Účast na pilotní studii MATE

20.února 2018Brno 2018

ČKPA byla jedním z hlavních organizátorů setkání porodních asistentek v Brně, na kterém byl pilotně testován dotazník MATE (Midwifery Assesment Tool for Education).

Dotazník nám přijely představit prof. Billie Hunter a Lynn Lynch z University v Cardiffu (GB) a Mervi Jokinen (prezidentka Evropské asociace porodních asistentek). Dotazník je sestrojen v rámci projektu WHO pro rozvoj porodní asistence v evropských zemích (s důrazem na východní Evropu). Na projektu se podílely vyučující porodní asistence z univerzity v Plzni, Brně, zástupkyně profesních organizací ČKPA a UNIPA, České ženské loby, porodní asistentky z praxe a studentky porodní asistence.

V univerzitě v Cardiffu bylo zřízeno pod hlavičkou WHO v roce 2016 největší centrum pro rozvoj porodní asistence v Evropě. Cílem centra je: podporovat WHO vytvořením důkazní báze týkající se vzděláváí a praxe v porodní asistenci, pomáhat WHO při šíření důkazů a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a praxe v porodní asistenci, poskytovat členským státům technické a odborné poradenství v oblasti vzdělávání v porodní asistenci.

Setkání bylo velmi milé a inspirativní!

Vyjádření ČKPA a UNIPA ke zrušení kreditního systému

Celý dokument ZDE

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb., v pl. znění. Jednou ze změn je z rušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí nadále zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením. ČKPA a UNIPA se budou jako profesní organizace porodních asistentek v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.
Obě profesní organizace budou, stejně jako v minulosti, pořádat odborné akce a na svých webových stránkách a facebookových profilech propagovat odborné akce a poskytovat jim odbornou garanci. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.
Odborná záštita vzdělávací akce bude profesními organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o odborné garanci jedné z profesních organizací na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. ledna 2018 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky dané profesní organizace a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.
Pořádající organizace pomocí Žádosti o odbornou garanci (je k dispozici na webových stránkách profesních organizací) požádá jednu z organizací o její udělení a uhradí adekvátní poplatek. Oslovená profesní organizace přidělí pořadové číslo dané žádosti a doplněnou žádost s logem o přidělení odborné garance zašle zpět pořádající organizaci. Zároveň obě profesní organizace zajistí propagaci odborné akce na svých webových stránkách a dalšími možnými způsoby propagace.
Základním cílem této aktivity je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek vzdělávat se v rámci naší profese.


V Praze 13. prosince 2017


za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu


za UNIPA Mgr. Magdaléna Ezrová,
viceprezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce

Vyjádření ČKPA a UNIPA k otevřenému dopisu "Malé lásky"

Na profesní organizace se obrátili autorky otevřeného dopisu / petice k seriálu Malé lásky

Vyjádření naší profesní organizace spolu s UNIPou:

Vážené autorky otevřeného dopisu,

rády bychom Vám zaslaly naše stanovisko k otevřenému dopisu, který se týká reality show Malé lásky.

Profesní organizace Česká komora porodní asistentek, z. s. a Unie porodních asistentek, z. s. se dlouhodobě podílejí na rozvoji oboru porodní asistence. Obě naše organizace prosazují péči porodních asistentek, která vychází z dostupných vědeckých poznatků Evidence based knowledge (EBK), odborných zkušeností, hodnot a přání každé ženy. Jsme členy Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (EMA). Porodním asistentkám poskytujeme informační a právní servis, pořádáme intervize, supervize apod. Věříme, že všechny tyto kroky vedou v důsledku ke zlepšování péče o těhotnou ženu a její rodinu a k dostupné péči porodních asistentek.

Personál a vedení Fakultní nemocnice Plzeň má náš velký respekt za to, že se do takto složitého projektu, jakým jsou “Malé lásky”, pustili. Určitě není jednoduché pracovat před kamerami a být hodnocen cizími lidmi, navíc často odborníky v daném oboru. Každý televizní pořad na komerční televizi musí splňovat určité parametry sledovanosti, které většinou vedou k tomu, že natočený materiál je sestříhaný tak, aby působil co nejdramatičtěji a byl plný emocí. O české porodní péči o ženu při porodu tedy vypovídá jen povrchně, pozornost je zaměřena na příběhy rodičů. Nejsou vysvětleny důvody pro jednotlivé intervence, není znám zdravotní stav ženy a dítěte, ani přání ženy. Proto bychom se neradi pouštěli do hlubšího rozboru toho, co je vidět na televizní obrazovce.

