Přednášky a workshopy na konferenci EMA v Londýně

Autorky: E. Nyklesová, K. Ratislavová

Chtěly bychom se s Vámi podělit o některé přednášky a workshopy, kterých jsme se účastnily na 5. vzdělávací konferenci Evropské asociace porodních asistentek v Londýně 2. -3. 12. 2016.

Přednáška: Projekt MID-MED, Cardiff/ Libby Baraz, Wales
Projekt je určen pro porodní asistentky a lékaře. Slouží k lepšímu vzájemnému pochopení role porodní asistentky a lékaře.
Během projektu studentky 3. Ročníku porodní asistence vysvětlují/učí studenty medicíny ve 2.ročníku mechanismus fyziologického porodu a abdominální palpaci u těhotné. Výuka pak probíhá ve skupinách 2 porodních asistentek a 15-16 mediků. Studentky mají předem možnost přípravné hodiny, aby si vše vyzkoušely. Při vlastní výuce studentky vše demonstrují na modelech a medici si mají možnost vše vyzkoušet a klást otázky.
Projekt předpokládá, že studentky porodní asistence ve 3. ročníku jsou již plně a detailně seznámeny s průběhem fyziologického porodu a mají již několik desítek fyziologických porodů splněno, stejně tak by měly být zběhlé v provádění abdominální palpace u těhotných.  Budoucí lékaři se tak během studia seznámí s rolí porodní asistentky a chápou ji jako autonomního profesionála zodpovědného za vedení fyziologických porodů. Tato metoda upevňuje roli porodní asistentky a zvyšuje sebevědomí studentů porodní asistence.Workshop: Hypnoporod/ Teri Gavin-Jones, Velká Británie
Hypnoporod je komplexní příprava na porod, ve které se používají specifické techniky jako je autohypnóza, relaxační a dechová cvičení.
Na workshopu jsme si pomocí cvičení vyzkoušely sílu sugescí a naši sugestibilitu. Dozvěděly jsme se, že v přípravě na porod se používá specifický jazyk a jak tato metoda působí na prožitek porodu.
http://hypnobirthing.co.uk/
20161203 091530

Přednáška: Kontinuální péče a pečovatele/ Jenny Hall,  Velká Británie
Ve Velké Británii má každá žena možnost volby kde porodí, zda to bude doma, v porodním domě nebo v nemocnici. Názor rodičky je vždy respektován. Žena je vždy v centru péče porodní asistentky.
Důležitost je kladena především na kontinuitu péče a pečovatele, tedy pokud možno jedna porodní asistentka, která se o ženu stará během těhotenství, porodu a šestinedělí. Možnost vytvoření úzkého vztahu mezi zdravotníkem a rodičkou, lépe chápeme její potřeby a tím o ni můžeme lépe pečovat.
Díky tomuto přístupu jsou prokazatelně lepší výsledky pro ženu a dítě. Tento přístup je také ekonomičtější, protože u fyziologických těhotenství vede péči porodní asistentka, a v neposlední řadě tento přístup upevňuje roli porodní asistentka a zlepšuje její emocionální ochranu.
Studentky porodní asistence ve Velké Británie mají za úkol splnit 1-3 případové studie, kdy během svého studia následují ženu během jejího těhotenství, porodu a šestinedělí. Vytvoří se tak mezi nimi úzký kontakt a souznění. Tento styl výuky je možný díky široké a vyspělé síti komunitní péče, kde porodní asistentky vedou poradny pro fyziologická těhotenství a tak se studenti mohou lépe zapojit do péče o tyto ženy.

Přednáška: Příklad integrativního modelu výuky/ Isabelle Vandelannoote, Belgie
V Belgii mají porodní asistentky podobné problémy, jaké jsou v České republice. 99% žen rodí v nemocnicích a studentky porodní asistence mají problém získat některé zkušenosti v praxi. Proto na univerzitě v Bruselu využili integrativního modelu výuky porodních asistentek. Tento model je zaměřený na získání měkkých i tvrdých dovedností v porodní asistenci, na ženu zaměřená péče vs medicínská péče.
Hlavní metodou byla simulace. Před simulací probíhala nejprve instruktáž, kde byla jasně definována role porodní asistentky, byly poskytnuty důkazy pro praxi. Simulace byly uskutečněny podle předem určených scénářů, které sestavovali experti z oboru porodní asistence a porodnictví. Simulace se účastnilo pět studentek jako účastnice a pět studentek jako pozorovatelé. Po nácviku následovala diskuse, feedback a hodnocení.  Sledovaly se tvrdé i měkké dovednosti studentek.
20161202 155227

Workshop - Porody do vody/Logan Van Lessen, Velká Británie
Porod do vody snižuje spotřebu analgetik, vyšší procento spontánních vaginálních porodů, snížení  počtu císařských řezů, porodní poranění srovnatelné s porodem na lůžku.
Ve valné většině ženy preferují možnost porodu do vody a vybraly by si ho znovu jako způsob porodu v dalším těhotenství. Jako velice silný zážitek ženy popisují skutečnost, že jim po porodu nikdo dítě neodebírá a mohou si ho nechat déle u sebe.
Během workshopu jsme se bavily o výhodách porodu do vody pro rodičku a pro porodní asistentku a také jsme diskutovaly nevýhody této metody pro rodičku a porodní asistentku.
I přesto že porody do vody jsou v některých zemích velice oblíbené, v praxi se však stále vyskytují bariéry vůči tomuto postupu. Mezi tyto patří nekompetentnost, postoje porodních asistentek či vedení kliniky k porodům do vody v neposlední řadě celosvětový problém, jímž je medializace porodu.

Přednáška: What´s so important about Lancet Series on Midwifery? / Mary Renfrew, Scotland
http://www.thelancet.com/series/midwifery
Přednáška se zaměřovala na otázky: Kdo je porodní asistentka? Jak se dívat na důkazy pro praxi? Jaký je rámec péče porodní asistentky?
Celkově byl zdůrazněn význam výzkumu v porodní asistenci, úlohy porodní asistentky – výzkumnice. Zároveň však bylo zdůrazněno, že výzkumných výsledků je již velké množství a měli bychom zaměřit pozornost také na analýzu těchto dat, šíření výsledků výzkumu a jejich aplikaci do praxe.
 
20161202 103345

Přednáška: Svorkování pupečníku s prodlevou – benefity/ Ines Ventura, Portugalsko
Zasvorkování pupečníku 60 sekund po porodu nebo při dotepání pupečníku má pro novorozence spoustu výhod.
Sníží se počet případů poklesu krevního tlaku, anémie, hypotermie, hypoxie, hypotonie a respiračního stresového syndromu. Díky této technice je možné zvýšit objem krve u novorozence o 70-140 ml a tím i porodní váhu, lepší okysličení mozku a poporodní adaptace, prevence chudokrevnosti z nedostatku železa, lepší nervový rozvoj.
Je to však nevhodné provádět při přítomnosti mekonia ve vodě plodové, u plodů s významnou bradykardií, IUGR, dědičným onemocněním, při mnohočetném těhotenství, při dystokii ramének a při závažné anémii rodičky.