Zpráva o činnosti za rok 2023

Zpráva o činnosti ČKPA, z.s. 2023

 

Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. (období 2020–2024)

 • Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová
 • Viceprezidentka: Mgr. M. Moravcová, Ph.D.
 • Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. D. Filausová, Ph.D.
 • Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. B. Tiainen, MSc.
 • Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. D. Laštovičková

Činnost ČKPA v roce 2023

 • Pravidelné schůzky prezidia a výkonného výboru ČKPA;
 • celosvětový Kongres ICM na Bali – červen 2023 - za ČKPA přítomny Lenka Veselá
  a Markéta Moravcová;
 • každoroční podzimní jednání EMA General meeting EMA – Istanbul – za ČKPA přítomny Helena Poláčková a Blanka Tiainen;
 • celostátní kongres ČKPA, z.s. v Pardubicích – 14. 10. 2023;
 • udělování odborné garance vzdělávacím akcím pro porodní asistentky (dále jen PA);
 • komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami
  • informace o plánovaných vzdělávacích akcích;
  • konzultační a poradenská činnost;
 • komunikace s MZ ČR a zákonodárnými orgány;
 • komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky;
  • 2x za rok organizace Kulatého stolu vzdělavatelů;
  • soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek PA;
 • komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy);
 • komunikace s ostatními profesními organizacemi, spolupráce s UNIPA a ČSPA;
 • aktivity vyplývající s členství ČKPA v ČŽL, EMA, ICM;
 • aktivity zástupkyň ČKPA, z.s. na připomínkových, výběrových řízeních a v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády;
 • media
 • podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz webové stránky ČKPA;
 • aktivní zapojení do pracovních skupin pod vedením NCO NZO, resp. MZ ČR
  • tvorba Národního postupu v porodní asistenci – Blanka Tiainen, Helena Poláčková, Lenka Veselá;
  • tvorba Koncepce porodní asistence – Katka Ratislavová, Markéta Moravcová;
  • tvorba jednotného Logbooku pro studentky studijního programu Porodní asistence – Markéta Moravcová, Katka Ratislavová, Helena Poláčková, Eva Puhlová;


 

Funkční pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2022:

 • Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.
 • ČKPA – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.
 • ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.
 • ČKPA – Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Cíle ČKPA

 • Pořádání celostátního kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivý krajů);
 • dokončení práce v pracovních skupinách a realizace úkolů plynoucích z vytvářené Koncepce porodní asistence;
 • prezentace ČKPA na kongresech a dalších akcích;
 • udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek;
 • rozvoj aktivit pro studentky studijního programu Porodní asistence;
 • snaha o vytvoření nových pobočných spolků v regionech ČR;
 • finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA;
 • poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání;
 • poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na webových stránkách ČKPA. Podpora činnosti studentek studijního programu Porodní asistence;
 • možnost podání inzerátů – nabídka/poptávka pracovního místa pro porodní asistentku na webových stránkách ČKPA;
 • podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními pojišťovnami;
 • hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů;
 • spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na stěžejních otázkách. Zapojení do projektů a grantů. Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM.

Plánované akce na rok 2024

 • celostátní kongres České komory porodních asistentek v Praze 19. října 2024;
 • regionální konference, kurzy a semináře pobočných spolků (viz průběžně https://www.ckpa.cz/porodni-asistentky/vzdelavaci-akce.html);
 • pokračování aktivit v pracovních skupinách MZ ČR;
 • volby prezidia pro období 2024–2028.

V Pardubicích, leden 2024                                                                za ČKPA M. Moravcová