Výzva k vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice

1. Rozbor současné situace

V roce 2004 byla v ČR po téměř 50 letech oficiálně zákonem č.96/2004 obnovena profese porodní asistentky. Dnes je registrováno celkem cca 6,5 tisíce porodních asistentek, v oboru porodní asistence jich však pracují pouze cca 4 tisíce (část dřívějších „ženských sester" může pracovat v jiných oborech jako „všeobecné sestry").

Je zřejmé, že pokud mají být porodní asistentky schopny účinně hájit své profesní zájmy, potřebují jednotnou, silnou a aktivní profesní organizaci. Poučení v důsledném až agresivním hájení profesních zájmů si mohou vzít u českých lékařů-gynekologů, kteří jsou organizováni hned trojnásobně (všichni povinně v ČLK, většina v ČGPS a část v SSG). Také porodní asistentky (dříve „babičky") měly až do roku 1948 jednotnou profesní organizaci s cca 3.000 členkami.

Dnes však v ČR existují:

Česká konfederace porodních asistentek - ČKPA (do roku 2005 ČAPA)

Vznikla v roce 1997 vystoupením z GPS ČAS. Sdružuje na základě kolektivního i individuálního členství pouze porodní asistentky z porodnic, ambulancí, samostatně pracujících, z vysokých škol i studentek PA. Má více než tisíc přihlášených členek, ale z toho je pouze cca 150 platících.

Je členem ICM – Mezinárodní konfederace porodních asistentek a EMA – Evropské asociace porodních asistentek. Program, cíle a návrhy ČKPA jsou dlouhodobě známé a všem přístupné.

Unie porodních asistentek - UNIPA

Vznikla v roce 2005 odchodem Ivany Königsmarkové a spol. z ČKPA. Sdružuje pouze porodní asistentky a studentky PA, má cca 100 přihlášených a 20-30 platících členek. V základních otázkách se s ČKPA shoduje, věnuje se především otázce domácích porodů.

Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester - GPS ČAS

Sdružuje všeobecné sestry i porodní asistentky na gyn.-porodnických pracovištích. ČAS však není organizací více rovnoprávných profesí - jak vyplývá z názvu i struktury jde o profesní organizaci sester. GPS má cca 300 přihlášených a cca 100 platících členek (nevíme však kolik z nich je PA).

Členství porodních asistentek v profesní organizaci sester není ve světě obvyklé a v ČR je velmi nešťastné, protože napomáhá zpochybňování porodní asistence jako samostatného oboru i profesní organizace porodních asistentek a umožňuje konkurenční profesi zasahovat do záležitostí porodních asistentek. Program, cíle a návrhy GPS ČAS pro obor porodní asistence nejsou známé.

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska - POUZP

Členkami jsou vedle jiných zdravotnických pracovníků také některé porodní asistentky (nevíme ale kolik, protože v ní neexistuje sekce porodních asistentek ani gyn.-por.sekce). Nepokládáme za správné, jestliže POUZP (na rozdíl od Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče nebo Lékařského odborového klubu) směšuje hájení odborových a profesních zájmů svých členů.

Zatímco odborové zájmy tzn. platové a pracovní podmínky jsou u zdravotnických profesí podobné, jejich profesní zájmy se mohou křížit. Program, cíle a návrhy POUZP pro obor porodní asistence nejsou známé.

Sdružení porodních asistentek Čech, Moravy a Slezska - SPAČMaS

Toto sdružení již dlouho prakticky nefunguje, avšak dosud nebylo formálně zrušeno.

Česká společnost porodních asistentek ???

Nová organizace, založená z iniciativy Doc.MUDr. Pařízka CSc. Má sdružovat nejen porodní asistentky ale i další nelékařské profese, především všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře?

Podle svých stanov ...dodržuje a dbá doporučení ČGPS... odmítá všechny ideologie, založené na diskriminaci a nesnášenlivosti....obhajuje prosazovaní řešení profesních, ekonomických a právních otázek svých členů... Nemáme bližší informace, je však zřejmé, že uvedené cíle jsou vzhledem k situaci v ČR a postoji ČGPS k porodním asistentkám vzájemně neslučitelné.

