Mezinárodní den žen

Milé ženy, všem nám přejeme jen to nejlepší. Ať se nám všem daří, jsme spokojené my i naši blízcí!!!

mdž.jpg

Prosba o pomoc kolegyni s vyplněním dotazníku v rámci její diplomové práce

Sdílíme prosbu naší koplegyně o vyplnění dotazníku v rámci její diplomové práce.

 

Jmenuji se Kamila Bitalová a studuji obor Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení na FZS UJEP. V diplomové práci se zabývám potencionálním vznikem nestátního zdravotnického zařízení - porodního domu v ČR.

V rámci diplomové práce také dělám kvantitativní šetření mezi laickou a odbornou veřejností. Tento dotazník je určený pro porodní asistentky a lékaře / lékařky, kteří se věnují péči o ženy během porodu (dotazník tak mohou vyplnit i komunitní porodní asistentky, které provází ženy do porodnic, nebo asistují u domácích porodů).

 Dotazník je samozřejmě anonymní, jeho vyplnění zabere cca 5 minut času.

 

Budu Vám velice vděčná za pomoc a případné vyplnění.

Zde je odkaz: https://www.survio.com/survey/d/Y3F5G8M0T0K4T6P3M

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti dne porodních asistentek

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti dne porodních asistentek

 

Profese porodní asistentky je náročné povolání, které má dlouhou historii. Od nepaměti mezi námi byly ženy, které pomáhaly těhotným s jejich těhotenstvím, porodem, poporodním obdobím i péčí o narozené děťátko.

 

Již téměř 20 let se porodní asistentky vzdělávají na bakalářském stupni studia, a některé i na magisterském stupni. Porodní asistentka je v současnosti chápána jako prestižní profese. Její kvalitní vzdělávání jde ruku v ruce se spoluprací napříč vzdělávacími institucemi a s klinickou praxí. K této spolupráci napomáhají i profesní organizace porodních asistentek v mnoha vyspělých zemích světa. Stejně tak v České republice aktivně pracují tři profesní organizace porodních asistentek a další organizace podporující tuto profesi.

 

Jednou z profesních organizací porodních asistentek je Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA, www.ckpa.cz), která svou činností přispívá k rozvoji profese porodních asistentek, hájí zájmy svých členek a přispívá k rozvoji vzdělávání v oblasti porodní asistence. Proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., která je také viceprezidentkou ČKPA, spolu s vedoucí katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Mgr. Helenou Poláčkovou, uspořádaly Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci. Osloveni byli zástupci všech 12 vysokých škol v České republice, které vzdělávají budoucí porodní asistentky. Jednalo se o úplně plně první setkání tohoto typu a proběhlo v online formě. Společná diskuze proběhla ve velmi příjemné atmosféře, o čemž svědčí i pozitivní zpětná vazba zúčastněných a společná dohoda o pravidelném setkávání. Organizace příštího setkání se ujaly kolegyně z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

 

Kulatý stůl byl pořádán Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s ČKPA, a proto v úvodu proběhla diskuze zaměřená na potřeby vzdělavatelů a na možnosti využití profesní organizace pro propagaci profese a motivaci našich studentek. Dále se účastnice zaměřily na témata ve vzdělávání budoucích porodních asistentek, která jsou komplikovaná a mají svá úskalí, jako jsou například podmínky odborné praxe studentek. Proděkanka Moravcová k tématu doplňuje: „Největší přínos tohoto setkání spatřujeme ve sdílení zkušeností, v diskuzi nad složitými otázkami realizace výuky a v uvědomění si faktu, že v tom nejsme sami.“ Organizátorky věří, že tato setkání prohloubí spolupráci mezi vysokými školami a přispějí ke sjednocení vzdělávání v porodní asistenci a neustálému zvyšování úrovně výstupních znalostí a dovedností našich absolventek.

Sponzorství a reklama

ČKPA se řídí v oblasti sponzorství a reklamy předpisy mezinárodních organizací EMA a ICM, kterých je členem.

Dokument EMA

Dokument ICM

Přihláška ke členství

Přihlásit se ke členství do České komory porodních asistentek můžete jednoduše vyplněním formuláře on-line

ZDE

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat e-mailem a zašleme Vám další pokyny pro platbu členského příspěvku (600 Kč; studentky, důchodkyně a členky na mateřské nebo rodičovské dovolené 400 Kč).

Výhody členství

Zasílání informací o akcích pro porodní asistentky ve Vašem regionu na Váš e-mail, zasílání informací o nabídkách zaměstnání.

Zvýhodněné poplatky při účasti na akcích pořádaných ČKPA, z.s. a pobočnými spolky.

