Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně porodní asistentky a studentky porodní asistence,

přejeme nám všem krásný svátek porodních asistentek a ve vaší další práci trpělivost, nadhled, lásku k profesi, radost z dobře vykonané práce, ale také náležité ocenění a respekt.

Vaše Česká komora porodních asistentek

Happy #IDM2023!

Dear midwives and midwifery advocates, 

Today is a special day for midwives all around the world. On behalf of the International Confederation of Midwives (ICM), we would like to wish you a Happy International Day of the Midwife! #IDM2023

This year's theme is "Together Again: From Evidence to Reality." As midwives, you have been at the forefront of evidence-based practice, advocating for high-quality care, and improving maternal and newborn health outcomes around the world. We want to recognise and celebrate all the amazing work that you do and the impact that you have on women and families every day.

To celebrate this special day, we invite you again to visit idm2023.com and access the IDM advocacy toolkit, which is packed with resources and ideas to help you celebrate the International Day of the Midwife. You can also find information about events happening around the world and join the conversation on social media using the hashtag #IDM2023.

Additionally, we are excited to invite you once more to tune into our virtual event, happening today at 16:00 CET, where we will celebrate the achievements of midwives worldwide and discuss the importance of evidence-based care. You can access the event registration page via idm2023.com and join us in our celebrations.

We encourage you to use these resources to spread the word about the vital role of midwives in maternal and newborn health. Share them with your colleagues, clients, and communities to raise awareness about the importance of evidence-based care and celebrate the life-promoting work you do.

Once again, Happy #IDM2023! Together, let's continue to work towards improving maternal and newborn health outcomes and celebrate the invaluable role of midwives.

Otevřený dopis ke stanovisku ČGPS ČLS JEP

Vážené kolegyně, kolegové, milá veřejnosti,

sdílíme otevřený dopis, který reaguje na stanovisko odborné společnosti ČGPS ČSL JEP, kterou podepsala naše společnost spolu s dalšími organizacemi a jednotlivci. Jedná se o reakci na vyjádření, které ve své podstatě dehonestuje profesi porodní asistentky a deklaruje nepotřebnost její péče o ženy především v poporodním období ve vlastním sociálním prostředí. Znění celého dopisu a stanoviska, na které reaguje, naleznete ZDE.

PF 2023

Radostné svátky a v roce 2023 jen samé úspěchy,

zdraví pro sebe i své bližní, pohodu, štěstí a radost z naší profese vám,

milé porodní asistentky,

přeje Česká komora porodních asistentek.

Náhled obrázku

Výsledky soutěže o nejlepší bakalářskou práci

Česká komora porodních asistentek v roce 2022 již popáté vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce s největším praktickým přínosem pro profesi porodní asistentky. Z devíti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže z 9 vysokých škol, stanovilo
8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového zisku. První tři místa obsadily bakalářské práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky získají od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány:

1. místo          - Bc. Anna Lukášová – Kdy je optimální přerušit pupečník po fyziologickém
porodu
(Masarykova univerzita v Brně)

2. místo          - Bc. Kristýna Kultová – Porod ženy s historií prožitého sexuálního násilí (Univerzita Palackého v Olomouci)         

3. místo          - Bc. Michaela Mauricová – Menstruace z pohledu žen (Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné. 

členky Výkonného výboru ČKPA

General meeting EMA

General meeting v Bruselu

Evropská asociace porodních asistentek jednou ročně pořádá tzv. General meeting (Valnou hromadu), kde se sjedou všechny členské organizace - profesní organizace porodních asistentek z celé Evropy. Tentokrát se konala 23. - 24. září v Bruselu. Za Českou republiku se zúčastnily zástupkyně dvou členských profesních organizací - Unie porodních asistentek a Česká komora porodních asistentek.

General meeting zahájila prezidentka EMA a porodní asistentka Agnes Simon. Zasedání podpořil a účastnice přivítal ministr vlády Bruselu Alain Maron, který vyzdvihoval primární péči porodních asistentek, jejich samostatnost a také důraz na kontinuální péči.

Aby bylo oficialitám učiněno za dost, všechny zástupkyně členských organizací odhlasovaly výroční a finanční zprávu a proběhly volby na post tajemníka a pokladníka Evropské asociace porodních asistentek. Tajemníkem se nově stala belgická porodní asistentka Reyns Marlene a pokladníkem finská porodní asistentka Stenback Pernilla Catharina.

Druhý den byl odborný program sestaven z příspěvků o aktualitách či zajímavých výzkumech porodních asistentek z různých zemí. Velmi zajímavé bylo sdílení dobré praxe z Rumunska, kde se místní porodní asistentky zapojily do poskytování nejen zdravotní, ale i sociální péče uprchlým ženám a jejich dětem z Ukrajiny. Podařilo se jim zajistit financování projektu i od velkých mezinárodních organizací a díky medializaci se také zlepšilo jejich postavení a vnímání ve společnosti. Další příspěvek měla lékařka - gynekoložka Sophie Alexander, která je ve vedení EBCOG (European Board & College Of Obstetrics And Gynaecology), o různých stupních autonomie porodních asistentek v Evropě a o nutnosti jejich spolupráce nejen mezi sebou navzájem, ale i mezi dalšími zdravotníky.

