Otevřený dopis výkonného výboru ČKPA předsednictvu ČSPA

Již dvakrát spolu na Ministerstvu zdravotnictví jednaly zástupkyně České konfederace porodních asistentek (ČKPA) a České společnosti porodních asistentek (ČSPA) a výsledkem je podepsání memoranda o spolupráci. Respektujeme však, že ČSPA nemá zájem na vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v ČR, i když s uváděnými důvody nesouhlasíme.

Jestliže existuje více profesních organizací, je normální, že dochází k jejich vzájemnému vymezování. Pokud však mezi námi má fungovat deklarovaná spolupráce, musí veškeré vymezování a diskuze probíhat korektně a na základě faktů.

Z dosavadního způsobu jednání vašich zástupkyň a z vyjádření, zveřejněného na vašich webových stránkách jsme velmi nespokojené až pobouřené.

Uvádíte, že nejste společností založenou gynekology, jak se kolegyně mohou domnívat na základě nepravdivého vyjádření ČKPA. Po jednání 15.ledna jsme napsaly: „...ČKPA potřetí iniciovala jednání o vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek, mezitím z iniciativy a s podporou některých gynekologů vznikla ČSPA..." Na tomto našem vyjádření není nic nepravdivého, což dokládají fakta:

  • již před oznámením vzniku ČSPA kolovala informace, že z iniciativy docenta Pařízka vzniká nová organizace pro porodní asistentky
  • víme, že docent Pařízek kontaktuje lékaře z dalších porodnic a jejich prostřednictvím se snaží získat nové členky ČSPA (známe konkrétní příklady)
  • vznik ČSPA byl oznámen na webových stránkách manželů Pařízkových porodnice.cz
  • při jednáních ČSPA zastupují manželka docenta Pařízka a zaměstnankyně doktora Dvořáka (místopředsedy ČGPS a předsedy SSG), tzn. existuje zde úzká osobní vazba
  • při jednáních zástupkyně ČSPA jen opakují to, co jsme již dříve slyšely od gynekologů

Dále ve svém vyjádření píšete o: „...militantním vystupování a agresivním obhajování profesních zájmů ze strany současných společností...negativní až štvavou kampaní, směřovanou na lékaře...útoky vedené od hlavních představitelek UNIPA a ČKPA..." Víme rovněž o nefér a nepravdivých vyjádřeních paní Pařízkové vůči ČKPA při jejích návštěvách porodnic (známe konkrétní případy).

Zástupkyně ČSPA se ve vztahu ke svým kolegyním projevují arogantně až nepřátelsky. Nezúčastnily se žádných předešlých jednání, zjevně se v problematice neorientují a jen převzaly názory a komentáře gynekologů. Jaká jsou fakta : V ČR existuje diskriminace a omezování práv porodních asistentek a žen, které mají o péči porodních asistentek zájem. To neříkáme pouze my nebo UNIPA, či zástupkyně organizací, sdružených v České ženské lobby. Toto uznává I rada vlády pro rovné příležitosti nebo úřad veřejného ochránce práv. Původcem této diskriminace a omezování nejsou ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, ale vedení ČGPS.

Jestliže toto otevřeně říkáme a pravdivě informujeme kolegyně o postojích gynekologů v pracovní skupině, při dohodovacím řízení o zdravotních výkonech nebo při výběrových řízeních na porodní asistentky v ambulantní péči, chápeme že se to gynekologům nelíbí, ale nejde o žádnou negativní a štvavou kampaň. Jestliže se pouze snažíme bránit proti diskriminaci a omezování našich práv, nemůžeme být v tomto sporu logicky agresivní a militantní stranou. Zde jak se lidově říká "zloděj křičí chyťte zloděje".

Jak to, že se ČSPA místo osočování kolegyň neptá gynekologů, proč se k porodním asistentkám chovají takto agresivně a arogantně až neeticky ? Vyzýváme předsednictvo ČSPA, aby buď své osočování doložilo důkazy nebo se ČKPA veřejně omluvilo.

Ve vyjádření také píšete: "...dle představitelek UNIPA a ČKPA je spolupráce s lékaři gynekology a porodníky, kteří jsou zastoupeni ve vedení ČGPS, nemožná ..." Také tato formulace je nepravdivá a zavádějící. ČKPA má zájem na spolupráci s lékaři. Spolupráce s neonatologickou společností funguje bez problemů. Také s některými gynekology není problém spolupracovat a dohodnout se. S vedením ČGPS jsme připraveny jednat a několikrát jsme je k tomu i vyzývaly, avšak neúspěšně. Co však skutečně není možné, je dohodnout se se současným vedením ČGPS. To bychom musely zradit profesní zájmy porodních asistentek a to my nikdy neuděláme.

Jak jsme již napsaly: ČSPA se v budoucnosti musí vyrovnat především s rozporem mezi odmítáním diskriminace spolu s hájením zájmů svých členů na jedné straně a požadovaným dodržováním doporučení ČGPS na straně druhé. Zde se dostáváme k podstatě celého sporu.

Podle našeho názoru má vysokoškolsky vzdělaná porodní asistentka pracovat převážně naprosto samostatně, pouze některé činnosti při patologických stavech vykonává podle pokynů nebo pod vedením lékaře. Proto požadujeme vypracování seznamu zdravotních indikací, který by jasně stanovil pravidla pro spolupráci porodní asistentky s lékařem.

Vedení ČGPS však porodní asistentku vidí pouze jako nesamostatnou pomocnici lékaře, která může pracovat pouze v rozsahu, který jí lékař dovolí – tzn. že kterýkoliv lékař může kteroukoliv porodní asistentku kdykoliv a jakkoliv omezit při výkonu povolání.

Vyzýváme proto předsednictvo ČSPA, aby se veřejně jasně vyjádřilo k této otázce.

 

Výkonný výbor ČKPA 10.dubna 2014
Na vědomí: UNIPA, GPS ČAS, MZ – Mgr.Šmídová