Principy péče v porodní asistenci

PrincipyPrincipy péče v porodní asistenci ke stažení ZDE

Dokument Principy péče v porodní asistenci byl připraven ve spolupráci Unie porodních asistentek,z.s. a České komory porodních asistentek, z.s. jako materiál, který může pomoci porodním asistentkám lépe se orientovat v péči o ženu během těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Dokument vychází z doporučených postupů WHO, ICM, NICE a z dalších odborných zdrojů. Jde o "živý" dokument, který bude průběžně revidován a doplňován. Revize Principů péče je plánovaná na jaro 2020.

Budeme rády za Vaše názory a připomínky, které nám můžete zasílat ZDE.

Otevřený dopis ČKPA ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,
rády bychom Vás jménem České komory porodních asistentek, z.s., nejdéle fungující profesní organizace porodních asistentek v České republice, seznámily s oblastmi porodní asistence, které vnímáme jako problematické a požádaly Vás o spolupráci při jejich řešení. Dlouhodobě se podílíme na přípravě stěžejních dokumentů nutných pro profesi porodní asistentky. Jedná se například o přípravu novelizace kompetenční vyhlášky a metodického pokynu pro vzdělávání ve studijním programu Porodní asistence v rámci pracovní skupiny pro vzdělávání v porodní asistenci při MZ ČR nebo příprava vzdělávacího standardu pro studijní program Porodní asistence v rámci pracovní skupiny Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí. Zároveň se podílíme dlouhodobě na jednáních týkajících se bodového ohodnocení výkonů, které mohou provádět (a mají ve svých kompetencích) porodní asistentky.
Níže uvádíme nejpalčivější problémy, které často brání adekvátní péči, kterou mohou porodní asistentky v rámci svých kompetencí poskytovat. Vnímáme tuto problematiku jako celospolečenský problém, který může mít dopad nejen na ženu, ale na celou komunitu v širším slova smyslu.

1. Kompetence porodních asistentek
Porodní asistentky chtějí mít možnost vykonávat své povolání v celé šíři své odborné způsobilosti, která vychází celosvětově z mezinárodní definice porodní asistentky Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Kompetence a činnosti porodních asistentek jsou na národní úrovni dostatečně vymezeny a popsány ve vyhlášce MZ ČR č. 55/2011 Sb. (resp. 2/2016 Sb.). V kompetenci porodních asistentek byla vždy samostatná péče o ženu během fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí, ale dlouhodobě je nám v těchto činnostech bráněno.
- Kompetence porodních asistentek, které pracují na porodních sálech, jsou často omezovány, jejich práce je podřízená péči lékařské. Porodní asistentky vedly dle údajů ÚZIS (2017) jen okolo 19 % porodů.
- Se soukromými porodními asistentkami zdravotní pojišťovny nejsou ochotné uzavírat smlouvy (dle našeho šetření v roce 2017 mělo uzavřenou smlouvu s VZP jen 15 soukromých porodních asistentek).
- Soukromé porodní asistentky mají k dispozici reálně pouze jeden výkon od zdravotních pojišťoven pro odbornost porodní asistentky (921) a to je výkon 06211 Návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou. Další výkony: Komplexní a kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (06021 a 06023) nemá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou žádná z porodních asistentek.
- Současný stav péče soukromých porodních asistentek pracujících v komunitním prostředí hrazené ze zdravotního pojištění nepokrývá potřeby těhotných žen a šestinedělek v ČR! Nepokrývá ani potřeby pro výuku komunitní porodní asistence u studentek.
- Péči soukromé porodní asistentky musí indikovat lékař (ošetřující gynekolog) - což je v konfliktu s jeho zájmy.
- Péče porodních asistentek o fyziologicky těhotné ženy a šestinedělky je hospodárnější
a ekonomicky pro zdravotní pojišťovny výhodnější. Výzkumy potvrzují, že péče porodní asistentky kontinuálně poskytovaná ženám po celou dobu těhotenství, porodu a šestinedělí je tou správnou volbou z hlediska komfortu ženy a její komunity, ale i z hlediska výskytu případných komplikací a odchylek od fyziologie.

