ICM - podpora bezpečné péče pro ženy na celém světě

ICM vyzývá členské organizace a vlády jednotlivých států k podpoře nezadatelného práva žen ve smyslu zajištění přístupu k bezpečné péči a zajištění možnosti informované volby pro ukončení těhotenství.

STATEMENT: GLOBAL HEALTHCARE ORGANISATIONS CALL ON ALL GOVERNMENTS TO DEFEND ACCESS TO SAFE ABORTION CARE (internationalmidwives.org)

Jako členská organizace ICM se k této výzvě připojujeme a za základní podmínku považujeme přístup k informacím pro společnost v této oblasti a právo ženy se svobodně rozhodnout.

Mezinárodní den žen

Milé ženy, všem nám přejeme jen to nejlepší. Ať se nám všem daří, jsme spokojené my i naši blízcí!!!

mdž.jpg

Prosba o pomoc kolegyni s vyplněním dotazníku v rámci její diplomové práce

Sdílíme prosbu naší koplegyně o vyplnění dotazníku v rámci její diplomové práce.

 

Jmenuji se Kamila Bitalová a studuji obor Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení na FZS UJEP. V diplomové práci se zabývám potencionálním vznikem nestátního zdravotnického zařízení - porodního domu v ČR.

V rámci diplomové práce také dělám kvantitativní šetření mezi laickou a odbornou veřejností. Tento dotazník je určený pro porodní asistentky a lékaře / lékařky, kteří se věnují péči o ženy během porodu (dotazník tak mohou vyplnit i komunitní porodní asistentky, které provází ženy do porodnic, nebo asistují u domácích porodů).

 Dotazník je samozřejmě anonymní, jeho vyplnění zabere cca 5 minut času.

 

Budu Vám velice vděčná za pomoc a případné vyplnění.

Zde je odkaz: https://www.survio.com/survey/d/Y3F5G8M0T0K4T6P3M

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti dne porodních asistentek

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti dne porodních asistentek

 

Profese porodní asistentky je náročné povolání, které má dlouhou historii. Od nepaměti mezi námi byly ženy, které pomáhaly těhotným s jejich těhotenstvím, porodem, poporodním obdobím i péčí o narozené děťátko.

 

Již téměř 20 let se porodní asistentky vzdělávají na bakalářském stupni studia, a některé i na magisterském stupni. Porodní asistentka je v současnosti chápána jako prestižní profese. Její kvalitní vzdělávání jde ruku v ruce se spoluprací napříč vzdělávacími institucemi a s klinickou praxí. K této spolupráci napomáhají i profesní organizace porodních asistentek v mnoha vyspělých zemích světa. Stejně tak v České republice aktivně pracují tři profesní organizace porodních asistentek a další organizace podporující tuto profesi.

 

Jednou z profesních organizací porodních asistentek je Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA, www.ckpa.cz), která svou činností přispívá k rozvoji profese porodních asistentek, hájí zájmy svých členek a přispívá k rozvoji vzdělávání v oblasti porodní asistence. Proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., která je také viceprezidentkou ČKPA, spolu s vedoucí katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Mgr. Helenou Poláčkovou, uspořádaly Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci. Osloveni byli zástupci všech 12 vysokých škol v České republice, které vzdělávají budoucí porodní asistentky. Jednalo se o úplně plně první setkání tohoto typu a proběhlo v online formě. Společná diskuze proběhla ve velmi příjemné atmosféře, o čemž svědčí i pozitivní zpětná vazba zúčastněných a společná dohoda o pravidelném setkávání. Organizace příštího setkání se ujaly kolegyně z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

 

Kulatý stůl byl pořádán Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s ČKPA, a proto v úvodu proběhla diskuze zaměřená na potřeby vzdělavatelů a na možnosti využití profesní organizace pro propagaci profese a motivaci našich studentek. Dále se účastnice zaměřily na témata ve vzdělávání budoucích porodních asistentek, která jsou komplikovaná a mají svá úskalí, jako jsou například podmínky odborné praxe studentek. Proděkanka Moravcová k tématu doplňuje: „Největší přínos tohoto setkání spatřujeme ve sdílení zkušeností, v diskuzi nad složitými otázkami realizace výuky a v uvědomění si faktu, že v tom nejsme sami.“ Organizátorky věří, že tato setkání prohloubí spolupráci mezi vysokými školami a přispějí ke sjednocení vzdělávání v porodní asistenci a neustálému zvyšování úrovně výstupních znalostí a dovedností našich absolventek.

Sponzorství a reklama

ČKPA se řídí v oblasti sponzorství a reklamy předpisy mezinárodních organizací EMA a ICM, kterých je členem.

