Dotazník pro porodní asistentky

Milé kolegyně,

studentka porodní asistence na JČU v Českých Budějovicích Dominika Cvejnová prosí porodní asistentky o vyplnění dotazníku.

Dotazník je součástí její závěrečné práce, která je na téma Současné znalosti a úroveň edukace v resuscitaci novorozenců u porodních asistentek a je možné ho vyplnit na následujícím odkaze:

https://soucasne-znalosti-a-uroven-e.vyplnto.cz/

Dotazník je anonymní a údaje budou využity výhradně pro účely závěrečné práce.

Studentky porodní asistence

Členkou ČKPA nebo jejích regionálních počných spolků se může stát student/ka porodní asistence. Poplatek za členství student/ka zaplatí zvýhodněný poplatek 400,- Kč ročně. Má právo volit, ale nemá právo být volena do orgánů ČKPA.

Studentkám - členkám můžeme pomoci s jejich výzkumnou činností v rámci seminárních, bakalářských nebo diplomových prací tím, že rozpošleme jejich dotazníky na e-mailové kontakty porodních asistentek v naší databázi.

Studentky - členky ČKPA mají také zvýhodněné vstupní poplatky na všechny vzdělávací akce pořádané ČKPA nebo pobočnými spolky.

studentky

Standardy

Plně uznáváme standardy pro porodní asistentky vypracované a přijaté ICM  ZDE

a hlavní dokumenty ICM ZDE 

 

dokumenty icm

Etický kodex

Mezinárodní etický kodex porodních asistentek

Preambule

Cílem Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) je zlepšit standardy péče poskytované ženám, dětem a jejich rodinám na celém světě cestou rozvoje, vzděláváním a

vhodným využitím služeb profesionálních porodních asistentek. V souladu s tímto cílem vydává ICM následující kodex, jímž se má řídit vzdělávání, praxe a výzkum v oblasti porodní

asistence. Kodex uznává ženy jako osoby s lidskými právy, usiluje o spravedlnost pro všechny lidi a rovný přístup k poskytované zdravotní péči. Vychází ze vzájemných vztahů

založených na respektu, důvěře a důstojnosti všech členů společnosti. Kodex se zabývá etickými povinnostmi porodních asistentek, které odpovídají Poslání, Mezinárodní definici

porodní asistentky a standardům ICM, jež podporují zdraví a prospěch žen a dětí v rámci jejich rodin a společenství. Takto definovaná péče zahrnuje dobu ženského života od začátku

reprodukčního cyklu až po menopauzu a konec života. Tyto etické povinnosti upravují vztahy porodních asistentek k ostatním osobám, praxi porodní asistence, dodržování profesní

odpovědnosti a povinností a způsob, jakým porodní asistentky usilují o zachování bezúhonnosti své profese.

Kodex

I. Profesní vztahy

A. Porodní asistentky s jednotlivými ženami navazují profesionální partnerské vztahy, v jejichž rámci sdílejí příslušné poznatky vedoucí k informovanému rozhodnutí, souhlasu

s vyvíjejícím se plánem péče a přijetí zodpovědnosti za důsledky vlastní volby.

B. Porodní asistentky podporují právo žen/rodin na aktivní účast při rozhodování o své péči.

C. Porodní asistentky pomáhají ženám/rodinám vyjadřovat své názory na otázky týkající se zdraví žen a jejich rodin v rámci jejich kultury/společnosti.

D. Porodní asistentky společně s ženami spolupracují s institucemi, které rozhodují o politických strategiích a financování ve zdravotnictví, při vymezování potřeb žen ve vztahu ke

zdravotnickým službám a společně zajišťují co nejspravedlivější rozdělování veřejných zdrojů, v závislosti na prioritách a dostupnosti.

E. Porodní asistentky se vzájemně podporují a pomáhají si ve svých profesních rolích a aktivně rozvíjejí pocit vlastní hodnoty v sobě i druhých.

F. Porodní asistentky při své práci respektují ostatní zdravotnické pracovníky a dle potřeby konzultují a postupují případ dále, pokud potřeba péče o danou ženu přesáhne způsobilost

dané porodní asistentky.