2. Porodní domy, centra péče porodních asistentek, domácí porody
Naše organizace dlouhodobě hájí zájmy a potřeby žen a jejich rodin, kterým porodní asistentky péči poskytují. Nabídka klasické nemocniční porodní péče není dostačující, řada žen není s péčí zdravotníků v nemocnicích spokojená.
- Podporujeme vznik porodních domů, jako bezpečné alternativy místa pro porod nízkorizikových těhotných žen. Preferujeme umístění porodního domu v blízkosti porodnice.
- Podporujeme vznik center péče porodních asistentek v porodnicích, kde by mohly porodní asistentky poskytovat péči nízkorizikovým těhotným, rodičkám a šestinedělkám, pracovat zcela samostatně, podporovat přirozený porod bez rutinních zásahů a medikace, poskytovat individualizovanou péči v porodní asistenci založené na důkazech. Za samozřejmost považujeme přesné stanovení podmínek a jasných postupů (standardů), na jejichž základě porodní asistentky budou péči poskytovat.
- To, že určitá část našich žen se rozhoduje pro porod ve svém domácím prostředí (často zcela bez poskytnutí zdravotní péče, pouze s laickým doprovodem), je skutečností. Ženě nelze upřít právo svobodné volby místa porodu. Pokládáme proto za správné také v tomto případě ženám poskytnout potřebnou odbornou péči a to na základě předem stanovených pravidel (nízkorizikové rodičky, standardy péče, zkušené a vzdělané porodní asistentky pracující pod supervizí).

3.  Komora porodních asistentek ze zákona
Proto, abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Budeme tedy usilovat o vznik Komory porodních asistentek ze zákona, aby bylo zajištěno hájení zájmů všech zájmových skupin v porodní asistenci. Komoru zároveň vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!
Jsme zcela jasně pro vzájemnou spolupráci porodní asistentky a lékaře. Rády se na kultivaci vzájemných vztahů budeme podílet v partnerské a respektující atmosféře. Zásadní je pro nás kromě vzájemné spolupráce porodních asistentek a lékařů i spolupráce, kolegialita a vzájemný respekt s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Věříme, že jsme výše jasně vyjádřily problémy a současný stav péče v porodní asistenci a že touto cestou nalezneme tak potřebnou podporu pro další vývoj správným směrem v péči poskytované našim ženám a jejich rodinám. Jsme připraveny k dalším krokům a jednáním, které přispějí ke zdárnému vývoji.


Schváleno Výkonným výborem ČKPA   1.9. 2018

Podán elektronicky na MZ ČR  2. 10. 2018

Beseda se studentkami Porodní asistence

Zástupkyně ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. vedly na podzim 2018 dvě besedy se studentkami oboru Porodní asistentka. Věnovaly se historii i současnosti profesních organizací porodních "babiček" a zaměřily se na činnost České komory porodních asistentek z.s.

Informovaly studentky o přípravě komory porodních asistentek ze zákona a besedovaly se studentkami o jejich názorech na význam jednotné profesní organizace pro všechny porodní asistentky.

Setkání se studentkami bylo příjemné a doufáme, že zástupkyně ČKPA budou v besedách pokračovat.

Očima studentek porodní asistence

Co je potřebné pro fungování profesní organizace?

