Návrhy cílů ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA před jednáním po porodních asistentek

Pro zmapování současné situace a zefektivnění další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - ČKPA podrobných, ostatní PO stručných. Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme (s připomínkami) – nesouhlasíme (proč) k jednotlivým bodům, případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Obor porodní asistence je jasně definován mezinárodní definicí, směrnicí EU, zákonem o způsobilosti a vyhláškou o činnostech, dokumenty ICM a EMA a doporučeními WHO. Všechny právní normy musí být v souladu se směrnicemi EU.

 

I. Obhajoba zájmů a práv PA

 1. Definování profesních zájmů PA – vyplyne z následujících bodů
 2. Odmítání zásahů gynekologů a sester do profesních záležitostí PA

 

II. Výkon povolání PA

 1. Odmítnutí diskriminace PA a žen, které mají o péči PA zájem Posilování kompetencí a narovnání postavení porodních asistentek .
 2. Zrušení obecné „indikace lékaře" pro péči, hrazenou ze zdravotního pojištění a její nahrazení „seznamem zdravotních indikací" Jasné kompetence porodních asistentek. Transparentnost péče – musí být zcela jasně definováno, kdo je poskytovatelem péče a tím je i za tuto péči odpovědný Jasné definování a další zvyšování kompetencí porodních asistentek v ČR
 3. Doplnění seznamu zdravotních výkonů pro PA – návrh ČKPA (+UNIPA) z r. 2012 Spolupráce a podpora na prosazování nových výkonů do Sazebníku
 4. Narovnání diskriminační hodnoty bodu pro PA oproti gynekologům, sestrám atd. (podobný problém jako rozdílné úhrady za stejné výkony pro jednotlivé nemocnice)
 5. Úprava a doplnění vyhlášek o technickém a personálním vybavení pracovišť PA
 6. Vymezení nezastupitelnosti PA všeobecnou sestrou (na pracovištích s péčí o těhotné, při porodu a o matky s novorozenci v systému rooming-in a v návštěvní službě)
 7. Doplnění samostatných pracovišť PA do sítě smluvních zařízení ambulantní péče, včetně uzavírání smluv PA se zdravotními pojišťovnami
 8. Možnost vyšetření těhotných žen PA bez indikace gynekologa
 9. Možnost samostatného vedení porodu PA bez indikace a supervize lékaře Možnost vedení porodu soukromou porodní asistentkou v porodnici ? Snaha o zkvalitnění a zefektivnění péče na porodním sále ?
 10. Možnost vzniku porodních domů, vedených PA, mimo porodnice ale v jejich blízkosti Zavedení porodních domů, které budou součástí zdravotnických zařízení.
 11. Stanovení pravidel a podmínek pro péči při „domácích" porodech Odmítnutí možnosti vedení porodu mimo zdravotnické zařízení garantované státem.
 12. Příprava a postupné zavedení změny při péči o matku a novorozence v systému rooming-in jednou PA
 13. Obnovení návštěvní služby PA u těhotné ženy před porodem a matky s novorozencem po propuštění z porodnice plošně v celé ČR Následná péče o novorozence po jeho propuštění ze ZZ
 14. Zlepšení kvality přípravy těhotných žen (a partnerů) k porodu a péči o dítě.
 15. Příprava a vydání standardů péče v porodní asistenci (poskytované PA samostatně bez přítomnosti, pokynů či vedení lékaře)
 16. Spolupráce na standardech péče, na které se PA podílí podle pokynů či vedení lékaře
  Standardy péče Systematická příprava doporučených postupů pro práci porodní asistentky ve spolupráci s Českou gynekologickou a porodnickou společností ČSL JEP (ČGPS) a Českou neonatologickou společností ČLS JEP (ČNeoS).
 17. Spolupráce s gynekology a porodníky, neonatology a pediatry na základě jasné, účelné a hospodárné dělby práce (vysokoškolsky vzdělané PA nesmí být pouhé pomocnice) Hodláme spolupracovat se všemi společnostmi v České republice, které sdružují porodní asistentky, ČGPS a ČNeoS ČLS JEP. Vícestupňová a mezioborová spolupráce je v našem oboru důležitá a má dlouholetou tradici. Distancování se od jedné či druhé součásti, které spolu nyní velice úzce spolupracují, nikdy nepovede k úspěchu.
 18. Respektování práva žen na svobodnou informovanou volbu poskytovatele, místa a způsobu poskytnutí zdravotní péče. Obhajoba práv žen, zvyšování účasti žen při spolurozhodování o sobě a péči o sebe a dítě Respektování lidských práv matky a zejména dítěte.
 19. Etický kodex
 20. Právní a další ochrana
 21. Distancování od snižování kvality poskytované prenatální, perinatální a postnatální péče v ČR

 

III. Vzdělávání PA

 1. Uvedení vstupního vzdělání do souladu s novými požadavky směrnice 2013/55/EU Spolupráce na novelizaci směrnice 2005/36 ES.
 2. Zkvalitnění vstupního vzdělání s postupnou redukcí počtu škol pro PA Změna vzdělávacího systému pre- i postgraduálního
  - Vzdělávání založené na evidence based, garanty vzdělávání musí být porodní asistentky,
  - Základní dovednosti porodních asistentek musí být obsaženy v Bc.programu
  Zvyšování kvality a úrovně vzdělávacích programů porodních asistentek ve všech studijních programech, odborná úroveň a jejich dostupnost
 3. Spolupráce s lékaři je při vzdělávání nutná, ale nesmí být vázána na lékařské fakulty Zařazení porodní asistence do systému vzdělávání poskytovaného lékařskými fakultami (garance odborné úrovně, dostupnější zázemí pro odbornou část vzdělávání)
 4. Převážnou část výuky a praktického výcviku musí vést PA s odpovídající kvalifikací, ale i dostatečnou praxí. Vyučující PA by měly mít určitou část pracovního úvazku v porodnici (podobně jako lékaři).
 5. Pro praktický výcvik je nutné vytvořit pracoviště vedené PA, kde PA skutečně budou vyšetřovat těhotné, vést porody a pečovat o matku s novorozencem po porodu.
 6. U specializačního vzdělávání sloučit intenzivní a perioperační péči PA
 7. U specializačního vzdělávání sloučit management, výzkum a vzdělávání PA
 8. U specializačního vzdělávání zrušit komunitní péči – dostačují kurzy pro speciální činnosti (např. ultrazvuk)
 9. U celoživotního vzdělávání je nutné znovu zkrátit registrační období, přitom doporučujeme stanovit min. počet kreditů pro každý kalendářní rok.
 10. Při kontrole tematického zaměření a kvality akcí nelze spoléhat na zaměstnavatele, úloha profesních organizací PA je nezastupitelná. Kontinuální celoživotní vzdělávání porodních asistentek Nastavení přísnějších kritérií pro postgraduální vzdělávání porodních asistentek.
 11. Výměna dobré praxe porodních asistentek