ČKPA se zapojuje do mezinárodního projektu PROGRESSION

Máme velkou radost, že se ČKPA stala mezinárodním stakeholderem v projektu PROGRESSION, který je součástí programu Erasmus+.Logo Font Progression

Tento významný krok přináší:

· Přístup k evropským zkušenostem a postupům v oblasti porodní asistence.
· Možnost sdílet naše odborné znalosti na mezinárodní úrovni.
· Nové příležitosti pro profesní rozvoj a vzdělávání.

Sledujte náš web a sociální sítě, kde budeme zveřejňovat aktuální informace o vývoji projektu a souvisejících příležitostech pro porodní asistentky.

Odznak porodních asistentek

Při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek, který jsme oslavili jako každý rok 5. května, bychom vám rádi vyjádřili svou vděčnost a obdiv. Jako výraz úcty k vašemu povolání jsme pro vás připravili dřevěný odznak, který si můžete zakoupit. Poprvé jsme tento odznak představili účastnicím kongresu ČKPA v říjnu minulého roku v Pardubicích. Odznak je symbolem hrdosti a sounáležitosti s naším řemeslem. Tyto odznaky můžeme nosit na uniformě či civilním oblečení a ukázat tak světu, jak důležitou a smysluplnou práci děláme. 

Nošením tohoto odznaku dáváme okolí najevo, že jsme součástí jedinečné profese, která má nezastupitelnou roli v naší společnosti. Naše poslání je skutečným darem a my si nesmírně vážíme vaší obětavosti, empatie a odborných znalostí.


Cena odznaku je 89 Kč bez poštovného a minimální objednávka je 5 kusů.

Objednávku nejen pro sebe, ale i pro kolegyně či vaše studentky můžete udělat na tomto odkaze:
https://forms.office.com/e/ZtpjGy1E9E.

PA mezinárodní den

 


 

Celosvětový kongres ICM Bali 2023

V neděli 11. června byl slavnostně zahájen ICM kongres. Všechny účastníky pozdravila prezidentka Franca Cadeé, která byla v posledních šesti letech prezidentkou ICM. Její proslov apeloval na hrdost porodních asistentek a na jejich nezastupitelnou úlohu napříč všemi zeměmi světa. Hlavním mottem jejího projevu byl Pinard stetoskop. Vnímá ho jako symbol naší profese, sounáležitosti a budoucnosti našeho světa.

Představiteli politické sféry a celosvětových organizací, kteří se účastnili slavnostního zahájení, byli představitelé WHO, indonéské vlády a hlavní představitelka indonéské profesní organizace porodních asistentek. Zahájení kongresu dále pokračovalo nástupem představitelek 113 členských států ICM s vlajkou své země. Součástí zahájení byl kulturní program inspirovaný indonéskou tradicí a historií.

V pondělí byl zahájen první den třídenního odborného programu. Každý den probíhá kongres v 11 paralelních sekcích a součástí je také každodenní posterová sekce a workshopy. Klíčovými tématy celého kongresu je kontinuita péče v porodní asistenci, regulace naší profese, podmínky pro výkon profese a v neposlední řadě vzdělávání porodních asistentek. Na webových stránkách ICM jsou k dispozici základní dokumenty, které se věnují těmto klíčovým tématům.

Součástí pondělního programu byla také možnost pro zájemce se podívat na pracoviště balijských porodních asistentek a do školy pro porodní asistentky. Pozitivní myšlení, velká vstřícnost a vždy milé jednání, které je pro tuto část světa příznačné, prolínalo i těmito návštěvami, které nám umožnily nahlédnout do běžné praxe porodní asistentky. 

Českou republiku a naše porodní asistentky reprezentovaly svou aktivní účastí v posterových sekcích Lenka Veselá s průběžnými výsledky výzkumu zaměřeného na spokojenost žen s poskytovanou péčí, Markéta Moravcová se sdělením zaměřených na simulační výuku porodních asistentek, Kristína Janoušková s využitím hodnotící škály rizika opruzenin u novorozence a v neposlední řadě Kateřina Ratislavová se sdělením zaměřeným na pregraduální vzdělávání porodních asistentek v oblasti perinatální ztráty.