Výzva k akreditaci zařízení

Vážené kolegyně,
dovolujeme si Vás jménem profesní organizace porodních asistentek Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) oslovit ohledně spolupráce na vzdělávání našich budoucích kolegyň. Jak možná víte, je vyhláškou Evropského parlamentu a rady č. 2013/55/EU a související národní legislativou stanovena povinnost při studiu porodní asistence absolvovat odbornou praxi na zdravotnických pracovištích, která jsou akreditována pro praktickou výuku v porodní asistenci. Účelem tohoto sdělení není polemizovat nad praktičností, efektivností či správností této povinnosti. Faktem zůstává, že i přes urgence na Ministerstvu zdravotnictví tato povinnost trvá a všechny vysoké školy, které vzdělávají budoucí porodní asistentky, jsou povinny odbornou praxi zajišťovat pouze na akreditovaných pracovištích pro praktickou výuku v porodní asistenci. Některé vysoké školy doposud toto nařízení zcela nerespektovaly. Je však pravdou, že tato povinnost bude při budoucích akreditacích studijních programů striktně vyžadována.
A proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v zájmu o vytvoření co nejširšího spektra pracovišť pro odbornou praxi studujících porodní asistenci. Žádost o akreditaci zdravotnického pracoviště pro praktické vyučování v porodní asistenci může podat pouze dané zdravotnické pracoviště, nemohou to za něj udělat vzdělavatelé. Žádost o akreditaci se podává Ministerstvu zdravotnictví ČR dle pravidel a na formuláře, které jsou k dispozici na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/prakticke-vyucovani-pro-porodni-asistenci_946_3.html. Na tomto odkazu lze také zjistit, která pracoviště tuto akreditaci mají udělenu. V tuto chvíli má platnou akreditaci pro praktické vyučování pro porodní asistenci 31 pracovišť, z toho není žádné pracoviště soukromé porodní asistentky.
Proto je naše výzva směrována především kolegyním soukromým porodním asistentkám, které mohou nejlépe studujícím porodním asistentkám předat znalosti a dovednosti v komunitní porodní asistenci. Na řadě škol je tato část práce porodní asistentky často ve výuce minimalizována a věříme, že zvýšení počtu pracovišť, kde by studující mohli vykonávatodbornou praxi v komunitní porodní asistenci, by mohlo přispět ke zkvalitnění výuky, úrovně našich absolventů, ale také ke zvýšení profesní hrdosti a prestiže naší profese.
Stejně tak bude přínosné, když se rozšíří i spektrum lůžkových zdravotnických zařízení s touto akreditací a budoucí absolventky se budou moci připravovat k výkonu profese na tom pracovišti, kde také pak zahájí svou profesní kariéru.
ČKPA Vám určitě může pomoci s žádostí o akreditaci, můžeme Vám poradit a podělit se o své zkušenosti.
V případě, že Vás naše výzva a prosba v jednom oslovila, budeme velmi rády a rády pomůžeme. O další informace se můžete obrátit na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či další kontakty, které naleznete na stránkách naší organizace – www.ckpa.cz.
V Praze 26. srpna 2018

za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu

Seminář: Současný stav porodní asistence. A co dál?

Členky výkonného výboru ČKPA,z.s. se zúčastnily semináře Současný stav porodní asistence. A co dál? v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR.Untitled collage

Seminář organizoval a jednání řídil senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Byla představena koncepce zákona o České komoře porodních asistentek a jednotlivé profesní organizace porodních asistentek vyjadřovaly své názory a důvody, proč a v jakém ohledu by byla komora ze zákona pro porodní asistentky přínosem.

ČKPA, z.s. skvěle reprezentovala členka prezidia Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Ke komoře PA se vyjadřovali i zástupci z řad lékařů. Celý záznam jednání si můžete prohlédnout ZDE

 

GDPR a Česká komora porodních asistentek, z.s.

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ČKPA, z.s.

ČKPA, z.s. jako spolek zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:
• Evidence svých členek (vyplněné přihlášky ke členství v ČKPA). ČKPA, z.s. musí evidovat své členky, posuzovat jejich způsobilost ke členství, aby mohla plnit své cíle (kontrola počtu členek, platba členských poplatků, volby apod.).
• Zasílání sdělení a informací o vzdělávacích nebo jiných akcí pro porodní asistentky (výhradně e-mailem).
• Provádění průzkumů a šetření, které se týkají porodní asistence.

