Seminář: Současný stav porodní asistence. A co dál?

Členky výkonného výboru ČKPA,z.s. se zúčastnily semináře Současný stav porodní asistence. A co dál? v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR.Untitled collage

Seminář organizoval a jednání řídil senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Byla představena koncepce zákona o České komoře porodních asistentek a jednotlivé profesní organizace porodních asistentek vyjadřovaly své názory a důvody, proč a v jakém ohledu by byla komora ze zákona pro porodní asistentky přínosem.

ČKPA, z.s. skvěle reprezentovala členka prezidia Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Ke komoře PA se vyjadřovali i zástupci z řad lékařů. Celý záznam jednání si můžete prohlédnout ZDE

 

GDPR a Česká komora porodních asistentek, z.s.

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ČKPA, z.s.

ČKPA, z.s. jako spolek zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:
• Evidence svých členek (vyplněné přihlášky ke členství v ČKPA). ČKPA, z.s. musí evidovat své členky, posuzovat jejich způsobilost ke členství, aby mohla plnit své cíle (kontrola počtu členek, platba členských poplatků, volby apod.).
• Zasílání sdělení a informací o vzdělávacích nebo jiných akcí pro porodní asistentky (výhradně e-mailem).
• Provádění průzkumů a šetření, které se týkají porodní asistence.

Členky ČKPA, z.s.
• mají právo požadovat od ČKPA přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• mají právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, a to způsobem uvedeným v předchozím bodě,
• mají právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

ČKPA, z.s. se zavazuje využívat získané osobní údaje pouze pro vnitřní potřebu organizace (evidenci členů, shromažďování kontaktů pro zasílání informačních e-mailů) a neposkytnout je třetím osobám.  Osobní údaje členek ČKPA budou sdíleny pouze s předsedkyní/ hospodářkou příslušného pobočného spolku ČKPA. Přihláška ke členství v ČKPA bude z databáze vymazána 5 let po ukončení členství nebo při podání písemné žádosti o výmaz (po ukončení členství).
Při účasti na akcích ČKPA nebo jejích pobočných spolků mohou členky i ostatní účastnice akce udělit souhlas s využitím osobních údajů (jména a e-mailové adresy) k zasílání informací a sdělení pro porodní asistentky.
Rády bychom také upozornily, že na akcích ČKPA mohou být pořadatelem pořizovány fotografie. Fotografie mohou být využity na webových, facebookových stránkách ČKPA (pobočných spolků) nebo na propagačních materiálech. Na fotografování budete předem upozorněny. Pokud s fotografováním Vaší osoby na akci nesouhlasíte, prosím upozorněte předem na tuto skutečnost fotografa, který Vás bude fotit. Svůj nesouhlas se zpracováním fotografie můžete také vyjádřit kdykoli později na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud si přejete vymazat Vaše osobní údaje z databáze (mailing listu) ČKPA,z.s., napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účast na přípravě zákona o Komoře porodních asistentek

Česká komora porodních asistentek, z.s. byla přizvána senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. k přípravě zákona o komoře porodních asistentek. Společně s ostatními profesními organizacemi (UNIPA, ČSPA) probíhají pravidelná jednání v Senátu Parlamentu ČR s panem senátorem a s právníky, na kterých společně hledáme možnosti podoby tohoto zákona. received 19373220662985371

Pan senátor vytváří podnětné prostředí pro naše jednání, vnímá naši snahu podpořit uplatnění kompetencí porodních asistentek v praxi a nutnost posílit komunitní péči. Důležitá budou nyní jednání o způsobu regulace profese. Ta nás ale teprve čekají.

Tvorba zákona a jeho prosazení je "běh na dlouhou trať". Chceme tomu ale věnovat svůj čas, protože abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Komoru vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá především registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!

 

Účast na pilotní studii MATE

20.února 2018Brno 2018

ČKPA byla jedním z hlavních organizátorů setkání porodních asistentek v Brně, na kterém byl pilotně testován dotazník MATE (Midwifery Assesment Tool for Education).