Další příspěvky se týkaly porodní asistence v Belgii - jaká je momentální situace, ale také jaká je její budoucnost, na co je potřeba se zaměřit a na čem dále pracovat. Velmi zajímavé bylo představení výzkumu, ve kterém se zjišťovalo, jak vnímají porodní asistentky svoji profesní autonomii. Vyplynulo z něj mimo jiné, že většina porodních asistentek v Belgii by si v budoucnu přála více autonomie, ale hlavně by chtěly více uznání od společnosti a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti péče o matku a dítě. Další téma se týkalo tzv. oddělení vedených porodními asistentkami (midwifery-led unit). V Belgii mají zatím jedno oddělení se jménem Le Cocon v nemocnici v Bruselu, a tak nám místní porodní asistentka vysvětlovala jejich provoz a fungování. Jak to u nich vypadá se můžete podívat zde: https://www.facebook.com/watch/?v=360982158116224.

Poslední část přednášek se týkala sociálních oblastí péče o těhotné a rodící ženy. Porodní asistentka představila bruselskou organizace Aquarelle, která nabízí zdravotně sociální podporu těhotným ženám nebo ženám po porodu, s imigrantským původem, bez sociálního zabezpečení a žijícími ve velké nejistotě. Další porodní asistentka pak sdílela jak přistupovat k ženám citlivě z hlediska k jejich kultuře a jak jim poskytovat dobrou péči porodní asistentky. Zajímavý byl kufřík, který byl vytvořen speciálně pro uprchlické ženy za účelem edukace v těhotenství a při přípravě na porod.

Nakonec proběhly krátké workshopy, z nichž vyplynuly konkrétní akční plány na příští rok. Prvním tématem byla viditelnost porodních asistentek v Evropě, druhým byly výzvy související s nedostatkem a inspirací pracovní síly porodních asistentek a třetím spolupráce v porodní asistenci. Tyto workshopy jsou důležité pro sdílení zkušeností a diskuzi, která často přináší konkrétní řešení pro jednotlivé členské profesní organizace, resp. porodní asistenci v různých státech Evropy.

Stejně jako v minulých letech, bohužel s přestávkou v období pandemie Covid 19, to bylo opět velmi inspirující a posilující setkání, které přispívá k podpoře vědomí, že jsou problémy v porodní asistenci řešitelné a má to smysl.

Za ČKPA Markéta Moravcová a Blanka Tiainen

                                                                                                              Za Unipa Tereza Zachová

309581913_553282403266281_1623712188345732689_n.jpg

Kopie_souboru_B67061BE-6298-40FB-B0DB-C07995CCE982.jpeg

 

 

Kopie_souboru_46B53C8B-5D86-4618-A0BC-75CDFD8B788F.jpeg

EMA meeting v Bruselu - den druhý

V sobotu 24. září pobíhal druhý den jednání EMA meeting v Bruselu. Tento druhý den byl zaměřen především na sdílení zkušeností. Přednášky a následné diskuze byly zaměřeny na komparaci poskytované péče porodních asistentek napříč Evropou, informace o péči poskytované ženám, dětem a jejich rodinám v Belgii a další témata.

Zajímavé sdělení bylo například zaměřeno na možnosti propagace a zvýšení povědomí o porodních asistentkách a jejich práci v Belgii. Všechna témata mohou být inspirací pro každého z nás.

Téma autonomie a postavení porodních asistentek v Belgii až překvapivě připomíná situaci a problémy v naší zemi a je velmi přínosné se inspirovat v krocích, které se snaží dělat v dalších evropských zemích, v Belgii (např. Defining midwifery autonomy in Belgium: Consensus of a modified Delphi study - PubMed (nih.gov) a The state of professionalisation of midwifery in Belgium: A discussion paper - ScienceDirect).

1664005449673.jpg

1664005716779.jpg

Vyhlášení již 5. ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou práci v porodní asistenci

Již popáté vyhlašuje ČKPA soutěž o nejlepší bakalářskou práci absolventek v akademickém roce 2021/2022. Jednotlivé vysoké školy mají možnost do konce září nominovat jednu bakalářskou práci, která má dle jejich hodnocení praktický přínos pro porodní asistenci. Vítězky soutěže získají bezplatné členství v ČKPA a s tím spojené výhody.

Těšíme se na nové práce od našich budoucích kolegyň!

ČKPA, z.s.

Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně, 

dovolte nám všem si vzájemně popřát vše nejlepší k našemu každoročnímu svátku!

Přejme si lásku a hrdost k naší profesi. Přejme si, abychom mohly pracovat na základě svého nejlepšího přesvědčení, na základě podmínek, které umožňují naši profesi rozvíjet. Pracujme na základě co nejlepších znalostí a dovedností, které budeme mít neustále potřebu zlepšovat, upevňovat a doplňovat.

Celé naší společnosti přejeme v dnešní den, aby měla pozitivní zkušenost ze setkání s porodní asistentkou, abychom jim byly rádkyněmi a profesionální pomocí v jejich životě.

e4d565863a2ee758d8eeb681d34e3ad3--birthing-center-midwifery-schools.jpgVaše profesní organizace ČKPA

 

Chystáme se oslavit náš den společně s ICM

Při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek 5. května 2022 si také připomínáme 100. výročí ICM a 100 let pokroku v profesi porodní asistentky. Věříme, že pokrok bude po celém světě v naší profesi pokračovat a i my se budeme stále posouvat k lepším výsledkům, podmínkám a realizaci naší profese v optimálně nastaveném systému péče o naše klientky, jejich děti a rodiny.

ICM.png