senátor Kantor a další senátoři předložili návrh zákona v Senátu ČR dne 30.1.2020 (více ZDE). K návrhu zákona však měly profesní organizace i další zúčastněné strany řadu připomínek. Proto senátor Kantor stáhnul návrh zákona  z projednávání v Senátu a v tuto chvíli se na základě připomínek upravuje. ČKPA i nadále pracuje na těchto změnách a podílí se na dotvoření stavovských předpisů. ČKPA podporuje vytvoření zákona, který pomůže regulovat profesi porodní asistentky a přispěje ke zkvalitnění poskytované péče ženám.

Pokud by některá z členek ČKPA chtěla spolupracovat na úpravách návrhu zákona nebo na přípravě stavovských předpisů komory, dejte nám prosím vědět.

Výkonný výbor ČKPA

21.3.2020

Vyjádření ČKPA, z.s. ke kauze postihu komunitní porodní asistentky

Vyjádření ČKPA, z.s. ke kauze postihu komunitní porodní asistentky Mgr. L. Kašové - ZDE

Ženám nelze upřít právo svobodné volby místa porodu. Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) dlouhodobě zastává názor, že by ženy, které se rozhodnou přivést na svět své dítě v domácím prostředí, měly mít možnost získat odbornou péči porodní asistentky a to na základě předem stanovených pravidel (nízkorizikové rodičky, standardy péče, zkušené a vzdělané porodní asistentky pracující pod supervizí). Toto stanovisko vyplývá z platných norem Evropské asociace porodních asistentek (EMA) a Světové konfederace porodních asistentek (ICM), jejichž je ČKPA členem. Je tristní, že současná situace v České republice toto právo žen nepodporuje a jsou sankcionovány porodní asistentky, které splňují po odborné stránce veškeré představy, které má naše profesní organizace o zkušené a vzdělané porodní asistence s dlouholetou praxí. Věříme, že současná snaha profesních organizací porodních asistentek v České republice o založení zákonem stanovené Komory porodních asistentek napomůže k vyřešení neutěšené situace, kdy jsou postihovány porodní asistentky, které provádí svou praxi na základě všech platných a celosvětově uznávaných pravidel.