Každé sdělení přináší novou inspiraci a víru v autonomii a změny k lepšímu, podporuje hrdost porodních asistentek a pomáhá nám hledat cesty ke zvyšování kvality poskytované péče pro naše ženy a jejich rodiny.

zpráva o VI. kongresu ČKPA

V sobotu 14. října se konal již šestý kongres České komory porodních asistentek, tentokrát na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Hlavním organizátorem letošního kongresu byl pobočný spolek ČKPA – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

Hlavním tématem kongresu byla multioborová spolupráce v porodní asistenci. Toto téma se v době, kdy se chystá celá řada změn, které budou mít vliv na porodní asistenci jako takovou, velmi aktuální. Těmito změnami je například příprava Koncepce porodní asistence, Národních postupů v porodní asistenci a další.

Záštitu nad kongresem přijala Ing. Michaela Matoušková, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Kongres by neproběhl bez úžasné práce organizátorů a také organizací, které byly sponzory našeho kongresu. Byly to firmy Alpine Pro, Aniball, Boiron, Dítě v srdci, La Natali, Lucie baby foto, Linde, Multi-mam, Nedoklubko, Weleda.

Kongres zahájil velmi milým uvítáním účastnic kongresu pan děkan doc. Sládek. Program pokračoval informacemi o činnosti a hospodaření naší profesní organizace. Kolegyně Lenka Veselá účastnice seznámila s průběhem a krásnou atmosférou celosvětového kongresu ICM, který se v letošním roce konal ve velmi exotické atmosféře na ostrově Bali v hlavním městě Denpasar.

Odborný program pokračoval jako vždy velmi zajímavou a milou přednáškou paní profesorky Lenderové k vývoji legislativy a komunikaci profesních spolků v minulosti na našem území. Na problémy, které v minulosti měly naše předchůdkyně se svou profesí, profesní hrdostí a místem v systému tehdejší péče navázala Magdaléna Ezrová s přehledem a zároveň zamyšlením nad tím, zda potřebujeme a k čemu nám mohou být profesní sdružení a členství v nich. Historické problémy jsou velmi často stejné a řada z nich je v naší profesi stále aktuální. Program první bloku pokračoval sdělením Markéty Moravcové zaměřeným na informace o tvorbě Koncepce porodní asistence, která v současnosti vzniká v České republice.

Po krátké přestávce na občerstvení následovalo malé překvapení pro účastnice kongresu, kterým bylo vystoupení kouzelníka Davida Kopeckého, které náš odborný program velmi příjemně odlehčil a všechny nás nakazil pozitivní energií a dobrou náladou.

V dalším bloku odborných sdělení jako první zazněly informace o sdružené péči v Ústavu pro péči o matku a dítě z pohledu porodní asistentky. S dalšími tématy nás seznámily kolegyně ze Slovenska a byla to velmi zajímavá sdělení o důležitosti respektující péče v průběhu porodu a využití metody standardizovaného pacienta ve výuce budoucích porodních asistentek. Druhý blok kongresu uzavřely kolegyně z Fakulty zdravotnických studií a Pardubické nemocnice s informacemi o projektu zabývajícím se péčí zaměřenou na rodinu, na rodiče jako partnery v péči o předčasně narozené děti.

Po dobrém obědě, rychlé relaxaci, návštěvě stánků vystavovatelů a shlédnutí posterové sekce jsme pokračovaly třetím blokem odborných přednášek. V tomto bloku nám kolegyně s jiných profesí představily svá témata, která velmi vhodně zapadla do hlavního tématu kongresu. Každá jsme se zamyslely nad problematikou, jak přežít v ženském kolektivu při přednášce Moniky Kopecké. Dále jsme pokračovaly souvisejícím tématem, a to supervizí ve zdravotnických týmech, se kterými nás seznámila kolegyně Adéla Michková. Pokračovaly jsme v multidisciplinaritě a zabývaly jsme se v další přednášce fyzioterapeutky Lucie Kopáčové sdělením zaměřeným na fyzioterapeutická doporučení v prvních hodinách po fyziologickém porodu. Třetí blok sdělení zakončila jedna z organizátorek kongresu Helena Poláčková, která seznámila auditorium se zkušenostmi s využitím modelových situací ve výuce studentek porodní asistence, ale i v rámci celoživotního vzdělávání porodních asistentek na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Poslední blok byl věnován studentkám studijního programu Porodní asistence. Studentky vše zvládly na výbornou a jejich sdělení byla velmi zajímavá a kvalitně zpracovaná. Prvním sdělením byly výsledky průzkumného šetření v rámci bakalářské práce Anety Bártové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem průzkumu byl postoj porodních asistentek k fyzioterapeutickým intervencím v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Druhým sdělením byla přednáška studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Moniky Kašparové, která je zároveň dlouholetou dulou a proto i její sdělení bylo zaměřeno na práci dul a jejich postavení v rámci péče o ženu a její dítě. Posledním sdělením kongresu bylo vystoupení s výsledky bakalářské práce Anety Vaškové z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice s tématem těhotenské ztráty v druhé polovině těhotenství očima žen.

