Příprava zákona o České komoře porodních asistentek

Zástupkyně ČKPA, UNIPA a ČSPA nadále spolupracují se senátorem Lumírem Kantorem na přípravě zákona o České komoře porodních asistentek. Senátor Kantor a další senátoři předložili návrh zákona v Senátu ČR dne 30.1.2020 (více ZDE). K návrhu zákona však měly profesní organizace i další zúčastněné strany řadu připomínek. Proto senátor Kantor stáhnul návrh zákona  z projednávání v Senátu a v tuto chvíli se na základě připomínek upravuje. ČKPA i nadále pracuje na těchto změnách a podílí se na dotvoření stavovských předpisů. ČKPA podporuje vytvoření zákona, který pomůže regulovat profesi porodní asistentky a přispěje ke zkvalitnění poskytované péče ženám.

Pokud by některá z členek ČKPA chtěla spolupracovat na úpravách návrhu zákona nebo na přípravě stavovských předpisů komory, dejte nám prosím vědět.

Výkonný výbor ČKPA

21.3.2020

Vyjádření ČKPA, z.s. ke kauze postihu komunitní porodní asistentky

Vyjádření ČKPA, z.s. ke kauze postihu komunitní porodní asistentky Mgr. L. Kašové - ZDE

Ženám nelze upřít právo svobodné volby místa porodu. Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) dlouhodobě zastává názor, že by ženy, které se rozhodnou přivést na svět své dítě v domácím prostředí, měly mít možnost získat odbornou péči porodní asistentky a to na základě předem stanovených pravidel (nízkorizikové rodičky, standardy péče, zkušené a vzdělané porodní asistentky pracující pod supervizí). Toto stanovisko vyplývá z platných norem Evropské asociace porodních asistentek (EMA) a Světové konfederace porodních asistentek (ICM), jejichž je ČKPA členem. Je tristní, že současná situace v České republice toto právo žen nepodporuje a jsou sankcionovány porodní asistentky, které splňují po odborné stránce veškeré představy, které má naše profesní organizace o zkušené a vzdělané porodní asistence s dlouholetou praxí. Věříme, že současná snaha profesních organizací porodních asistentek v České republice o založení zákonem stanovené Komory porodních asistentek napomůže k vyřešení neutěšené situace, kdy jsou postihovány porodní asistentky, které provádí svou praxi na základě všech platných a celosvětově uznávaných pravidel.

Principy péče v porodní asistenci

PrincipyPrincipy péče v porodní asistenci ke stažení ZDE

Dokument Principy péče v porodní asistenci byl připraven ve spolupráci Unie porodních asistentek,z.s. a České komory porodních asistentek, z.s. jako materiál, který může pomoci porodním asistentkám lépe se orientovat v péči o ženu během těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Dokument vychází z doporučených postupů WHO, ICM, NICE a z dalších odborných zdrojů. Jde o "živý" dokument, který bude průběžně revidován a doplňován. Revize Principů péče je plánovaná na jaro 2020.

Budeme rády za Vaše názory a připomínky, které nám můžete zasílat ZDE.

Otevřený dopis ČKPA ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,
rády bychom Vás jménem České komory porodních asistentek, z.s., nejdéle fungující profesní organizace porodních asistentek v České republice, seznámily s oblastmi porodní asistence, které vnímáme jako problematické a požádaly Vás o spolupráci při jejich řešení. Dlouhodobě se podílíme na přípravě stěžejních dokumentů nutných pro profesi porodní asistentky. Jedná se například o přípravu novelizace kompetenční vyhlášky a metodického pokynu pro vzdělávání ve studijním programu Porodní asistence v rámci pracovní skupiny pro vzdělávání v porodní asistenci při MZ ČR nebo příprava vzdělávacího standardu pro studijní program Porodní asistence v rámci pracovní skupiny Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí. Zároveň se podílíme dlouhodobě na jednáních týkajících se bodového ohodnocení výkonů, které mohou provádět (a mají ve svých kompetencích) porodní asistentky.
Níže uvádíme nejpalčivější problémy, které často brání adekvátní péči, kterou mohou porodní asistentky v rámci svých kompetencí poskytovat. Vnímáme tuto problematiku jako celospolečenský problém, který může mít dopad nejen na ženu, ale na celou komunitu v širším slova smyslu.

