EMA – valná hromada Tallin 2014

Ve dnech 26. a 27. září tohoto roku proběhla valná hromada EMA – Evropské asociace porodních asistentek. Valná hromada EMA se koná každý rok. Letos hostovala v Tallinu, hlavním městě Estonska. I letos vyslala ČKPA na jednání své zástupkyně – Lenka Veselou a Alenu Frýdlovou.

První den se projednávaly záležitosti týkající se strategického plánu EMA, rozpočtu na příští rok a představili se kandidáti na uvolněné pozice v prezidiu. Dále porodní asistentky z Estonska seznámily delegáty s porodní asistencí v jejich zemi. Dalšími body jednání byla volba místa k pořádání EMA Educational conference 2016. Kandidátem byla Royal College of Midwives z Londýna a po přednesení všech relevantních informací bylo toto jednohlasně odsouhlaseno.

Rekapitulace návrhu ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA na sjednocení profesních organizací před jednáním po pa 12. 3. 2014

Pro zmapování současné situace a zefektivnění naší další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - od ČKPA podrobných, od ostatních PO stručných.

Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme s připomínkami (uvést) – nesouhlasíme (proč) – nevíme (je nutné vysvětlení) k bodům 1.-4., případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Návrhy cílů ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA před jednáním po porodních asistentek

Pro zmapování současné situace a zefektivnění další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - ČKPA podrobných, ostatní PO stručných. Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme (s připomínkami) – nesouhlasíme (proč) k jednotlivým bodům, případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Obor porodní asistence je jasně definován mezinárodní definicí, směrnicí EU, zákonem o způsobilosti a vyhláškou o činnostech, dokumenty ICM a EMA a doporučeními WHO. Všechny právní normy musí být v souladu se směrnicemi EU.

Otevřený dopis výkonného výboru ČKPA předsednictvu ČSPA

Již dvakrát spolu na Ministerstvu zdravotnictví jednaly zástupkyně České konfederace porodních asistentek (ČKPA) a České společnosti porodních asistentek (ČSPA) a výsledkem je podepsání memoranda o spolupráci. Respektujeme však, že ČSPA nemá zájem na vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v ČR, i když s uváděnými důvody nesouhlasíme.

Memorandum o spolupráci

Dnes (12. 3. 2014) se na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo pracovní jednání zástupců profesních sdružení porodních asistentek (Česká konfederace porodních asistentek, Unie porodních asistentek, Česká společnost porodních asistentek a Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester). Za Ministerstvo zdravotnictví se schůzky zúčastnila hlavní sestra ČR Alena Šmídová.

Výstupem tohoto jednání je podpis memoranda o spolupráci, které odsouhlasily zástupkyně všech čtyř sdružení. „Jsem velice ráda, že se nám podařilo dohodnout se na společných cílech a v memorandu spatřuji první krok k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká Alena Šmídová. V memorandu se mimo jiné hovořío potřebě vytvoření koncepce porodní asistence, dále o nutnosti úpravy pregraduálního  a postgraduálního vzdělávání porodních asistentek nebo zajištění spolupráce s ministerstvem zdravotnictví při úpravě legislativy spojené s výkonem povolání porodní asistentky.

memorandum

Podpis memoranda, zleva: Mgr. Ludmila Lukešová (Česká společnost porodních asistentek),  Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek), Mgr. Věra Vránová (Česká konfederace porodních asistentek), Ph.D., Mgr. Alena Šindelářová (Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester)

Celý text:

ke stažení

Profesní organizace porodních asistentek v ČR

Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) již potřetí (2002, 2008 a 2013) iniciovala jednání o vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice. Předložily jsme OONP ministerstva zdravotnictví a kolegyním z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester (GPS ČAS) a z Unie porodních asistentek (UNIPA) analýzu současné situace s návrhem postupu viz www.ckpa.cz. Mezitím z iniciativy a s podporou některých gynekologů vznikla Česká společnost porodních asistentek (ČSPA).

15. ledna 2014 se na MZ ČR uskutečnilo druhé setkání zástupkyň všech výše uvedených organizací porodních asistentek. Dnes je již jasné, že ke sjednocení porodních asistentek v ČR bohužel opět nedojde.

Profesní organizace porodních asistentek v ČR

Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) již potřetí (2002, 2008 a 2013) iniciovala jednání o vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice. Předložily jsme OONP ministerstva zdravotnictví a kolegyním z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester (GPS ČAS) a z Unie porodních asistentek (UNIPA) analýzu současné situace s návrhem postupu viz www.ckpa.cz. Mezitím z iniciativy a s podporou některých gynekologů vznikla Česká společnost porodních asistentek (ČSPA).