 

2. Nezbytná podmínka sjednocení – programová shoda

Profesní organizace porodních asistentek musí hájit práva a zájmy porodních asistentek. Základním zájmem každé profese je získání nebo udržení odpovídajícího počtu pracovních míst s odpovídajícím využitím odborné kvalifikace a ohodnocením svých členek. Dnes PA ztrácí pracovní místa, využití jejich odborné kvalifikace a ohodnocení je nedostatečné. Při současné praxi nemůže narůstající řada porodních asistentek (především absolventek) najít odpovídající pracovní uplatnění a ohodnocení ve svém oboru. Problémy, se kterými se dnes porodní asistentky setkávají, mají původ v:

konfliktu profesních zájmů porodních asistentek s profesními zájmy lékařů-gynekologů a všeobecných sester – kromě vysvětlování našich postojů a požadavků s tímto nemůžeme nic dělat

přetrvávajícím nedostatku profesního uvědomění, hrdosti a sounáležitosti porodních asistentek, jejich roztříštěnosti a malé aktivitě – toto se musíme snažit co nejdříve změnit.

Z uvedeného je zřejmé, že PA se nemohou sjednotit bez vyjasnění svého vztahu ke gynekologům a všeobecným sestrám a že bez tohoto není možné dořešit ani koncepci oboru porodní asistence.

Za posledních 20 let přišly PA o cca 800 PPÚ (přepočtených pracovních úvazků) a na druhé straně se o přibližně stejný počet zvýšil počet PPÚ gynekologů. Vzhledem k diskriminaci PA (je nám odmítána péče o fyziologickou těhotnou, vedení fyziologického porodu i návštěvní služba s péčí o šestinedělku s novorozencem), se také snižuje podíl dobře placené vysoce kvalifikované práce vysokoškolsky vzdělané PA a zvyšuje se podíl hůře placených pomocných činností.

Ve vztahu ke gynekologům je základní otázkou samostatnost PA a základním problémem je obecná indikace lékaře. Nezpochybňujeme, že gynekolog a PA by měli tvořit společný tým, tento by však měl fungovat na základě účelné a hospodárné dělby práce a kompetencí dle seznamu zdravotních indikací. Proč toto většina gynekologů odmítá a trvá na obecné indikaci lékaře, která je (jak dobře víme) velmi lehce zneužitelná ? Proč si většina našich gynekologů představuje PA jako svou pomocnici, která může dělat pouze to, co jí gynekolog dovolí ? Proč většina gynekologů odmítá doplnění zdravotních výkonů pro porodní asistentky, proč má nadměrné požadavky na personální a technické vybavení pracovišť porodních asistentek a proč brání uzavírání smluv porodních asistentek se zdravotními pojišťovnami ? Většina gynekologů se prokazatelně snaží omezovat porodní asistentky při výkonu povolání. Pokud nechceme zradit zájmy a práva PA, tady není možný žádný kompromis. Bez toho, že PA dají veřejně jednotně najevo, že toto se nám nelíbí a že s tímto nesouhlasíme, se nedostaneme z místa. S UNIPA se v tomto určitě shodneme, postoj celé GPS ČAS nebo alespoň jejího výboru neznáme (známe však chování Bc. Libuše Barešové, které PA škodí),

Všeobecné sestry nikdy neměly a nemají kompetence k vyšetření těhotných, k vedení porodu nebo k návštěvní službě s péčí o šestinedělku s novorozencem. Zájmy sester se nekříží se zájmy gynekologů a postoj sester k této problematice proto musí být jiný než postoj porodních asistentek.

Otázka domácích porodů je pouze dílčím problémem, ale i zde jsou patrné rozdíly v přístupu českých organizací PA. Dá se říct, že UNIPA domácí porody propaguje a podporuje, ČKPA sice nepropaguje návrat k domácím porodům, ale uznává právo ženy na volbu místa a způsobu porodu včetně zajištění péče při domácím porodu. GPS ČAS je s gynekology proti domácím porodům a snaží se odpírat doma rodícím ženám poskytnutí péče – nevíme zda si kolegyně uvědomují všechny souvislosti a především neetičnost svého jednání ? Také zde se promítá skutečnost, že sestry nemají kompetenci vést porod.