G. Porodní asistentky uznávají nezbytnost vzájemné osobní spolupráce v oblasti své působnosti a aktivně řeší konflikty, které mohou nastat.

H. Porodní asistentka sama sobě zodpovídá za svou morální bezúhonnost včetně povinnosti mravní sebeúcty a zachování cti.

II. Praxe porodní asistentky

A. Porodní asistentky pečují o ženy a rodiny s dětmi s úctou k jejich kulturním rozmanitostem, avšak zároveň se snaží vykořenit škodlivé praktiky těchto kultur.

B. Porodní asistentky šíří myšlenku, že žádná žena by neměla být poškozena početím ani rozením dětí.

C. Porodní asistentky si udržují přehled o nejnovějších vědecky podložených odborných znalostech, aby mohly poskytovat bezpečné porodní praktiky ve všech prostředích a

kulturách.

D. Porodní asistentky reagují na psychologické, fyzické, emocionální a duchovní potřeby žen, které se na ně obracejí s žádostí o zdravotnickou péči, a to bez diskriminace.

E. Ženám všech věkových skupin, rodinám i ostatním zdravotníkům jdou porodní asistentky samy příkladem v propagaci zdraví.

F. Porodní asistentky dbají o svůj osobní, intelektuální a odborný růst a tento růst vhodně začleňují do své praxe.

III. Profesní povinnosti porodních asistentek

A. Porodní asistentky respektují důvěrný charakter informací o svých klientkách/klientech za účelem ochrany jejich práva na soukromí a ke sdílení těchto informací přistupují s rozvahou;

výjimku tvoří situace, kdy je sdílení informací nařízeno zákonem.

B. Porodní asistentky nesou zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy a mají právní zodpovědnost za důsledky své péče o ženy.

C. Porodní asistentky mohou odmítnout svou účast na činnostech, které jsou proti jejich morálnímu přesvědčení, avšak důraz na individuální svědomí by neměl bránit ženám v

přístupu k základním zdravotnickým službám.

D. Porodní asistentky, jimž jejich vlastní svědomí nedovoluje poskytnout některé služby, odkážou ženu k jiné poskytovatelce služeb, u které bude jejímu požadavku vyhověno.

E. Porodní asistentky si jsou vědomy negativního dopadu porušování etických a lidských práv na zdraví žen a dětí a budou usilovat o odstranění tohoto porušování.

F. Porodní asistentky se účastní formulace a zavádění takové politiky ve zdravotnictví, která prosazuje zdraví všech žen a rodin s dětmi.

IV. Rozvoj znalostí a praxe porodní asistentky

A. Porodní asistentky dbají o to, aby rozvoj znalostí v oblasti porodní asistence vycházel z činností, které chrání lidská práva žen.

B. Porodní asistentky rozvíjejí teoretické znalosti a sdílejí je s ostatními prostřednictvím celé řady procesů, jako např. „peer review“ (vzájemná intervize mezi kolegyněmi) a výzkum.

C. Porodní asistentky se podílejí na formálním vzdělávání studentek porodní asistence a celoživotním vzdělávání porodních asistentek.

Přijato na Mezinárodním kongresu v Glasgow, 2008

Revidováno na kongresu v Praze 2014

Originál dokumentu ICM najdete ZDE

Další revize 2020

Odborná garance akcí pro porodní asistentky

 Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb., v pl. znění. Jednou ze změn je zrušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí nadále zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením. ČKPA a UNIPA se budou jako profesní organizace porodních asistentek v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.

Obě profesní organizace budou, stejně jako v minulosti, pořádat odborné akce a na svých webových stránkách a facebookových profilech propagovat odborné akce a poskytovat jim odbornou garanci. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.

Odborná záštita vzdělávací akce bude profesními organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o odborné garanci jedné z profesních organizací na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. ledna 2018 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky dané profesní organizace a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.

Žádost o odbornou garanci (ZDE) zašlete Drahomíře Filausové, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokyny pro vyplnění žádosti najdete ZDE.logo garance

Zašleme Vám zpět pořadové číslo dané žádosti a doplněnou žádost s logem o přidělení odborné garance.