Dovolíme si ale vyjádřit jistou obavu z tohoto druhu dokumentů. Hlavním důvodem je zkreslená prezentace toho, co je možné považovat za normální, fyziologický porod. V dokumentu “Malé lásky” je porod vykreslován jako dramatická životní událost, ze které je potřeba  mít strach. Životní zkušenost, kterou nelze zvládnout bez medikace či lékařských zákroků. I přesto, že skutečně nejde do podrobností hodnotit průběh porodu a péči o ženy,  ve výsledném sestřihu jsou patrné některé nebezpečné či dokonce škodlivé praktiky a rutinní úkony, které právě na základě Evidence based knowledge nejsou již v zahraničí doporučovány. České ženy a jejich partneři ale mohou při sledování seriálu získat dojem, že jsou tyto zákroky v pořádku.  Divačky a diváci je budou považovat za opodstatněné  a vhodné, protože jsou vidět na televizní obrazovce a provádějí je zdravotníci.

Abychom uvedly konkrétní příklady, zmiňujeme především rutinní separaci novorozenců od matek, rození v nejméně doporučované poloze na zádech s nohami ve zvednuté poloze či řízené tlačení. Otázkou také zůstávají důvody některých dalších intervencí, jako například dirupce vaku blan. A také to, zda je žena objektivně informována o indikaci, rizicích a benefitech provedení konkrétních zákroků. Zde je ale samozřejmě možné, že záběry, kde je vidět její následná svobodná a informovaná volba, mohly být vystřiženy.

Na vaši otázku, v jakých porodnicích  mohou ženy porodit normálně, s informovanou a svobodnou volbou, není jednoduchá odpověď. Mělo by to tak být ve všech. Proto, abychom ale mohly tuto informaci potvrdit či vyvrátit, máme málo validních informací.
Poskytovaná péče se liší zařízení od zařízení a je ve velké míře závislá na přístupech jednotlivých lékařů a porodních asistentek, které na oddělení porodnice aktuálně pracují. Při péči o ženu během porodu se v českých porodnicích setkáváme nejčastěji s lékařsky vedeným porodem, a to i v případech fyziologického, normálního porodu. Podle zprávy o rodičce a novorozenci 2015 (ÚZIS, 2017) vedly porod porodní asistentky pouze u 18,8 % porodů. Kompetence porodních asistentek, které pracují na porodních sálech, jsou často omezovány, jejich práce není autonomní, je podřízená péči lékařské. Dlouhodobě proto podporujeme vznik pracovišť vedených samostatně porodními asistentkami v porodnicích nebo porodních domech, ve kterých by mohly ženy porodit normálně s respektem a úctou k přirozeným porodním procesům a jejich přáním v bezpečném prostředí.

Kvalita poskytovaných služeb v porodnicích není nikým kontrolována a to ani Ministerstvem zdravotnictví například ve státních porodnicích. Existují pouze  výzkumy, které se zaměřují vždy jen na část poskytované péče.

Z poslední doby je to například výzkum z roku 2012, který proběhl na Filosofické fakultě University Karlovy. Výsledky studie jsou k dispozici v publikaci „Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví – kvalita perinatální péče očima rodiček“ autorek Mgr. Lenky Takács a MUDr. Jitky Siedlerové. Autorky došly ve studii k tomuto závěru: “Z výsledků výzkumu vyplývá, že se české porodnictví i přes svou vysokou kvalitu potýká s některými závažnými nedostatky v psychosociální oblasti. Týkají se především neposkytování dostatečných informací a nerespektování přání žen ohledně způsobu vedení jejich porodu. Mezi nejslabší stránky dále patří malá psychická podpora žen v průběhu porodu i v poporodním období a neosobní, nadřazený a rutinní přístup některých zdravotníků, a to zejména ve fakultních porodnicích a v porodnicích s více než 800 porody za rok.“

Státem garantovaný monitoring kvality péče v porodnicích a veřejná data o výsledcích péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních považují naše profesní organizace za podmínku zlepšení kvality péče v porodnicích. Takové výzkumy přesahují možnosti neziskových organizací a měly by být součástí koncepce péče o ženu a dítě. Na tuto koncepci fourmulovanou Ministerstvem zdravotnictví zatím marně čekáme.

 

S pozdravem

Magdalena Ezrová                                                                                              Kateřina Ratislavová
viceprezidentka Unie porodních asistentek                                                        viceprezidentka  ČKPA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schváleno výkonným výborem ČKPA a radou UNIPA

Madrid: valná hromada EMA

24. 9. 2017

ČKPA společně s UNIPA právě podala v Madridu kandidaturu na pořádání valné hromady Evropské asosciace porodních asistentek v roce 2019 v Praze. Tak snad nám to vyjde!