Dotazník nám přijely představit prof. Billie Hunter a Lynn Lynch z University v Cardiffu (GB) a Mervi Jokinen (prezidentka Evropské asociace porodních asistentek). Dotazník je sestrojen v rámci projektu WHO pro rozvoj porodní asistence v evropských zemích (s důrazem na východní Evropu). Na projektu se podílely vyučující porodní asistence z univerzity v Plzni, Brně, zástupkyně profesních organizací ČKPA a UNIPA, České ženské loby, porodní asistentky z praxe a studentky porodní asistence.

V univerzitě v Cardiffu bylo zřízeno pod hlavičkou WHO v roce 2016 největší centrum pro rozvoj porodní asistence v Evropě. Cílem centra je: podporovat WHO vytvořením důkazní báze týkající se vzděláváí a praxe v porodní asistenci, pomáhat WHO při šíření důkazů a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a praxe v porodní asistenci, poskytovat členským státům technické a odborné poradenství v oblasti vzdělávání v porodní asistenci.

Setkání bylo velmi milé a inspirativní!

Vyjádření ČKPA a UNIPA ke zrušení kreditního systému

Celý dokument ZDE

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb., v pl. znění. Jednou ze změn je z rušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí nadále zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením. ČKPA a UNIPA se budou jako profesní organizace porodních asistentek v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.
Obě profesní organizace budou, stejně jako v minulosti, pořádat odborné akce a na svých webových stránkách a facebookových profilech propagovat odborné akce a poskytovat jim odbornou garanci. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.
Odborná záštita vzdělávací akce bude profesními organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o odborné garanci jedné z profesních organizací na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. ledna 2018 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky dané profesní organizace a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.
Pořádající organizace pomocí Žádosti o odbornou garanci (je k dispozici na webových stránkách profesních organizací) požádá jednu z organizací o její udělení a uhradí adekvátní poplatek. Oslovená profesní organizace přidělí pořadové číslo dané žádosti a doplněnou žádost s logem o přidělení odborné garance zašle zpět pořádající organizaci. Zároveň obě profesní organizace zajistí propagaci odborné akce na svých webových stránkách a dalšími možnými způsoby propagace.
Základním cílem této aktivity je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek vzdělávat se v rámci naší profese.


V Praze 13. prosince 2017


za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu


za UNIPA Mgr. Magdaléna Ezrová,
viceprezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce

Vyjádření ČKPA a UNIPA k otevřenému dopisu "Malé lásky"

Na profesní organizace se obrátili autorky otevřeného dopisu / petice k seriálu Malé lásky

Vyjádření naší profesní organizace spolu s UNIPou:

Vážené autorky otevřeného dopisu,

rády bychom Vám zaslaly naše stanovisko k otevřenému dopisu, který se týká reality show Malé lásky.

Profesní organizace Česká komora porodní asistentek, z. s. a Unie porodních asistentek, z. s. se dlouhodobě podílejí na rozvoji oboru porodní asistence. Obě naše organizace prosazují péči porodních asistentek, která vychází z dostupných vědeckých poznatků Evidence based knowledge (EBK), odborných zkušeností, hodnot a přání každé ženy. Jsme členy Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (EMA). Porodním asistentkám poskytujeme informační a právní servis, pořádáme intervize, supervize apod. Věříme, že všechny tyto kroky vedou v důsledku ke zlepšování péče o těhotnou ženu a její rodinu a k dostupné péči porodních asistentek.

