Otevřený dopis ČKPA ministru zdravotnictví

Vážený pane ministře,
velice Vám děkujeme za vyjádření v rozhovoru s redaktorkou MF Dnes, zveřejněném 22.2. 2012. Chápeme ho jako veřejnou záruku toho, že se problémy v českém porodnictví a porodní asistenci začnou na ministerstvu zdravotnictví konečně řešit.


Již v loňském roce jsme vyjádřily svůj zájem a připravenost podílet se na chystaných jednáních. ČKPA bude v připravované pracovní skupině zastupovat vicepresidentka            Bc. Radmila Dorazilová, nejvyšší pozornost bude ale práci skupiny věnovat celý výkonný výbor naší profesní organizace.

Chceme v této souvislosti vysoce ocenit postoj profesora MUDr. Aleše Roztočila. Vidíme zde příležitost ke zlepšení vztahů a nastolení efektivní spolupráce mezi porodními asistentkami a gynekology ve prospěch českých žen, jejich dětí a rodin.       

Nelíbí se nám extrémy na žádné straně (lékařů, porodních asistentek ani žen). Z tohoto důvodu pokládáme za potřebné předem se vyjádřit k základním otázkám, o kterých chceme jednat a pokusit se situaci pokud možno uklidnit.

Celá problematika má dvě roviny:
1. respektování práva žen na svobodnou volbu nejen místa porodu, ale také způsobu a poskytovatele péče a práva porodních asistentek ženám péči v plném rozsahu své odborné způsobilosti poskytnout
2. hospodárnost zdravotní péče, založená na účelné dělbě práce mezi gynekology a porodní asistentky a zdravotnická zařízení různého typu.

Abychom společně nalezli řešení problémů, je nutné nejprve odstranit překážku - obecné ustanovení o indikaci lékaře v zákoně o zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb. po novelizaci č. 298/2011 Sb.) a nahradit ho metodickým pokynem, ve kterém bude na základě zdravotních indikací vymezeno pole působnosti mezi gynekologem a porodní asistentkou. Na tento zásadní problém upozorňujeme dlouhodobě.

Jasným důkazem toho, že bez vyřešení problému s indikací lékaře, nelze očekávat naplnění práv žen a porodních asistentek ani diverzifikaci péče o těhotné a rodící ženy, je situace v návštěvní službě porodní asistentky (jediný současný výkon PA v sazebníku). Neetickým jednáním a zneužitím ustanovení o indikaci lékaře se některým gynekologům téměř podařilo tento segment péče zlikvidovat.

My podobným způsobem nemyslíme a nejednáme a navíc jsme realistky. U vyšetření, sloužících k monitorování fyziologického těhotenství požadujeme, aby žena měla možnost volby poskytovatele tzn. nejen mezi různými lékaři, ale také mezi gynekologem a porodní asistentkou. Nechceme omezovat práva žen a víme, že zpočátku se pro porodní asistentku rozhodne pouze malá část z nich. Je nám proto jasné, že u těchto vyšetření je diverzifikace péče dlouhodobou záležitostí.

Vzhledem k tomu, že nadměrně vzrostl počet gynekologických ordinací a počet gynekologických vyšetření (nejen vyšetření těhotných), je zřejmé, že část úspor je nutné hledat v tomto segmentu. Situace je však v různých krajích a okresech ČR různá. Již dlouho upozorňujeme na to, že není správné, aby pro jednotlivé gynekology platily rozdílné limity péče a tím pro jednotlivé ženy rozdílné podmínky poskytnutí péče. Proto by nejprve mělo dojít ke sjednocení regulace objemu základní a specializované péče na 1 ošetřenou pacientku v celé ČR.

Co lze řešit podstatně rychleji je další možné zkracování délky hospitalizace po porodu. Žena může být v porodnici 3-4 dny, ale také by mohla odejít domů již 12-24 hodin po tzv. ambulantním porodu. Souběžně by však měla být obnovena sít porodních asistentek, poskytujících návaznou péči o ženu a dítě v návštěvní službě. Ani toto však nepůjde rychle  (z roku na rok). Také na tento problém upozorňujeme dlouhodobě.

V podstatě ihned lze ženám v porodnicích nabídnout možnost volby mezi lékařsky vedeným porodem a normálním přirozeným porodem, vedeným porodní asistentkou.

Již vloni jsme upozorňovaly na to, že tyto možnosti je nutné vzít v úvahu při stanovení výše úhrad porodnicím v systému DRG. Jestliže k tomu nedošlo v letošním roce, nastavme správné podmínky pro rok 2013 a další.

Vážený pane ministře, ještě jednou Vám srdečně děkujeme za vnesené světlo a těšíme se na spolupráci v pracovní skupině.


S pozdravem

Bc.Radmila Dorazilová, vicepresidentka ČKPA  
Mgr.Věra Vránová Ph.D., presidentka ČKPA