Dokument EMA

Dokument ICM

Přihláška ke členství

Přihlásit se ke členství do České komory porodních asistentek můžete jednoduše vyplněním formuláře on-line

ZDE

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat e-mailem a zašleme Vám další pokyny pro platbu členského příspěvku (600 Kč; studentky, důchodkyně a členky na mateřské nebo rodičovské dovolené 400 Kč).

Výhody členství

Zasílání informací o akcích pro porodní asistentky ve Vašem regionu na Váš e-mail, zasílání informací o nabídkách zaměstnání.

Zvýhodněné poplatky při účasti na akcích pořádaných ČKPA, z.s. a pobočnými spolky.

Možnost reklamy ZDARMA na webových stránkách ČKPA,z.s. na Vámi poskytované služby v oboru Porodní asistence.

Práva členů

• být volen a volit své reprezentanty do orgánů ČKPA, z.s. a pobočných spolků (PS)

• podílet se na rozhodování o činnosti a hospodaření ČKPA, z.s. a pobočných spolků,předkládat své návrhy, připomínky a náměty k činnosti a hospodaření

• být informován o činnosti a hospodaření ČKPA, z.s. a pobočných spolků

• dostat radu a pomoc v otázkách, týkajících se vzdělávání a výkonu profese porodní asistentky

• účastnit se akcí, pořádaných ČKPA, z.s. a pobočnými spolky a požívat přitom výhody poskytované členům

Povinnosti členů

• úplně a pravdivě vyplnit všechny údaje, požadované v žádosti o přijetí do ČKPA, z.s., a informovat neprodleně o změnách v uvedených údajích

• dodržovat stanovy, jednací a volební řád a zásady hospodaření ČKPA, z.s.

• podporovat dosažení cílů a realizaci programu ČKPA, z.s.

• platit členské příspěvky ve výši 600 Kč; studentky, důchodkyně a členky na mateřské nebo rodičovské dovolené 400 Kč

• vykonávat povolání porodní asistentky v souladu s platnými předpisy a s etickým kodexem porodních asistentek a přispívat k dobrému jménu profese porodní asistentky

Omezení práv členů

• Členky, které nemají zaplacené členské příspěvky, nemohou volit ani být voleny do žádné funkce v ČKPA, z.s. ani v jejích pobočných spolcích, nemají také právo na cenové zvýhodnění při akcích ČKPA, z.s. a jejích pobočných spolků

• Studentky a absolventky, které déle než 1 rok nepracují v oboru porodní asistence, nemohou kandidovat, být voleny a vykonávat žádné funkce v ČKPA, z.s. ani jejích pobočných spolcích.

 Členky ČKPA

Členky ČKPA jsou evidovány jako členky pobočných spolků a pokud není v regionu spolek funkční, jsou členky organizovány u celostátní ČKPA.

Dle stanov ČKPA jsou členky povinny platit členské příspěvky ve výši 600 Kč; studentky, důchodkyně a členky na mateřské nebo rodičovské dovolené 400 Kč; v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku na účet spolku, kde je členka evidována.

Pokud jste členkou celostátního spolku ČKPA - zaplaťte, prosím, členský příspěvek na účet č. 2200460131/2010 (variabilní symbol - datum narození, do poznámky pro příjemce: jméno a příjmení).

Děkujeme!kartička

Členky získají na vyžádání průkazku o členství v ČKPA, kterou se mohou prokázat při účasti na vzdělávacích akcích.

 

Pobočné spolky

 

Sdružení porodních asistentek Praha, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Alena Frýdlová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 724 685 042

 

Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.

Předsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 515 215 331

www.porodnibaby.cz

 

ČKPA - Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Helena Poláčková (Petržílková)

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Lenka Sosnovcová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://spapk.wordpress.com

 

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Moravskoslezského kraje, p.s.

Předsedkyně: Bc. Anna Fančovičová

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://rodime.weebly.com

 

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Předsedkyně: Mgr. Eva Puhlová (Šalanská)

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Dokumenty

Cíle České komory porodních asistentek, z.s.

