Usnesení celostátního kongresu v Brně dne 4. 5. 2013

Dne 4. 5. 2013 se v Brně konal celostátní kongres ČKPA s názvem Porodní asistentka 21. Století. Celkem se kongresu zúčastnilo 110 porodních asistentek, z toho bylo 79 delegátek s hlasovacím a volebním právem. Jednání kongresu proběhlo podle připraveného a schváleného programu a reagovalo na připomínky z pléna. Jednohlasně byly zvoleny komise v tomto složení:

 

Mandátová: Miluše Kučerová, Bc. Jana Bedřichová, Ivana Horáková

Volební: Bc. Olga Havlíčková, Mgr. Dana Tůmová, Petra Čermáková

Návrhová: Bc. Alena Frýdlová, Bc. Jaroslava Eksteinová, Bc. Markéta Zemanová

Z celkového počtu 143 členek ČKPA se zaplacenými členskými příspěvky bylo přítomno 79 delegátek s volebním a hlasovacím právem a bylo předloženo 20 plných mocí k volbám, což je dohromady 69% z celkového počtu možných. Znamená to, že kongres je usnášeníschopný.

 

Byly schváleny změny stanov ČKPA:

  • byla doplněna možnost i individuálního členství, pokud v kraji profesní sdružení neexistuje nebo nefunguje,
  • přidána možnost pozastavení členství,
  • změna, že členky, které nemají zaplacené členské příspěvky, nemohou volit ani být voleny do žádné funkce v PS ani v ČKPA,
  • a změna prezidia - prezidium má 8 členek : - prezidentka ČKPA, viceprezidentka ČKPA, členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkum, členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast informací a styku s veřejností, členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast ekonomiky a organizace, členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast ústavní lůžkové péče, členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast mezinárodních styků a spolupráce a členka prezidia pro Kongres ICM s mandátem do 31. 12 2014.

Tyto změny byly schváleny – nikdo nebyl proti, jedna členka se zdržela hlasování.

 

Byly schváleny změny volebního a jednacího řádu ČKPA:

  • každý volí sám za sebe nebo prostřednictvím plné moci,
  • k usnášeníschopnosti je potřeba nadpoloviční účast platících členek a ke zvolení je potřeba nadpoloviční počet hlasů přítomných platících členek.

Tyto změny byly schváleny – nikdo nebyl proti, jedna členka se zdržela hlasování. Úplné znění změn bude zveřejněno na webových stránkách ČKPA.

 

Proběhly řádné volby prezidia ČKPA. Dle zprávy volební komise bylo odevzdáno 89 platných volebních lístků. Po sečtení hlasů vzešlo z voleb nové prezidium ČKPA v tomto složení:

Prezidentka:

PhDr. Radka Wilhelmová

Viceprezidentka:

Bc. Radmila Dorazilová

Členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu:

Mgr. Věra Vránová Ph.D

Členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast mezinárodních styků a spolupráce:

Mgr. Lenka Veselá

Členka prezidia ČKPA s gescí pro Kongres ICM s mandátem do 31. 12. 2014:

Zuzana Štromerová BSc.

Členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast informací a styku s veřejností:

Bc. Alena Frýdlová

Členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast ekonomiky a organizace:

Bc. Markéta Zemanová

Členka prezidia ČKPA s gescí pro oblast ústavní lůžkové péče:

Bc. Miloslava Bláhová

 

 

Nově zvolené členky prezidia přijaly svůj mandát a výjimkou Zuzany Štromerové, která funkci Členka prezidia pro oblast zahraničních styků pro Kongres ICM s mandátem do kongresu 2014, odmítla. Kongres vzal na vědomí zprávu Bc. Radmily Dorazilové o Pracovní skupině pro porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví, vyjádřil podporu s postupem zástupkyně ČKPA a tato zpráva bude zveřejněna na webových stránkách ČKPA k připomínkám. Kongres vzal na vědomí zprávu Mgr. Věry Vránové Ph.D. o činnosti a hospodaření ČKPA v uplynulém období a poděkoval odstupující členkám prezidia za vykonanou práci. Návrhová komise vypracovala v závěru kongresu návrh usnesení, který byl hlasitě přečten a jednohlasně schválen.