Děkujeme trpělivým účastnicím kongresu, které vydržely celý den, a především aktivním účastnicím, které nám všem přinesly velmi zajímavá a přínosná sdělení. Věříme, že celý kongres byl pro účastnice zároveň spojen s příjemnou atmosférou a milými osobními setkáními.

Věříme, že malé překvapení pro účastnice v podobě odznaku porodní asistentky, které organizátorky, a především kolegyně Blanka Tiainen, připravily, bude milou vzpomínkou a možná nalezne své pevné místo jako symbol naší profese tak, jak tomu bylo v minulosti.

 

Ještě jednou děkujeme všem a těšíme si již teď na příští rok, kdy už po sedmé Česká komora porodních asistentek bude organizovat svůj již tradiční kongres.

Za organizátorky Markéta Moravcová a Helena Poláčková

Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně porodní asistentky a studentky porodní asistence,

přejeme nám všem krásný svátek porodních asistentek a ve vaší další práci trpělivost, nadhled, lásku k profesi, radost z dobře vykonané práce, ale také náležité ocenění a respekt.

Vaše Česká komora porodních asistentek

Happy #IDM2023!

Dear midwives and midwifery advocates, 

Today is a special day for midwives all around the world. On behalf of the International Confederation of Midwives (ICM), we would like to wish you a Happy International Day of the Midwife! #IDM2023

This year's theme is "Together Again: From Evidence to Reality." As midwives, you have been at the forefront of evidence-based practice, advocating for high-quality care, and improving maternal and newborn health outcomes around the world. We want to recognise and celebrate all the amazing work that you do and the impact that you have on women and families every day.

To celebrate this special day, we invite you again to visit idm2023.com and access the IDM advocacy toolkit, which is packed with resources and ideas to help you celebrate the International Day of the Midwife. You can also find information about events happening around the world and join the conversation on social media using the hashtag #IDM2023.

Additionally, we are excited to invite you once more to tune into our virtual event, happening today at 16:00 CET, where we will celebrate the achievements of midwives worldwide and discuss the importance of evidence-based care. You can access the event registration page via idm2023.com and join us in our celebrations.

We encourage you to use these resources to spread the word about the vital role of midwives in maternal and newborn health. Share them with your colleagues, clients, and communities to raise awareness about the importance of evidence-based care and celebrate the life-promoting work you do.

Once again, Happy #IDM2023! Together, let's continue to work towards improving maternal and newborn health outcomes and celebrate the invaluable role of midwives.

Otevřený dopis ke stanovisku ČGPS ČLS JEP

Vážené kolegyně, kolegové, milá veřejnosti,

sdílíme otevřený dopis, který reaguje na stanovisko odborné společnosti ČGPS ČSL JEP, kterou podepsala naše společnost spolu s dalšími organizacemi a jednotlivci. Jedná se o reakci na vyjádření, které ve své podstatě dehonestuje profesi porodní asistentky a deklaruje nepotřebnost její péče o ženy především v poporodním období ve vlastním sociálním prostředí. Znění celého dopisu a stanoviska, na které reaguje, naleznete ZDE.

PF 2023

Radostné svátky a v roce 2023 jen samé úspěchy,

zdraví pro sebe i své bližní, pohodu, štěstí a radost z naší profese vám,

milé porodní asistentky,

přeje Česká komora porodních asistentek.

Náhled obrázku

Výsledky soutěže o nejlepší bakalářskou práci

Česká komora porodních asistentek v roce 2022 již popáté vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce s největším praktickým přínosem pro profesi porodní asistentky. Z devíti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže z 9 vysokých škol, stanovilo
8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového zisku. První tři místa obsadily bakalářské práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky získají od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány:

1. místo          - Bc. Anna Lukášová – Kdy je optimální přerušit pupečník po fyziologickém
porodu
(Masarykova univerzita v Brně)

2. místo          - Bc. Kristýna Kultová – Porod ženy s historií prožitého sexuálního násilí (Univerzita Palackého v Olomouci)         

3. místo          - Bc. Michaela Mauricová – Menstruace z pohledu žen (Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné. 