Členky ČKPA, z.s.
• mají právo požadovat od ČKPA přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• mají právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, a to způsobem uvedeným v předchozím bodě,
• mají právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

ČKPA, z.s. se zavazuje využívat získané osobní údaje pouze pro vnitřní potřebu organizace (evidenci členů, shromažďování kontaktů pro zasílání informačních e-mailů) a neposkytnout je třetím osobám.  Osobní údaje členek ČKPA budou sdíleny pouze s předsedkyní/ hospodářkou příslušného pobočného spolku ČKPA. Přihláška ke členství v ČKPA bude z databáze vymazána 5 let po ukončení členství nebo při podání písemné žádosti o výmaz (po ukončení členství).
Při účasti na akcích ČKPA nebo jejích pobočných spolků mohou členky i ostatní účastnice akce udělit souhlas s využitím osobních údajů (jména a e-mailové adresy) k zasílání informací a sdělení pro porodní asistentky.
Rády bychom také upozornily, že na akcích ČKPA mohou být pořadatelem pořizovány fotografie. Fotografie mohou být využity na webových, facebookových stránkách ČKPA (pobočných spolků) nebo na propagačních materiálech. Na fotografování budete předem upozorněny. Pokud s fotografováním Vaší osoby na akci nesouhlasíte, prosím upozorněte předem na tuto skutečnost fotografa, který Vás bude fotit. Svůj nesouhlas se zpracováním fotografie můžete také vyjádřit kdykoli později na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud si přejete vymazat Vaše osobní údaje z databáze (mailing listu) ČKPA,z.s., napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účast na přípravě zákona o Komoře porodních asistentek

Česká komora porodních asistentek, z.s. byla přizvána senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. k přípravě zákona o komoře porodních asistentek. Společně s ostatními profesními organizacemi (UNIPA, ČSPA) probíhají pravidelná jednání v Senátu Parlamentu ČR s panem senátorem a s právníky, na kterých společně hledáme možnosti podoby tohoto zákona. received 19373220662985371

Pan senátor vytváří podnětné prostředí pro naše jednání, vnímá naši snahu podpořit uplatnění kompetencí porodních asistentek v praxi a nutnost posílit komunitní péči. Důležitá budou nyní jednání o způsobu regulace profese. Ta nás ale teprve čekají.

Tvorba zákona a jeho prosazení je "běh na dlouhou trať". Chceme tomu ale věnovat svůj čas, protože abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Komoru vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá především registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!

 

Účast na pilotní studii MATE

20.února 2018Brno 2018

ČKPA byla jedním z hlavních organizátorů setkání porodních asistentek v Brně, na kterém byl pilotně testován dotazník MATE (Midwifery Assesment Tool for Education).

Dotazník nám přijely představit prof. Billie Hunter a Lynn Lynch z University v Cardiffu (GB) a Mervi Jokinen (prezidentka Evropské asociace porodních asistentek). Dotazník je sestrojen v rámci projektu WHO pro rozvoj porodní asistence v evropských zemích (s důrazem na východní Evropu). Na projektu se podílely vyučující porodní asistence z univerzity v Plzni, Brně, zástupkyně profesních organizací ČKPA a UNIPA, České ženské loby, porodní asistentky z praxe a studentky porodní asistence.

V univerzitě v Cardiffu bylo zřízeno pod hlavičkou WHO v roce 2016 největší centrum pro rozvoj porodní asistence v Evropě. Cílem centra je: podporovat WHO vytvořením důkazní báze týkající se vzděláváí a praxe v porodní asistenci, pomáhat WHO při šíření důkazů a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a praxe v porodní asistenci, poskytovat členským státům technické a odborné poradenství v oblasti vzdělávání v porodní asistenci.