21762633 2036133513284304 2087836749109341194 oFoto- setkání porodních asistentek v Madridu

Vyjádření ČKPA ke zrušení kreditního systému


Vyjádření České komory porodních asistentek, z.s. ke zrušení kreditního systému

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb. Jednou ze změn je zrušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.
Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením.
Česká komora porodních asistentek, z.s. (dále ČKPA) se bude v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat
a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.
Pomocí webových stránek ČKPA, facebookového profilu a pobočných spolků budeme i nadále propagovat a spolupořádat odborné akce a poskytovat jim odbornou záštitu. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.
Záštita odborné akce bude profesní organizací ČKPA vyjádřena přítomností loga na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. září 2017 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky ČKPA a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.
ČKPA v současnosti jedná se spolupracujícími profesními organizacemi na shodném postupu v rámci celoživotního vzdělávání porodních asistentek. Základním cílem této snahy je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek se vzdělávat v rámci naší profese.

Výkonný výbor ČKPA, 18. 9. 2017

Schůzka výkonného výboru ČKPA

2. září 2017

Výkonný výbor ČKPA (prezidium a předsedkyně jednotlivých pobočných spolků) se setkává pravidelně jednou za 2 - 3 měsíce v Praze a projednává aktuální situaci porodní asistence a profesní organizace v regionech i v ČR, připravuje vzdělávací akce, aktualizuje krátkodobé cíle profesní organizace apod.IMG 20170325 135012

Na kongresu ČKPA jsme přislíbily otevřenost našich setkání členkám ČKPA event. jiným zájemcům.

Rády bychom Vás tedy pozvaly na další naše setkání, které se bude konat 2.12. 2017 v Praze od 13.00 hod.

Zájemci o účast na setkání výkonného výboru ČKPA prosím napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Paní prezidentka Vám podá další podrobnější informace.

Prohlášení ČKPA

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k praktikám některých komunitních porodních asistentek

V poslední době se objevují komentáře k praktikám některých komunitních porodních asistentek. Jedná se o plánované vedení porodu koncem pánevním či vícečetného porodu v domácím prostředí. ČKPA toto chování považuje za neomluvitelné překračování kompetencí porodní asistentky, které velmi poškozuje pověst všech porodních asistentek v ČR. Porodní asistentka, která opakovaně a plánovaně překračuje rámec svých kompetencí, by se nemohla stát členkou ČKPA, popř. by byla z ČKPA vyloučena. ČKPA se tedy distancuje od takového chování.

Schváleno Výkonným výborem ČKPA 14.1. 2017

Prohlášení ČKPA

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k tvrzení zástupce Záchranné služby (dále jen ZZS) k zásahu u porodu doma

V listopadu loňského roku se na sociálních sítích objevilo prohlášení zástupce ZZS středočeského kraje o zásahu ZZS u porodu doma. Dle tohoto prohlášení se jednalo o velmi dramatickou situaci a neprofesionalitu přítomné porodní asistentky.  Dle vyjádření rodičů a přítomné porodní asistentky se vůbec nejednalo o dramatickou událost, kde by bylo třeba zásahu přítomných záchranářů. Naopak velmi ocenili profesionalitu a lidský přístup posádky, která po příjezdu dala prostor porodní asistentce, která měla situaci již pod kontrolou.

ČKPA by chtěla vyjádřit podporu porodní asistentce, která se zachovala velmi profesionálně, když zavolala ZZS ve chvíli, kdy uznala, že by bylo třeba asistence záchranářů. Rozhodně toto nepovažujeme za její selhání. Dle ČKPA by tímto způsobem měl být nastaven systém péče o ženu při domácím porodu. Porodní asistentka asistující u domácího porodu je povinna zajistit transport do porodnice, pokud nastala riziková situace, která by mohla ohrozit zdraví rodičky a dítěte. Pokud se situace do příjezdu ZZS změní a riziko pomine, je porodní asistentka plně kompetentní dokončit asistenci u porodu v domácím prostředí a znovu vyhodnotit celou situaci. Je možné, že se rodiče a porodní asistentka v tuto chvíli rozhodnou dále setrvat v domácím prostředí a nevyužijí transportu do porodnice. Myslíme si, že v těchto chvílích velmi záleží na profesionalitě a komunikaci všech zúčastněných zdravotnických profesionálů. 

Je znepokojující, že právě záchranná služba v České republice stále častěji komentuje rozhodnutí, která učiní rodina a porodní asistentka při péči o ženu a dítě v domácím prostředí, vyvolává tím negativní emoce ve společnosti a napětí mezi dvěma zdravotnickými obory.  Stejně tak, jako jsou zdravotničtí záchranáři kompetentní poskytovat přednemocniční neodkladnou péči, je porodní asistentka kompetentní pečovat o ženu při fyziologickém porodu a v šestinedělí. V těchto situacích by mělo jít spíše o spolupráci na profesní úrovni, odbornou diskusi o péči založené na důkazech a vytváření atmosféry důvěry, kdy se může jeden zdravotník na druhého spolehnout. 