Ve vztahu porodních asistentek a všeobecných sester je problémem široká duplicita činností a z toho plynoucí přímá konkurence našich profesí v přístupu k pracovním příležitostem. Abychom tento problém dobře pochopily, musíme se vrátit do historie. V období socialismu jsme byly všechny sestry – zdravotní, dětské a ženské. Podle tehdejších předpisů všechny mohly pracovat na všech odděleních s výjimkou porodního sálu a obvodní ženské ambulance a návštěvní služby (kde musela být ženská sestra) a pracovišť s péčí o novorozence (kde musela být dětská sestra). Přijetím nového zákona v roce 2004 se situace změnila – vznikly 2 vzájemně nezastupitelné profese, avšak transformace proběhla nespravedlivě v neprospěch porodních asistentek. Porodní asistentky se vzdaly možnosti práce v jiných oborech, ty zůstaly naprosto sesterskou doménou. Také u gynekologických ambulancí jsme uznaly, že zde mohou pracovat sestry i zdravotní asistentky (kvalifikace PA je vyžadována pouze když by měly samostatně vyšetřovat těhotné nebo vykonávat návštěvní službu). Získaly jsme pouze možnost pracovat s novorozenci a kojenci. Byly jsme k sestrám velmi vstřícné a přiznejme, že jsme při změnách nedostatečně hájily zájmy PA. Nelze totiž vůbec hovořit o vstřícnosti a pochopení druhé strany, sestry se prostě nechtějí vzdát ničeho. Bez duplicity se sestrami zůstala pouze práce na porodním sále a vyšetření těhotných nebo návštěvní služba PA - příkladem je vyhláška o personálních požadavcích na jednotlivá zdravotnická pracoviště. Nezastupitelnost PA zůstala pouze u vzdělání, v praxi neexistuje.

Od začátku požadujeme, aby se obě profese překrývaly pouze okrajově a to v péči o gynekologicky nemocné ženy a o patologické novorozence, tzn. aby k péči o těhotné, rodičky a šestinedělky s novorozenci v systému rooming-in a v návštěvní službě byly oprávněny pouze porodní asistentky. Nesouhlasíme s tím, aby sestry v rámci specializačního vzdělávání získávaly kvalifikaci k činnostem, ke kterým jsou již způsobilé PA.

 

3. Návrh konkrétního postupu:

Sjednocení porodních asistentek ČKPA navrhovala již v letech 2002 a 2008, nyní ho při příležitosti světového kongresu porodních asistentek 2014 v Praze navrhujeme již potřetí. Nabízíme, aby základem pro jednotnou organizaci porodních asistentek byla ČKPA, která je největší fungující organizací PA v ČR a která české PA zastupuje také v ICM a EMA.

Podle našeho názoru není nutné rušit staré ani zřizovat novou organizaci. Pokud budeme chtít zrušit ČKPA a UNIPA a vytvářet novou organizaci, vyvoláme mezi kolegyněmi pouze další zmatek. Nemáme žádnou jistotu, kolik nových členek by se do nové organizace přihlásilo, víme však, že část stávajících členek bychom ztratily. Ke zrušení ČKPA by byl nutný souhlas více než 2/3 z celkového počtu platících členek a to je jen velmi těžko proveditelné. Navíc kdykoliv se může kterýchkoliv 5 kolegyň rozhodnout a založit jinou úplně novou organizaci PA.

ČKPA má konfederativní charakter. V rámci ČKPA dnes existuje 7 krajských sdružení : Praha, Plzeň, Jižní Čechy, Východní Čechy (Hradec Králové), Jižní Morava, Olomouc a Zlín, připravujeme však založení nebo obnovení dalších KS a sdružení soukromých PA.

Členská sdružení mají velkou autonomii v pořádání vzdělávacích akcí, jednání s krajskými úřady, vedením krajských nemocnic, pobočkami zdravotních pojišťoven apod., včetně hospodaření. Pokud jednotná organizace může mít při vzniku 300, ale výhledově 1000-6000 členek, pak pokládáme organizační mezičlánek za nezbytný. Jde pro nás o zásadní věc, je však samozřejmě možné diskutovat o podmínkách pro členská sdružení např. o minimálním počtu platících členek.

Milé kolegyně, rády bychom vás vyzvaly ke spolupráci na vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v ČR takto :

Vyzýváme porodní asistentky, které jsou členkami GPS ČAS, k individuálnímu vystoupení z této organizace (kde by zůstaly pouze všeobecné sestry z gyn.por.pracovišť) a ke vstupu do existujících nebo připravovaných krajských sdružení ČKPA.

Nabízíme UNIPA návrat a kolektivní členství v ČKPA. Pokud by se vzhledem ke složení členek do názvu přidalo Unie „soukromých" PA, pak můžeme zrušit sdružení soukromých PA, které dnes v ČKPA existuje a dojde k dalšímu sjednocení, zpřehlednění a zjednodušení organizace (u soukromých PA nerozlišujeme, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší pracovní činnost)

Nabízíme všem ostatním porodním asistentkám (které dosud nejsou členkami žádné organizace) členství v existujících nebo připravovaných krajských sdruženích ČKPA.