Personál a vedení Fakultní nemocnice Plzeň má náš velký respekt za to, že se do takto složitého projektu, jakým jsou “Malé lásky”, pustili. Určitě není jednoduché pracovat před kamerami a být hodnocen cizími lidmi, navíc často odborníky v daném oboru. Každý televizní pořad na komerční televizi musí splňovat určité parametry sledovanosti, které většinou vedou k tomu, že natočený materiál je sestříhaný tak, aby působil co nejdramatičtěji a byl plný emocí. O české porodní péči o ženu při porodu tedy vypovídá jen povrchně, pozornost je zaměřena na příběhy rodičů. Nejsou vysvětleny důvody pro jednotlivé intervence, není znám zdravotní stav ženy a dítěte, ani přání ženy. Proto bychom se neradi pouštěli do hlubšího rozboru toho, co je vidět na televizní obrazovce.

Dovolíme si ale vyjádřit jistou obavu z tohoto druhu dokumentů. Hlavním důvodem je zkreslená prezentace toho, co je možné považovat za normální, fyziologický porod. V dokumentu “Malé lásky” je porod vykreslován jako dramatická životní událost, ze které je potřeba  mít strach. Životní zkušenost, kterou nelze zvládnout bez medikace či lékařských zákroků. I přesto, že skutečně nejde do podrobností hodnotit průběh porodu a péči o ženy,  ve výsledném sestřihu jsou patrné některé nebezpečné či dokonce škodlivé praktiky a rutinní úkony, které právě na základě Evidence based knowledge nejsou již v zahraničí doporučovány. České ženy a jejich partneři ale mohou při sledování seriálu získat dojem, že jsou tyto zákroky v pořádku.  Divačky a diváci je budou považovat za opodstatněné  a vhodné, protože jsou vidět na televizní obrazovce a provádějí je zdravotníci.

Abychom uvedly konkrétní příklady, zmiňujeme především rutinní separaci novorozenců od matek, rození v nejméně doporučované poloze na zádech s nohami ve zvednuté poloze či řízené tlačení. Otázkou také zůstávají důvody některých dalších intervencí, jako například dirupce vaku blan. A také to, zda je žena objektivně informována o indikaci, rizicích a benefitech provedení konkrétních zákroků. Zde je ale samozřejmě možné, že záběry, kde je vidět její následná svobodná a informovaná volba, mohly být vystřiženy.

Na vaši otázku, v jakých porodnicích  mohou ženy porodit normálně, s informovanou a svobodnou volbou, není jednoduchá odpověď. Mělo by to tak být ve všech. Proto, abychom ale mohly tuto informaci potvrdit či vyvrátit, máme málo validních informací.
Poskytovaná péče se liší zařízení od zařízení a je ve velké míře závislá na přístupech jednotlivých lékařů a porodních asistentek, které na oddělení porodnice aktuálně pracují. Při péči o ženu během porodu se v českých porodnicích setkáváme nejčastěji s lékařsky vedeným porodem, a to i v případech fyziologického, normálního porodu. Podle zprávy o rodičce a novorozenci 2015 (ÚZIS, 2017) vedly porod porodní asistentky pouze u 18,8 % porodů. Kompetence porodních asistentek, které pracují na porodních sálech, jsou často omezovány, jejich práce není autonomní, je podřízená péči lékařské. Dlouhodobě proto podporujeme vznik pracovišť vedených samostatně porodními asistentkami v porodnicích nebo porodních domech, ve kterých by mohly ženy porodit normálně s respektem a úctou k přirozeným porodním procesům a jejich přáním v bezpečném prostředí.

Kvalita poskytovaných služeb v porodnicích není nikým kontrolována a to ani Ministerstvem zdravotnictví například ve státních porodnicích. Existují pouze  výzkumy, které se zaměřují vždy jen na část poskytované péče.

