zpráva o VI. kongresu ČKPA

V sobotu 14. října se konal již šestý kongres České komory porodních asistentek, tentokrát na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Hlavním organizátorem letošního kongresu byl pobočný spolek ČKPA – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

Hlavním tématem kongresu byla multioborová spolupráce v porodní asistenci. Toto téma se v době, kdy se chystá celá řada změn, které budou mít vliv na porodní asistenci jako takovou, velmi aktuální. Těmito změnami je například příprava Koncepce porodní asistence, Národních postupů v porodní asistenci a další.

Záštitu nad kongresem přijala Ing. Michaela Matoušková, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Kongres by neproběhl bez úžasné práce organizátorů a také organizací, které byly sponzory našeho kongresu. Byly to firmy Alpine Pro, Aniball, Boiron, Dítě v srdci, La Natali, Lucie baby foto, Linde, Multi-mam, Nedoklubko, Weleda.

Kongres zahájil velmi milým uvítáním účastnic kongresu pan děkan doc. Sládek. Program pokračoval informacemi o činnosti a hospodaření naší profesní organizace. Kolegyně Lenka Veselá účastnice seznámila s průběhem a krásnou atmosférou celosvětového kongresu ICM, který se v letošním roce konal ve velmi exotické atmosféře na ostrově Bali v hlavním městě Denpasar.

Odborný program pokračoval jako vždy velmi zajímavou a milou přednáškou paní profesorky Lenderové k vývoji legislativy a komunikaci profesních spolků v minulosti na našem území. Na problémy, které v minulosti měly naše předchůdkyně se svou profesí, profesní hrdostí a místem v systému tehdejší péče navázala Magdaléna Ezrová s přehledem a zároveň zamyšlením nad tím, zda potřebujeme a k čemu nám mohou být profesní sdružení a členství v nich. Historické problémy jsou velmi často stejné a řada z nich je v naší profesi stále aktuální. Program první bloku pokračoval sdělením Markéty Moravcové zaměřeným na informace o tvorbě Koncepce porodní asistence, která v současnosti vzniká v České republice.

Po krátké přestávce na občerstvení následovalo malé překvapení pro účastnice kongresu, kterým bylo vystoupení kouzelníka Davida Kopeckého, které náš odborný program velmi příjemně odlehčil a všechny nás nakazil pozitivní energií a dobrou náladou.

V dalším bloku odborných sdělení jako první zazněly informace o sdružené péči v Ústavu pro péči o matku a dítě z pohledu porodní asistentky. S dalšími tématy nás seznámily kolegyně ze Slovenska a byla to velmi zajímavá sdělení o důležitosti respektující péče v průběhu porodu a využití metody standardizovaného pacienta ve výuce budoucích porodních asistentek. Druhý blok kongresu uzavřely kolegyně z Fakulty zdravotnických studií a Pardubické nemocnice s informacemi o projektu zabývajícím se péčí zaměřenou na rodinu, na rodiče jako partnery v péči o předčasně narozené děti.

Po dobrém obědě, rychlé relaxaci, návštěvě stánků vystavovatelů a shlédnutí posterové sekce jsme pokračovaly třetím blokem odborných přednášek. V tomto bloku nám kolegyně s jiných profesí představily svá témata, která velmi vhodně zapadla do hlavního tématu kongresu. Každá jsme se zamyslely nad problematikou, jak přežít v ženském kolektivu při přednášce Moniky Kopecké. Dále jsme pokračovaly souvisejícím tématem, a to supervizí ve zdravotnických týmech, se kterými nás seznámila kolegyně Adéla Michková. Pokračovaly jsme v multidisciplinaritě a zabývaly jsme se v další přednášce fyzioterapeutky Lucie Kopáčové sdělením zaměřeným na fyzioterapeutická doporučení v prvních hodinách po fyziologickém porodu. Třetí blok sdělení zakončila jedna z organizátorek kongresu Helena Poláčková, která seznámila auditorium se zkušenostmi s využitím modelových situací ve výuce studentek porodní asistence, ale i v rámci celoživotního vzdělávání porodních asistentek na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Poslední blok byl věnován studentkám studijního programu Porodní asistence. Studentky vše zvládly na výbornou a jejich sdělení byla velmi zajímavá a kvalitně zpracovaná. Prvním sdělením byly výsledky průzkumného šetření v rámci bakalářské práce Anety Bártové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem průzkumu byl postoj porodních asistentek k fyzioterapeutickým intervencím v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Druhým sdělením byla přednáška studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Moniky Kašparové, která je zároveň dlouholetou dulou a proto i její sdělení bylo zaměřeno na práci dul a jejich postavení v rámci péče o ženu a její dítě. Posledním sdělením kongresu bylo vystoupení s výsledky bakalářské práce Anety Vaškové z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice s tématem těhotenské ztráty v druhé polovině těhotenství očima žen.

Děkujeme trpělivým účastnicím kongresu, které vydržely celý den, a především aktivním účastnicím, které nám všem přinesly velmi zajímavá a přínosná sdělení. Věříme, že celý kongres byl pro účastnice zároveň spojen s příjemnou atmosférou a milými osobními setkáními.

Věříme, že malé překvapení pro účastnice v podobě odznaku porodní asistentky, které organizátorky, a především kolegyně Blanka Tiainen, připravily, bude milou vzpomínkou a možná nalezne své pevné místo jako symbol naší profese tak, jak tomu bylo v minulosti.

 

Ještě jednou děkujeme všem a těšíme si již teď na příští rok, kdy už po sedmé Česká komora porodních asistentek bude organizovat svůj již tradiční kongres.

Za organizátorky Markéta Moravcová a Helena Poláčková