Vyzýváme všechny porodní asistentky v ČR k tomu, aby nevstupovaly do organizací zakládaných gynekology

Pokud v kraji nebo na celorepublikové úrovni bude podíl nových členek více jak 1/3 budou se zde konat nové volby předsednictva krajů nebo prezidia ČKPA

Navrhujeme, aby dne 15.1.2013 proběhlo společné jednání celých výborů ČKPA+GPS ČAS+UNIPA s tímto cílem:

ČKPA, UNIPA a GPS ČAS předloží seznamy platících členek (příjmení, jméno, titul, pracoviště), GPS přitom rozdělí své členky na PA a VS

projednání předložených návrhů s vysvětlením postojů jednotlivých organizací a sporných bodů

pokud dojde k dohodě o vytvoření jednotné profesní organizace, přípravit text výzvy všem PA v ČR

následné zveřejnění výzvy v odborných sdělovacích prostředcích (Sestra, Florance) a na stránkách ČKPA a UNIPA

následné rozeslání všem členkám ČKPA+GPS ČAS+UNIPA, ale také do všech nemocnic, škol apod.

ČKPA+GPS ČAS+ UNIPA delegují své zástupkyně do přípravného výboru+mandátové, volební a návrhové komise jednotlivých krajských konferencí a celostátního kongresu a budou stanoveny konkrétní osobní úkoly

výběr místa a termínu konání krajských konferencí a celostátního kongresu

příprava odborného programu (volby doporučujeme spojit se 4 hod. vzdělávací akcí za 4 kredity)

V ČKPA dnes fungují orgány na úrovni krajů a ČR takto : Počet a označení jednotlivých funkcí mohou být předmětem diskuze a změny.

V krajích se volí min. předsedkyně, místopředsedkyně, hospodářky a 3 členky kontrolní komise krajských sdružení (předsedkyně se přímo stává členkou výkonného výboru ČKPA, místopředsedkyně ji zastupuje v nepřítomnosti – tímto je zajištěno spojení centra s kraji)

Zároveň se volí delegátky na celostátní kongres (1 delegátka / 1-5 platících členek) při dodržení poměrného zastoupení jednotlivých nemocnic, škol a ambulantní sféry, ale také dosavadních členek, UNIPA, GPS ČAS nebo nečlenek a odsouhlasuje se návrh kandidátek do prezidia ČKPA

Na celostátním kongresu se volí prezidium po jednotlivých funkcích:

prezidentka

viceprezidentka s působností v oblasti výkonu profese

členka s působností v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu

členka s působností v oblasti mezinárodních styků a spolupráce (ICM, EMA)

členka s působností v oblasti informací a styku s veřejností (stránky, bulletin)

členka s působností v oblasti hospodaření a organizace (sekretariátu)

členka s působností v oblasti nemocniční péče

(každá členka prezidia může mít následně vytvořenu pracovní skupinu pro svou působnost)

Předsedkyně krajských kontrolních komisí jsou členkami celostátní kontrolní komise

ČKPA, GPS ČAS a UNIPA navrhnou svou kandidátku na prezidentku sjednocené organizace, obsazení dalších funkcí v prezidiu navrhujeme v poměru 3 ČKPA, 2 GPS ČAS a 1 UNIPA.

Prezidium ČKPA je pouze reprezentativním orgánem, o všech stanoviscích, připomínkách a návrzích rozhoduje výkonný výbor ČKPA, složený z prezidia a předsedkyň krajů a SPA. Všech jednání o záležitostech soukromých PA se s příslušnou členkou prezidia zúčastní předsedkyně sdružení SPA, v případě dohody prezidentka Unie SPA.

 

Program profesní organizace a koncepce oboru

Připomínky ke stávajícímu programu ČKPA a návrhu koncepce budou předávány do celostátního kongresu. Dopracování návrhu a jeho projednání zajistí nově zvolený výkonný výbor.

Aktualizace internetových stránek jednotné profesní organizace a vydávání Bulletinu jednotné profesní organizace „Porodní asistentka" - zajistí nově zvolený výkonný výbor

 

Členské příspěvky v ČKPA

platí pravidlo, že výši ročního členského příspěvku si jednotlivá sdružení stanovují samy

za každou členku však odvádí ročně 300 Kč na činnost prezidia ČKPA a na příspěvky do ICM+EMA

O výši příspěvků je samozřejmě možné diskutovat

Připravila: Bc. Radmila Dorazilová, viceprezidentka ČKPA

Schválil: výkonný výbor ČKPA v Praze dne 30.11.2013