Z poslední doby je to například výzkum z roku 2012, který proběhl na Filosofické fakultě University Karlovy. Výsledky studie jsou k dispozici v publikaci „Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví – kvalita perinatální péče očima rodiček“ autorek Mgr. Lenky Takács a MUDr. Jitky Siedlerové. Autorky došly ve studii k tomuto závěru: “Z výsledků výzkumu vyplývá, že se české porodnictví i přes svou vysokou kvalitu potýká s některými závažnými nedostatky v psychosociální oblasti. Týkají se především neposkytování dostatečných informací a nerespektování přání žen ohledně způsobu vedení jejich porodu. Mezi nejslabší stránky dále patří malá psychická podpora žen v průběhu porodu i v poporodním období a neosobní, nadřazený a rutinní přístup některých zdravotníků, a to zejména ve fakultních porodnicích a v porodnicích s více než 800 porody za rok.“

Státem garantovaný monitoring kvality péče v porodnicích a veřejná data o výsledcích péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních považují naše profesní organizace za podmínku zlepšení kvality péče v porodnicích. Takové výzkumy přesahují možnosti neziskových organizací a měly by být součástí koncepce péče o ženu a dítě. Na tuto koncepci fourmulovanou Ministerstvem zdravotnictví zatím marně čekáme.

 

S pozdravem

Magdalena Ezrová                                                                                              Kateřina Ratislavová
viceprezidentka Unie porodních asistentek                                                        viceprezidentka  ČKPA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schváleno výkonným výborem ČKPA a radou UNIPA

Madrid: valná hromada EMA

24. 9. 2017

ČKPA společně s UNIPA právě podala v Madridu kandidaturu na pořádání valné hromady Evropské asosciace porodních asistentek v roce 2019 v Praze. Tak snad nám to vyjde!

21762633 2036133513284304 2087836749109341194 oFoto- setkání porodních asistentek v Madridu

Vyjádření ČKPA ke zrušení kreditního systému


Vyjádření České komory porodních asistentek, z.s. ke zrušení kreditního systému

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb. Jednou ze změn je zrušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.
Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením.
Česká komora porodních asistentek, z.s. (dále ČKPA) se bude v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat
a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.
Pomocí webových stránek ČKPA, facebookového profilu a pobočných spolků budeme i nadále propagovat a spolupořádat odborné akce a poskytovat jim odbornou záštitu. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.
Záštita odborné akce bude profesní organizací ČKPA vyjádřena přítomností loga na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. září 2017 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky ČKPA a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.
ČKPA v současnosti jedná se spolupracujícími profesními organizacemi na shodném postupu v rámci celoživotního vzdělávání porodních asistentek. Základním cílem této snahy je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek se vzdělávat v rámci naší profese.

Výkonný výbor ČKPA, 18. 9. 2017

Schůzka výkonného výboru ČKPA

2. září 2017

Výkonný výbor ČKPA (prezidium a předsedkyně jednotlivých pobočných spolků) se setkává pravidelně jednou za 2 - 3 měsíce v Praze a projednává aktuální situaci porodní asistence a profesní organizace v regionech i v ČR, připravuje vzdělávací akce, aktualizuje krátkodobé cíle profesní organizace apod.IMG 20170325 135012

Na kongresu ČKPA jsme přislíbily otevřenost našich setkání členkám ČKPA event. jiným zájemcům.

Rády bychom Vás tedy pozvaly na další naše setkání, které se bude konat 2.12. 2017 v Praze od 13.00 hod.

Zájemci o účast na setkání výkonného výboru ČKPA prosím napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Paní prezidentka Vám podá další podrobnější informace.

Prohlášení ČKPA

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k praktikám některých komunitních porodních asistentek

V poslední době se objevují komentáře k praktikám některých komunitních porodních asistentek. Jedná se o plánované vedení porodu koncem pánevním či vícečetného porodu v domácím prostředí. ČKPA toto chování považuje za neomluvitelné překračování kompetencí porodní asistentky, které velmi poškozuje pověst všech porodních asistentek v ČR. Porodní asistentka, která opakovaně a plánovaně překračuje rámec svých kompetencí, by se nemohla stát členkou ČKPA, popř. by byla z ČKPA vyloučena. ČKPA se tedy distancuje od takového chování.

Schváleno Výkonným výborem ČKPA 14.1. 2017