Možnost reklamy ZDARMA na webových stránkách ČKPA,z.s. na Vámi poskytované služby v oboru Porodní asistence.

Práva členů

• být volen a volit své reprezentanty do orgánů ČKPA, z.s. a pobočných spolků (PS)

• podílet se na rozhodování o činnosti a hospodaření ČKPA, z.s. a pobočných spolků,předkládat své návrhy, připomínky a náměty k činnosti a hospodaření

• být informován o činnosti a hospodaření ČKPA, z.s. a pobočných spolků

• dostat radu a pomoc v otázkách, týkajících se vzdělávání a výkonu profese porodní asistentky

• účastnit se akcí, pořádaných ČKPA, z.s. a pobočnými spolky a požívat přitom výhody poskytované členům

Povinnosti členů

• úplně a pravdivě vyplnit všechny údaje, požadované v žádosti o přijetí do ČKPA, z.s., a informovat neprodleně o změnách v uvedených údajích

• dodržovat stanovy, jednací a volební řád a zásady hospodaření ČKPA, z.s.

• podporovat dosažení cílů a realizaci programu ČKPA, z.s.

• platit členské příspěvky ve výši 600 Kč; studentky, důchodkyně a členky na mateřské nebo rodičovské dovolené 400 Kč

• vykonávat povolání porodní asistentky v souladu s platnými předpisy a s etickým kodexem porodních asistentek a přispívat k dobrému jménu profese porodní asistentky

Omezení práv členů

• Členky, které nemají zaplacené členské příspěvky, nemohou volit ani být voleny do žádné funkce v ČKPA, z.s. ani v jejích pobočných spolcích, nemají také právo na cenové zvýhodnění při akcích ČKPA, z.s. a jejích pobočných spolků

• Studentky a absolventky, které déle než 1 rok nepracují v oboru porodní asistence, nemohou kandidovat, být voleny a vykonávat žádné funkce v ČKPA, z.s. ani jejích pobočných spolcích.

 Členky ČKPA

Členky ČKPA jsou evidovány jako členky pobočných spolků a pokud není v regionu spolek funkční, jsou členky organizovány u celostátní ČKPA.

Dle stanov ČKPA jsou členky povinny platit členské příspěvky ve výši 600 Kč; studentky, důchodkyně a členky na mateřské nebo rodičovské dovolené 400 Kč; v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku na účet spolku, kde je členka evidována.

Pokud jste členkou celostátního spolku ČKPA - zaplaťte, prosím, členský příspěvek na účet č. 2200460131/2010 (variabilní symbol - datum narození, do poznámky pro příjemce: jméno a příjmení).

Děkujeme!kartička

Členky získají na vyžádání průkazku o členství v ČKPA, kterou se mohou prokázat při účasti na vzdělávacích akcích.

 

Pobočné spolky

 

Sdružení porodních asistentek Praha, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Alena Frýdlová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 724 685 042

 

Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.

Předsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 515 215 331

www.porodnibaby.cz

 

ČKPA - Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Helena Poláčková (Petržílková)

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Lenka Sosnovcová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://spapk.wordpress.com

 

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Moravskoslezského kraje, p.s.

Předsedkyně: Bc. Anna Fančovičová

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://rodime.weebly.com

 

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Eva Puhlová (Šalanská)

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Dokumenty

Cíle České komory porodních asistentek, z.s.

• vytvořit jednotnou reprezentaci českých porodních asistentek ve vztahu k orgánům státní správy v rezortech zdravotnictví a školství, ke zdravotním pojišťovnám, k organizacím ostatních zdravotnických pracovníků a k organizacím porodních asistentek v jiných zemích

• vyjadřovat názory a hájit profesní zájmy porodních asistentek na celostátní a krajské úrovni, jednání o vytváření a implementaci zdravotní politiky, legislativních, administrativních a regulačních mechanismů, upravujících vzdělávání a výkon povolání porodní asistentky

• pozvednout a upevnit profesní hrdost, prestiž a postavení porodní asistentky v systému zdravotní péče v ČR jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vychází z mezinárodní definice porodní asistentky a směrnic EU

• dbát na odbornou způsobilost porodních asistentek a podílet se na systému jejich celoživotního vzdělávání, přitom šířit „umění“ být porodní asistentkou na základě dlouhodobých zkušeností z praxe i nových poznatků vědy a výzkumu

• dohlížet na kvalitu, komplexnost, dostupnost a hospodárnost zdravotní péče, posílit primární komunitní péči poskytovanou ženám, jejich dětem a rodinám, dbát na dodržování mezinárodního etického kodexu porodních asistentek

• dbát na dodržování kodexu práv pacientů, respektovat právo ženy na poskytnutí potřebných informací a na rozhodování o místě, způsobu a poskytovateli zdravotní péče, podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte.