Setkání bylo velmi milé a inspirativní!

Vyjádření ČKPA a UNIPA ke zrušení kreditního systému

Celý dokument ZDE

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb., v pl. znění. Jednou ze změn je z rušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí nadále zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením. ČKPA a UNIPA se budou jako profesní organizace porodních asistentek v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.
Obě profesní organizace budou, stejně jako v minulosti, pořádat odborné akce a na svých webových stránkách a facebookových profilech propagovat odborné akce a poskytovat jim odbornou garanci. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.
Odborná záštita vzdělávací akce bude profesními organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o odborné garanci jedné z profesních organizací na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. ledna 2018 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky dané profesní organizace a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.
Pořádající organizace pomocí Žádosti o odbornou garanci (je k dispozici na webových stránkách profesních organizací) požádá jednu z organizací o její udělení a uhradí adekvátní poplatek. Oslovená profesní organizace přidělí pořadové číslo dané žádosti a doplněnou žádost s logem o přidělení odborné garance zašle zpět pořádající organizaci. Zároveň obě profesní organizace zajistí propagaci odborné akce na svých webových stránkách a dalšími možnými způsoby propagace.
Základním cílem této aktivity je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek vzdělávat se v rámci naší profese.


V Praze 13. prosince 2017


za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu


za UNIPA Mgr. Magdaléna Ezrová,
viceprezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce

Vyjádření ČKPA a UNIPA k otevřenému dopisu "Malé lásky"

Na profesní organizace se obrátili autorky otevřeného dopisu / petice k seriálu Malé lásky

Vyjádření naší profesní organizace spolu s UNIPou:

Vážené autorky otevřeného dopisu,

rády bychom Vám zaslaly naše stanovisko k otevřenému dopisu, který se týká reality show Malé lásky.

Profesní organizace Česká komora porodní asistentek, z. s. a Unie porodních asistentek, z. s. se dlouhodobě podílejí na rozvoji oboru porodní asistence. Obě naše organizace prosazují péči porodních asistentek, která vychází z dostupných vědeckých poznatků Evidence based knowledge (EBK), odborných zkušeností, hodnot a přání každé ženy. Jsme členy Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (EMA). Porodním asistentkám poskytujeme informační a právní servis, pořádáme intervize, supervize apod. Věříme, že všechny tyto kroky vedou v důsledku ke zlepšování péče o těhotnou ženu a její rodinu a k dostupné péči porodních asistentek.

Personál a vedení Fakultní nemocnice Plzeň má náš velký respekt za to, že se do takto složitého projektu, jakým jsou “Malé lásky”, pustili. Určitě není jednoduché pracovat před kamerami a být hodnocen cizími lidmi, navíc často odborníky v daném oboru. Každý televizní pořad na komerční televizi musí splňovat určité parametry sledovanosti, které většinou vedou k tomu, že natočený materiál je sestříhaný tak, aby působil co nejdramatičtěji a byl plný emocí. O české porodní péči o ženu při porodu tedy vypovídá jen povrchně, pozornost je zaměřena na příběhy rodičů. Nejsou vysvětleny důvody pro jednotlivé intervence, není znám zdravotní stav ženy a dítěte, ani přání ženy. Proto bychom se neradi pouštěli do hlubšího rozboru toho, co je vidět na televizní obrazovce.

Dovolíme si ale vyjádřit jistou obavu z tohoto druhu dokumentů. Hlavním důvodem je zkreslená prezentace toho, co je možné považovat za normální, fyziologický porod. V dokumentu “Malé lásky” je porod vykreslován jako dramatická životní událost, ze které je potřeba  mít strach. Životní zkušenost, kterou nelze zvládnout bez medikace či lékařských zákroků. I přesto, že skutečně nejde do podrobností hodnotit průběh porodu a péči o ženy,  ve výsledném sestřihu jsou patrné některé nebezpečné či dokonce škodlivé praktiky a rutinní úkony, které právě na základě Evidence based knowledge nejsou již v zahraničí doporučovány. České ženy a jejich partneři ale mohou při sledování seriálu získat dojem, že jsou tyto zákroky v pořádku.  Divačky a diváci je budou považovat za opodstatněné  a vhodné, protože jsou vidět na televizní obrazovce a provádějí je zdravotníci.