• vytvořit jednotnou reprezentaci českých porodních asistentek ve vztahu k orgánům státní správy v rezortech zdravotnictví a školství, ke zdravotním pojišťovnám, k organizacím ostatních zdravotnických pracovníků a k organizacím porodních asistentek v jiných zemích

• vyjadřovat názory a hájit profesní zájmy porodních asistentek na celostátní a krajské úrovni, jednání o vytváření a implementaci zdravotní politiky, legislativních, administrativních a regulačních mechanismů, upravujících vzdělávání a výkon povolání porodní asistentky

• pozvednout a upevnit profesní hrdost, prestiž a postavení porodní asistentky v systému zdravotní péče v ČR jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vychází z mezinárodní definice porodní asistentky a směrnic EU

• dbát na odbornou způsobilost porodních asistentek a podílet se na systému jejich celoživotního vzdělávání, přitom šířit „umění“ být porodní asistentkou na základě dlouhodobých zkušeností z praxe i nových poznatků vědy a výzkumu

• dohlížet na kvalitu, komplexnost, dostupnost a hospodárnost zdravotní péče, posílit primární komunitní péči poskytovanou ženám, jejich dětem a rodinám, dbát na dodržování mezinárodního etického kodexu porodních asistentek

• dbát na dodržování kodexu práv pacientů, respektovat právo ženy na poskytnutí potřebných informací a na rozhodování o místě, způsobu a poskytovateli zdravotní péče, podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte.

Stanovy České komory porodních asistentek CKPA 2016 logo color final RGB

ZDE

Jednací řád ČKPA

ZDE

Volební řád ČKPA

ZDE

Program ČKPA

ZDE

Zpráva o činnosti

2019

2018

2017

2016

Zpráva o činnosti za rok 2023

Zpráva o činnosti ČKPA, z.s. 2023

 

Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. (období 2020–2024)

 • Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová
 • Viceprezidentka: Mgr. M. Moravcová, Ph.D.
 • Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. D. Filausová, Ph.D.
 • Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. B. Tiainen, MSc.
 • Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. D. Laštovičková

Činnost ČKPA v roce 2023

 • Pravidelné schůzky prezidia a výkonného výboru ČKPA;
 • celosvětový Kongres ICM na Bali – červen 2023 - za ČKPA přítomny Lenka Veselá
  a Markéta Moravcová;
 • každoroční podzimní jednání EMA General meeting EMA – Istanbul – za ČKPA přítomny Helena Poláčková a Blanka Tiainen;
 • celostátní kongres ČKPA, z.s. v Pardubicích – 14. 10. 2023;
 • udělování odborné garance vzdělávacím akcím pro porodní asistentky (dále jen PA);
 • komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami
  • informace o plánovaných vzdělávacích akcích;
  • konzultační a poradenská činnost;
 • komunikace s MZ ČR a zákonodárnými orgány;
 • komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky;
  • 2x za rok organizace Kulatého stolu vzdělavatelů;
  • soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek PA;
 • komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy);
 • komunikace s ostatními profesními organizacemi, spolupráce s UNIPA a ČSPA;
 • aktivity vyplývající s členství ČKPA v ČŽL, EMA, ICM;
 • aktivity zástupkyň ČKPA, z.s. na připomínkových, výběrových řízeních a v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády;
 • media
 • podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz webové stránky ČKPA;
 • aktivní zapojení do pracovních skupin pod vedením NCO NZO, resp. MZ ČR
  • tvorba Národního postupu v porodní asistenci – Blanka Tiainen, Helena Poláčková, Lenka Veselá;
  • tvorba Koncepce porodní asistence – Katka Ratislavová, Markéta Moravcová;
  • tvorba jednotného Logbooku pro studentky studijního programu Porodní asistence – Markéta Moravcová, Katka Ratislavová, Helena Poláčková, Eva Puhlová;


 

Funkční pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2022:

 • Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.
 • ČKPA – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.
 • ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.
 • ČKPA – Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Cíle ČKPA

 • Pořádání celostátního kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivý krajů);
 • dokončení práce v pracovních skupinách a realizace úkolů plynoucích z vytvářené Koncepce porodní asistence;
 • prezentace ČKPA na kongresech a dalších akcích;
 • udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek;
 • rozvoj aktivit pro studentky studijního programu Porodní asistence;
 • snaha o vytvoření nových pobočných spolků v regionech ČR;
 • finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA;
 • poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání;
 • poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na webových stránkách ČKPA. Podpora činnosti studentek studijního programu Porodní asistence;
 • možnost podání inzerátů – nabídka/poptávka pracovního místa pro porodní asistentku na webových stránkách ČKPA;
 • podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními pojišťovnami;
 • hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů;
 • spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na stěžejních otázkách. Zapojení do projektů a grantů. Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM.

Plánované akce na rok 2024

 • celostátní kongres České komory porodních asistentek v Praze 19. října 2024;
 • regionální konference, kurzy a semináře pobočných spolků (viz průběžně https://www.ckpa.cz/porodni-asistentky/vzdelavaci-akce.html);
 • pokračování aktivit v pracovních skupinách MZ ČR;
 • volby prezidia pro období 2024–2028.

V Pardubicích, leden 2024                                                                za ČKPA M. Moravcová