ČKPA se tímto přidává k prohlášení vydaného HAM a UNIPA a ráda by se podílela na dalším řešení této problematiky.

Schváleno Výkonným výborem ČKPA 14.1. 2017

O nás

Česká komora porodních asistentek, z. s. (ČKPA)

ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. V současnosti je jednou ze tří profesních organizací porodních asistentek. 

Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z Gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace přeměnila na Českou konfederaci porodních asistentek a v roce 2016 došlo v souvislosti s legislativními změnami k transformaci na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek.

ČKPA sdružuje regionální pobočné spolky porodních asistentek v České republice. ČKPA byla hlavní hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.

ČKPA je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek (International confederation of midwives - ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (European Midwives Association - EMA). Za Českou republiku je dalším členem těchto dvou mezinárodních organizací také profesní organizace porodních asistentek Unie porodních asistentek (UNIPA).

ČKPA každoročně pořádá od roku 2016 celostátní kongres, kde se v rámci profesní komunity snažíme sdílet nejnovější poznatky z porodní asistence, z profesního vzdělávání. Na odborném programu kongresů se každoročně podílí svými příspěvky i naše budoucí kolegyně – studentky porodní asistence. Více informací o jednotlivých kongresech naleznete ZDE.

Od roku 2018 ČKPA každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek studijního programu Porodní asistence v České republice, která má praktický přínos pro porodní asistenci. Rok od roku se zlepšuje kvalita posuzovaných závěrečných prací, které nominují vzdělavatelé napříč celou Českou republikou. Autorky závěrečných prací mají možnost dvouletého nebo jednoletého bezplatného členství v organizaci dle umístění v soutěži a vítězky také získají malou finanční odměnu.

Česká komora porodních asistentek také již od roku 2021 realizuje dvakrát ročně Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci. Jedná se o platformu, kde jednotliví vzdělavatelé a jejich představitelky sdílí své zkušenosti, hledají možnosti další spolupráce a tím přispívají k rozvoji vzdělávání v porodní asistenci. V roce 2023 se představitelky vzdělavatelů v porodní asistenci ve spolupráci s ČKPA spolupracovaly s Národním centrem ošetřovatelství a národních zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO) na přípravě jednotného Logbooku pro studijní program Porodní asistence. Věříme, že toto sjednocení přispěje ke sjednocování výstupů studia u absolventek z jednotlivých vysokých škol v České republice.   

Představitelky ČKPA jsou členkami řady pracovních skupin, komisí a zastupují organizaci v dalších organizacích. Jedná se o Českou ženskou lobby, Komisi pro porodnictví při Radě vlády, Komisi pro vzdělávání porodních asistentek při Ministerstvu zdravotnictví, Komisi pro porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví a další.

V roce 2023 byla zahájena činnost pracovních skupin z pověření Ministerstva zdravotnictví pod vedením NCO NZO, kde jsou představitelky ČKPA aktivními členkami. Jedná se o pracovní skupiny, které pracují na přípravě Národních postupů v porodní asistenci a na přípravě Koncepce porodní asistence.

Koncepci porodní asistence považujeme za velmi potřebný strategický dokument, který pomůže rozvíjet porodní asistenci jako profesi, včetně nastavení pravidel a zlepšení podmínek pro výkon profese.

ČKPA se dále podílí na řadě aktivit, které přispívají k posílení profese porodní asistence, často ve spolupráci s dalšími organizacemi porodních asistentek a dalšími spolupracujícími profesemi a subjekty.

Aktualizováno prosinec 2023

Struktura profesní organizace

Prezidium ČKPA

Prezidentka: Mgr. Alena Frýdlová                         

Viceprezidentka: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.   

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.                   

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. Blanka Tiainen, MSc.                                                                               

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. Daniela Laštovičková 

Výkonný výbor ČKPA

členky prezidia ČKPA a předsedkyně regionálních pobočných spolků

Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise ČKPA

Předsedkyně revizní komise: Bc. Martina Holubářová

Místopředsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

Členka:  Bc. Jaroslava Eksteinová

 a zástupkyně revizních komisí pobočných spolků

 

Schéma struktury

stuktura

Pf 2021

Náročný rok 2020 je pomalu za námi. V loňském pfku jsme psaly, že rok 2020 bude "Rokem sestry a porodní asistentky" a že nás čekají oslavy naší práce...ani jsme netušily, jak pracovně a v jak náročných podmínkách budeme "oslavovat". Pojďme vykročit do nového roku 2021 s optimismem, nadějí a novou pozitivní energií!

Milé kolegyně, porodní asistentky, děkujeme Vám všem za Vaše obrovské nasazení v práci a přejeme pohodu v duši, pevné zdraví, klidnější a veselejší rok 2021!

2021