Stanovy České komory porodních asistentek CKPA 2016 logo color final RGB

ZDE

Jednací řád ČKPA

ZDE

Volební řád ČKPA

ZDE

Program ČKPA

ZDE

Zpráva o činnosti

2019

2018

2017

2016

Zpráva o činnosti za rok 2023

Zpráva o činnosti ČKPA, z.s. 2023

 

Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. (období 2020–2024)

 • Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová
 • Viceprezidentka: Mgr. M. Moravcová, Ph.D.
 • Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. D. Filausová, Ph.D.
 • Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. B. Tiainen, MSc.
 • Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. D. Laštovičková

Činnost ČKPA v roce 2023

 • Pravidelné schůzky prezidia a výkonného výboru ČKPA;
 • celosvětový Kongres ICM na Bali – červen 2023 - za ČKPA přítomny Lenka Veselá
  a Markéta Moravcová;
 • každoroční podzimní jednání EMA General meeting EMA – Istanbul – za ČKPA přítomny Helena Poláčková a Blanka Tiainen;
 • celostátní kongres ČKPA, z.s. v Pardubicích – 14. 10. 2023;
 • udělování odborné garance vzdělávacím akcím pro porodní asistentky (dále jen PA);
 • komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami
  • informace o plánovaných vzdělávacích akcích;
  • konzultační a poradenská činnost;
 • komunikace s MZ ČR a zákonodárnými orgány;
 • komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky;
  • 2x za rok organizace Kulatého stolu vzdělavatelů;
  • soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek PA;
 • komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy);
 • komunikace s ostatními profesními organizacemi, spolupráce s UNIPA a ČSPA;
 • aktivity vyplývající s členství ČKPA v ČŽL, EMA, ICM;
 • aktivity zástupkyň ČKPA, z.s. na připomínkových, výběrových řízeních a v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády;
 • media
 • podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz webové stránky ČKPA;
 • aktivní zapojení do pracovních skupin pod vedením NCO NZO, resp. MZ ČR
  • tvorba Národního postupu v porodní asistenci – Blanka Tiainen, Helena Poláčková, Lenka Veselá;
  • tvorba Koncepce porodní asistence – Katka Ratislavová, Markéta Moravcová;
  • tvorba jednotného Logbooku pro studentky studijního programu Porodní asistence – Markéta Moravcová, Katka Ratislavová, Helena Poláčková, Eva Puhlová;


 

Funkční pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2022:

 • Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.
 • ČKPA – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.
 • ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.
 • ČKPA – Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Cíle ČKPA

 • Pořádání celostátního kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivý krajů);
 • dokončení práce v pracovních skupinách a realizace úkolů plynoucích z vytvářené Koncepce porodní asistence;
 • prezentace ČKPA na kongresech a dalších akcích;
 • udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek;
 • rozvoj aktivit pro studentky studijního programu Porodní asistence;
 • snaha o vytvoření nových pobočných spolků v regionech ČR;
 • finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA;
 • poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání;
 • poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na webových stránkách ČKPA. Podpora činnosti studentek studijního programu Porodní asistence;
 • možnost podání inzerátů – nabídka/poptávka pracovního místa pro porodní asistentku na webových stránkách ČKPA;
 • podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními pojišťovnami;
 • hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů;
 • spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na stěžejních otázkách. Zapojení do projektů a grantů. Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM.

Plánované akce na rok 2024

 • celostátní kongres České komory porodních asistentek v Praze 19. října 2024;
 • regionální konference, kurzy a semináře pobočných spolků (viz průběžně https://www.ckpa.cz/porodni-asistentky/vzdelavaci-akce.html);
 • pokračování aktivit v pracovních skupinách MZ ČR;
 • volby prezidia pro období 2024–2028.

V Pardubicích, leden 2024                                                                za ČKPA M. Moravcová

Soutěž o nejlepší bakalářské práce v porodní asistenci pro rok 2024

Již posedmé vyhlašuje Česká komora porodních asistentek soutěž o nejlepší bakalářské práce čerstvých absolventek studijního programu Porodní asistence na všech 12 školách, které naše budoucí kolegyně vzdělávají.

Budeme se těšit na zajímavé práce, které mají přínos pro naši profesi. Nejlepší práce z nominací zaslaných vysokými školami vyberou členky ČKPA v září po ukončení státních závěrečných zkoušek na jednotlivých školách.