členky Výkonného výboru ČKPA

General meeting EMA

General meeting v Bruselu

Evropská asociace porodních asistentek jednou ročně pořádá tzv. General meeting (Valnou hromadu), kde se sjedou všechny členské organizace - profesní organizace porodních asistentek z celé Evropy. Tentokrát se konala 23. - 24. září v Bruselu. Za Českou republiku se zúčastnily zástupkyně dvou členských profesních organizací - Unie porodních asistentek a Česká komora porodních asistentek.

General meeting zahájila prezidentka EMA a porodní asistentka Agnes Simon. Zasedání podpořil a účastnice přivítal ministr vlády Bruselu Alain Maron, který vyzdvihoval primární péči porodních asistentek, jejich samostatnost a také důraz na kontinuální péči.

Aby bylo oficialitám učiněno za dost, všechny zástupkyně členských organizací odhlasovaly výroční a finanční zprávu a proběhly volby na post tajemníka a pokladníka Evropské asociace porodních asistentek. Tajemníkem se nově stala belgická porodní asistentka Reyns Marlene a pokladníkem finská porodní asistentka Stenback Pernilla Catharina.

Druhý den byl odborný program sestaven z příspěvků o aktualitách či zajímavých výzkumech porodních asistentek z různých zemí. Velmi zajímavé bylo sdílení dobré praxe z Rumunska, kde se místní porodní asistentky zapojily do poskytování nejen zdravotní, ale i sociální péče uprchlým ženám a jejich dětem z Ukrajiny. Podařilo se jim zajistit financování projektu i od velkých mezinárodních organizací a díky medializaci se také zlepšilo jejich postavení a vnímání ve společnosti. Další příspěvek měla lékařka - gynekoložka Sophie Alexander, která je ve vedení EBCOG (European Board & College Of Obstetrics And Gynaecology), o různých stupních autonomie porodních asistentek v Evropě a o nutnosti jejich spolupráce nejen mezi sebou navzájem, ale i mezi dalšími zdravotníky.

Další příspěvky se týkaly porodní asistence v Belgii - jaká je momentální situace, ale také jaká je její budoucnost, na co je potřeba se zaměřit a na čem dále pracovat. Velmi zajímavé bylo představení výzkumu, ve kterém se zjišťovalo, jak vnímají porodní asistentky svoji profesní autonomii. Vyplynulo z něj mimo jiné, že většina porodních asistentek v Belgii by si v budoucnu přála více autonomie, ale hlavně by chtěly více uznání od společnosti a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti péče o matku a dítě. Další téma se týkalo tzv. oddělení vedených porodními asistentkami (midwifery-led unit). V Belgii mají zatím jedno oddělení se jménem Le Cocon v nemocnici v Bruselu, a tak nám místní porodní asistentka vysvětlovala jejich provoz a fungování. Jak to u nich vypadá se můžete podívat zde: https://www.facebook.com/watch/?v=360982158116224.

Poslední část přednášek se týkala sociálních oblastí péče o těhotné a rodící ženy. Porodní asistentka představila bruselskou organizace Aquarelle, která nabízí zdravotně sociální podporu těhotným ženám nebo ženám po porodu, s imigrantským původem, bez sociálního zabezpečení a žijícími ve velké nejistotě. Další porodní asistentka pak sdílela jak přistupovat k ženám citlivě z hlediska k jejich kultuře a jak jim poskytovat dobrou péči porodní asistentky. Zajímavý byl kufřík, který byl vytvořen speciálně pro uprchlické ženy za účelem edukace v těhotenství a při přípravě na porod.

Nakonec proběhly krátké workshopy, z nichž vyplynuly konkrétní akční plány na příští rok. Prvním tématem byla viditelnost porodních asistentek v Evropě, druhým byly výzvy související s nedostatkem a inspirací pracovní síly porodních asistentek a třetím spolupráce v porodní asistenci. Tyto workshopy jsou důležité pro sdílení zkušeností a diskuzi, která často přináší konkrétní řešení pro jednotlivé členské profesní organizace, resp. porodní asistenci v různých státech Evropy.

Stejně jako v minulých letech, bohužel s přestávkou v období pandemie Covid 19, to bylo opět velmi inspirující a posilující setkání, které přispívá k podpoře vědomí, že jsou problémy v porodní asistenci řešitelné a má to smysl.

Za ČKPA Markéta Moravcová a Blanka Tiainen

                                                                                                              Za Unipa Tereza Zachová

309581913_553282403266281_1623712188345732689_n.jpg

Kopie_souboru_B67061BE-6298-40FB-B0DB-C07995CCE982.jpeg

 

 

Kopie_souboru_46B53C8B-5D86-4618-A0BC-75CDFD8B788F.jpeg