Rekapitulace návrhu ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA na sjednocení profesních organizací před jednáním po pa 12. 3. 2014

Pro zmapování současné situace a zefektivnění naší další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - od ČKPA podrobných, od ostatních PO stručných.

Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme s připomínkami (uvést) – nesouhlasíme (proč) – nevíme (je nutné vysvětlení) k bodům 1.-4., případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Rekapitulace předložených nárhů na sjednocení profesních organizací PA:

1. ČKPA může být základem pro jednotnou profesní organizaci PA v ČR

 • vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z GPS ČAS, v roce 2005 se z asociace změnila na konfederaci a ve stejné době se z ní oddělila UNIPA
 • je největší a nejdéle pracující profesní organizací PA v ČR (má více než 150 platících členek, GPS ČAS cca 40 a UNIPA více než 20)
 • je členem ICM a EMA
 • její stanovy (jako jediné) umožňují kolektivní i individuální členství tzn. je možné rychlé spojení bez nutnosti rušení současných PO a rychlý vstup nově vzniklých PO
 • do konfederace = svazu vstupují členská sdružení na základě vlastního zájmu a rozhodnutí po splnění předepsaných podmínek, na základě vlastního rozhodnutí z ní stejně tak mohou vystoupit
 • při sloučení nejde o název organizace, měly jsme asociaci, máme sdružení a konfederaci, unii a společnost - zbývá pouze „komora" a k takové změně názvu jsme připraveny
 • má dlouhodobě známý a jasný program, který může být po spojení aktualizován – v zásadních cílech se však dokážeme shodnout
 • jsme připraveny jednat o úpravách stanov a řádů – důležité pro nás je ale zachování fungujících krajských sdružení
 • nabízíme nové volby prezidia případně i výborů členských sdružení
 • nabídly jsme individuální členství porodním asistentkám z GPS ČAS, kde by zůstaly pouze sestry pracující na gyn.-por.odděleních
 • nabídly jsme kolektivní členství=návrat UNIPA, z které by se při úpravách stanov mohla stát unie soukromých PA (pak bychom mohly zrušit naše sdružení soukromých PA)

 

2. Alternativou je zrušení všech současných organizací a založení úplně nové jednotné profesní organizace - „komory"

 • muselo by mu předcházet zrušení všech současných PO, což je v praxi velmi těžce proveditelné (podle průzkumu mezi našimi členkami je to v dnešní nejisté situaci neprůchozí - mohlo by však být přijatelné, pokud by zároveň byla zrušena i ČSPA)
 • kdykoliv však může vzniknout další profesní organizace PA (k založení stačí pouhé 3 členky) a můžeme se tak dostat do úplně stejné situace jako dnes
 • musela by mu předcházet dohoda o programu a cílech komory, což je pravděpodobně možné s výjimkou ČSPA ?
 • musela by mu předcházet dohoda o organizačním uspořádání a orgánech komory
 • komora může ale také nemusí zřídit své „podspolky" tzn. krajská sdružení nebo soukromé PA a kdykoliv je taky může zrušit

Podle vyjádření Ivany Königsmarkové (rady UNIPA) :

 • Považujeme za legitimní existenci několika profesních organizací porodních asistentek tak, jak je to běžné i v jiných zemích EU.
 • Spolupráce je potřebná a měla by se uskutečňovat na základě partnerství při respektování rovnosti organizací a principu autonomie.
 • Cílem spolupráce by měl být vznik jedné silné profesní organizace, založené na individuálním členství.

Podle vyjádření Mgr. Šindelářové (výboru GPS ČAS) :

 • Vzájemně respektovat názory jednotlivých profesních organizací
 • Do budoucna hledat a vytvářet dobré podmínky pro možné sloučení do jedné společné profesní organizace

Podle vyjádření ČSPA :

 • Řešení sjednocení společností není možné. Hlavními body, které nás rozdělují a které jsou důležité pro ČSPA jsou jasné distancování se od snižování kvality poskytované prenatální, perinatální a postnatální péče v ČR a odmítnutí možnosti vedení porodu mimo zdravotnické zařízení garantované státem.

 

3. Pro ČKPA, GPS ČAS a UNIPA může být možným kompromisem změna členství na individuální a změna samostatných sdružení na „podspolky" komory s jasně stanovenými kriterii vzniku a zániku (např. minimální počet platících členek a fungující výbor) při respektování toho, že ČSPA zatím zůstane mimo „komoru".

Možnému zapojení ČSPA do budoucí jednotné profesní organizace prozatím brání :

 • rozpor v deklarovaných cílech
 • členství jiných zdravotnických pracovníků než PA
 • neplacení členských příspěvků

 

4. Ideálním termínem pro sjednocení profesních organizací je 1.1.2015 (to znamená účetnictví, daně atd. současných organizací uzavřít k 31.12.2014) K tomuto můžeme dospět následujícím postupem :

I. Společné jednání výborů ČKPA, GPS ČAS, UNIPA a ČSPA 17.května 2014 v Praze (toto se bohužel neuskutečnilo)

II. Společné jednání výborů ČKPA, GPS ČAS, UNIPA a ČSPA 20.září 2014 s přijetím deklarace o navrhovaném sjednocení a přípravě společného kongresu PA

III. Společné jednání výborů ČKPA, GPS ČAS, UNIPA a ČSPA koncem roku 2014 s přípravou návrhu na sjednocení nebo rušení PO a změnu jejich stanov a s přípravou společného kongresu českých porodních asistentek

IV. Společný kongres porodních asistentek začátkem roku 2015 v Praze, na kterém by platící členky všech organizací rozhodly o návrhu na sjednocení nebo rušení PO a změnu jejich stanov a zvolily nové prezidium jednotné profesní organizace