Zajistíme propagaci odborné akce na svých webových stránkách, facebooku a rozešleme pozvánku na kontakty v příslušném regionu.

Základním cílem této aktivity je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek vzdělávat se v rámci naší profese.

Školy pro porodní asistentky

- Jihočeská univerzita České Budějovice – Zdravotně sociální fakulta 

- Masarykova univerzita Brno – Lékařská fakulta

- Ostravská univerzita v Ostravě – Lékařská fakulta 

- Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

- Univerzita Karlova Praha - 1. lékařská fakulta

- Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta zdravotnických věd

- Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií 

- Univerzita T. Bati Zlín – Fakulta humanitních studií 

- Vysoká škola polytechnická Jihlava – Katedra zdravotnických studií

- Vysoká škola zdravotnická Praha

- Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií.

Pozvánka na workshop pro porodní asistentky Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví

ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

„Čechova ultrazvuková konference”  +  Workshop pro porodní asistentky

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Spolupořadatel workshopu: Česká komora porodních asistentek z.s.

Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal MedicineFoundation (Londýn).

16. – 18. září 2021 Clarion Hotel Olomouc

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY

Pátek, 17.9.2021 11:00 -13:00 sál č. 2

(Ukázky praktického vyšetřování a nácvik na ultrazvukovém fantomu)

1.        UZ screening v I.trimestru – por.as. Helena Valtrová

2.        UZ screening v II.trimestru – por. as. Veronika Pažúrová

3.        UZ screening v III.trimestru – por.as. Martina Dotzauerová

Nácvik praktického vyšetření na fantomu i těhotných modelkách pod vedením lektorek porodních asistentek. 

Cena workshopu: 500 Kč (pouze pro porodní asistentky, v rámci jednodenní registrace)

 

Přihlášky na www.gynstart.cz a https://ultrazvuk2019.csupg.cz

Vzdělávací akce je určena pro porodní asistentky, studující studijního programu Porodní asistence a pro zájemce o danou problematiku. Akci byla přidělena odborná záštita Českou komorou porodních asistentek, z.s.

online lektorský kurz Těhotenská jóga

Zveme vás na online lektorský kurz Těhotenská jóga. Více informací naleznete v pozvánce. Kurz získal odbornou garanci ČKPA, z.s. 

Lektorský kurz ONLINE 

GRAVID YOGA-TĚHOTENSKÁ JÓGA-JÓGA PRO TĚHOTNÉ

                           

Termín:3 setkání po 120 min. (vždy 10.00-12.00)

Místo konání:na platformě ZOOM (link obdrží mailem každý ze zájemců o seminář, vždy v den konání online kurzu)

Časový harmonogram:

•1 blok 10.00-12.00 3.5.2021

•2 blok 10.00-12.00 5.5.2021

•3 blok 10.00-12.00 7.5.2021

Lektorka: Mgr. et Bc. Eva Smrkovsky-porodní asistentka a lektorka gravid yogy

Jedná se o doplňující vzdělání jógy, vhodné pro lektory/instruktory jógy, pilates nebo cvičení pro těhotné. Tato vzdělávací akce je rovněž určena pro porodní asistentky a studentky studijního programu Porodní asistence. Tento nádstavbový workshop není vhodný pro laiky. 

Jedná se o cvičení v prenatálním období těhotné ženy, vycházejícího z hatha yogy a které je zaměřené na harmonizaci celého těla. Jóga pro těhotné přináší ženám uvolnění, relaxaci, kondici a rovnováhu.

Náplní online kurzu, jenž je rozdělen na teoretickou a praktickou část je:

- Praktikováni ásan-pozic v těhotenství
- Rovnovážné cvičení
- Dechové cvičení
- Relaxace pro těhotné

Co s sebou: PC, poznámkové potřeby a pohodlné sportovní oblečení

cena : 3000,-. Kapacita je omezena!

Cena zahrnuje: skripta mailem, malé občerstvení, certifikát o absolvování kurzu s přidělenou Odbornou garancí České komory porodních asistentek, z.s. 

Pro více informací a rezervaci kurzu, nás prosím kontaktujte na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo +420 604 561 932