Vzdělávání v porodní asistenci

Porodní asistentkou se může stát každý, kdo úspěšně ukončil středoškolské studium maturitní zkouškou. V České republice máme dvanáct škol, které vzdělávají budoucí porodní asistentky v kvalifikačním bakalářském studiu Porodní asistence.

Tento bakalářský studijní program vychází z požadavků kladených evropskou a národní legislativou.

V současné době lze získat odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky pouze studiem tříletého bakalářského studijního programu Porodní asistence na jedné z dvanácti vysokých škol v České republice, kterými jsou:

-       Jihočeská univerzita České Budějovice – Zdravotně sociální fakulta 

-       Masarykova univerzita Brno – Lékařská fakulta

-       Ostravská univerzita v Ostravě – Lékařská fakulta 

-       Slezská univerzita v Opavě – Fakulta veřejných politik

-       Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

-       Univerzita Karlova Praha - 1. lékařská fakulta

-       Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta zdravotnických věd

-       Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

-       Univerzita T. Bati Zlín – Fakulta humanitních studií 

-       Vysoká škola polytechnická Jihlava – Katedra zdravotnických studií

-       Vysoká škola zdravotnická Praha

-       Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií

Absolventky bakalářského studijního programu Porodní asistence mohou dále studovat specializační studium ve formě navazujících magisterských studijních programů:

-       Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

-       Komunitní péče v porodní asistenci

-       Intenzivní péče v porodní asistenci 

Specializovanou způsobilost může porodní asistentka získat také ve specializačním studiu mimo vysokou školu, a to např. v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

Vysokoškolské magisterské vzdělání může porodní asistentka získat i v jiných studijních programech na pedagogických, filozofických fakultách, fakultách sociálních věd a v dalších příbuzných vědních oborech. Na vysokých školách vzdělávajících nelékařské zdravotnické pracovníky, může porodní asistentka také studovat studijní program se změřením na management a organizaci a řízení ve zdravotnictví.

Aktualizace prosinec 2023