Abychom uvedly konkrétní příklady, zmiňujeme především rutinní separaci novorozenců od matek, rození v nejméně doporučované poloze na zádech s nohami ve zvednuté poloze či řízené tlačení. Otázkou také zůstávají důvody některých dalších intervencí, jako například dirupce vaku blan. A také to, zda je žena objektivně informována o indikaci, rizicích a benefitech provedení konkrétních zákroků. Zde je ale samozřejmě možné, že záběry, kde je vidět její následná svobodná a informovaná volba, mohly být vystřiženy.

Na vaši otázku, v jakých porodnicích  mohou ženy porodit normálně, s informovanou a svobodnou volbou, není jednoduchá odpověď. Mělo by to tak být ve všech. Proto, abychom ale mohly tuto informaci potvrdit či vyvrátit, máme málo validních informací.
Poskytovaná péče se liší zařízení od zařízení a je ve velké míře závislá na přístupech jednotlivých lékařů a porodních asistentek, které na oddělení porodnice aktuálně pracují. Při péči o ženu během porodu se v českých porodnicích setkáváme nejčastěji s lékařsky vedeným porodem, a to i v případech fyziologického, normálního porodu. Podle zprávy o rodičce a novorozenci 2015 (ÚZIS, 2017) vedly porod porodní asistentky pouze u 18,8 % porodů. Kompetence porodních asistentek, které pracují na porodních sálech, jsou často omezovány, jejich práce není autonomní, je podřízená péči lékařské. Dlouhodobě proto podporujeme vznik pracovišť vedených samostatně porodními asistentkami v porodnicích nebo porodních domech, ve kterých by mohly ženy porodit normálně s respektem a úctou k přirozeným porodním procesům a jejich přáním v bezpečném prostředí.

Kvalita poskytovaných služeb v porodnicích není nikým kontrolována a to ani Ministerstvem zdravotnictví například ve státních porodnicích. Existují pouze  výzkumy, které se zaměřují vždy jen na část poskytované péče.

Z poslední doby je to například výzkum z roku 2012, který proběhl na Filosofické fakultě University Karlovy. Výsledky studie jsou k dispozici v publikaci „Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví – kvalita perinatální péče očima rodiček“ autorek Mgr. Lenky Takács a MUDr. Jitky Siedlerové. Autorky došly ve studii k tomuto závěru: “Z výsledků výzkumu vyplývá, že se české porodnictví i přes svou vysokou kvalitu potýká s některými závažnými nedostatky v psychosociální oblasti. Týkají se především neposkytování dostatečných informací a nerespektování přání žen ohledně způsobu vedení jejich porodu. Mezi nejslabší stránky dále patří malá psychická podpora žen v průběhu porodu i v poporodním období a neosobní, nadřazený a rutinní přístup některých zdravotníků, a to zejména ve fakultních porodnicích a v porodnicích s více než 800 porody za rok.“

Státem garantovaný monitoring kvality péče v porodnicích a veřejná data o výsledcích péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních považují naše profesní organizace za podmínku zlepšení kvality péče v porodnicích. Takové výzkumy přesahují možnosti neziskových organizací a měly by být součástí koncepce péče o ženu a dítě. Na tuto koncepci fourmulovanou Ministerstvem zdravotnictví zatím marně čekáme.

 

S pozdravem

Magdalena Ezrová                                                                                              Kateřina Ratislavová
viceprezidentka Unie porodních asistentek                                                        viceprezidentka  ČKPA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schváleno výkonným výborem ČKPA a radou UNIPA