1. Kompetence porodních asistentek
Porodní asistentky chtějí mít možnost vykonávat své povolání v celé šíři své odborné způsobilosti, která vychází celosvětově z mezinárodní definice porodní asistentky Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Kompetence a činnosti porodních asistentek jsou na národní úrovni dostatečně vymezeny a popsány ve vyhlášce MZ ČR č. 55/2011 Sb. (resp. 2/2016 Sb.). V kompetenci porodních asistentek byla vždy samostatná péče o ženu během fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí, ale dlouhodobě je nám v těchto činnostech bráněno.
- Kompetence porodních asistentek, které pracují na porodních sálech, jsou často omezovány, jejich práce je podřízená péči lékařské. Porodní asistentky vedly dle údajů ÚZIS (2017) jen okolo 19 % porodů.
- Se soukromými porodními asistentkami zdravotní pojišťovny nejsou ochotné uzavírat smlouvy (dle našeho šetření v roce 2017 mělo uzavřenou smlouvu s VZP jen 15 soukromých porodních asistentek).
- Soukromé porodní asistentky mají k dispozici reálně pouze jeden výkon od zdravotních pojišťoven pro odbornost porodní asistentky (921) a to je výkon 06211 Návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou. Další výkony: Komplexní a kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (06021 a 06023) nemá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou žádná z porodních asistentek.
- Současný stav péče soukromých porodních asistentek pracujících v komunitním prostředí hrazené ze zdravotního pojištění nepokrývá potřeby těhotných žen a šestinedělek v ČR! Nepokrývá ani potřeby pro výuku komunitní porodní asistence u studentek.
- Péči soukromé porodní asistentky musí indikovat lékař (ošetřující gynekolog) - což je v konfliktu s jeho zájmy.
- Péče porodních asistentek o fyziologicky těhotné ženy a šestinedělky je hospodárnější
a ekonomicky pro zdravotní pojišťovny výhodnější. Výzkumy potvrzují, že péče porodní asistentky kontinuálně poskytovaná ženám po celou dobu těhotenství, porodu a šestinedělí je tou správnou volbou z hlediska komfortu ženy a její komunity, ale i z hlediska výskytu případných komplikací a odchylek od fyziologie.

2. Porodní domy, centra péče porodních asistentek, domácí porody
Naše organizace dlouhodobě hájí zájmy a potřeby žen a jejich rodin, kterým porodní asistentky péči poskytují. Nabídka klasické nemocniční porodní péče není dostačující, řada žen není s péčí zdravotníků v nemocnicích spokojená.
- Podporujeme vznik porodních domů, jako bezpečné alternativy místa pro porod nízkorizikových těhotných žen. Preferujeme umístění porodního domu v blízkosti porodnice.
- Podporujeme vznik center péče porodních asistentek v porodnicích, kde by mohly porodní asistentky poskytovat péči nízkorizikovým těhotným, rodičkám a šestinedělkám, pracovat zcela samostatně, podporovat přirozený porod bez rutinních zásahů a medikace, poskytovat individualizovanou péči v porodní asistenci založené na důkazech. Za samozřejmost považujeme přesné stanovení podmínek a jasných postupů (standardů), na jejichž základě porodní asistentky budou péči poskytovat.
- To, že určitá část našich žen se rozhoduje pro porod ve svém domácím prostředí (často zcela bez poskytnutí zdravotní péče, pouze s laickým doprovodem), je skutečností. Ženě nelze upřít právo svobodné volby místa porodu. Pokládáme proto za správné také v tomto případě ženám poskytnout potřebnou odbornou péči a to na základě předem stanovených pravidel (nízkorizikové rodičky, standardy péče, zkušené a vzdělané porodní asistentky pracující pod supervizí).

3.  Komora porodních asistentek ze zákona
Proto, abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Budeme tedy usilovat o vznik Komory porodních asistentek ze zákona, aby bylo zajištěno hájení zájmů všech zájmových skupin v porodní asistenci. Komoru zároveň vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!
Jsme zcela jasně pro vzájemnou spolupráci porodní asistentky a lékaře. Rády se na kultivaci vzájemných vztahů budeme podílet v partnerské a respektující atmosféře. Zásadní je pro nás kromě vzájemné spolupráce porodních asistentek a lékařů i spolupráce, kolegialita a vzájemný respekt s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Věříme, že jsme výše jasně vyjádřily problémy a současný stav péče v porodní asistenci a že touto cestou nalezneme tak potřebnou podporu pro další vývoj správným směrem v péči poskytované našim ženám a jejich rodinám. Jsme připraveny k dalším krokům a jednáním, které přispějí ke zdárnému vývoji.


Schváleno Výkonným výborem ČKPA   1.9. 2018

Podán elektronicky na MZ ČR  2. 10. 2018

Beseda se studentkami Porodní asistence

Zástupkyně ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. vedly na podzim 2018 dvě besedy se studentkami oboru Porodní asistentka. Věnovaly se historii i současnosti profesních organizací porodních "babiček" a zaměřily se na činnost České komory porodních asistentek z.s.

Informovaly studentky o přípravě komory porodních asistentek ze zákona a besedovaly se studentkami o jejich názorech na význam jednotné profesní organizace pro všechny porodní asistentky.

Setkání se studentkami bylo příjemné a doufáme, že zástupkyně ČKPA budou v besedách pokračovat.

Očima studentek porodní asistence

Co je potřebné pro fungování profesní organizace?

Výzva k akreditaci zařízení

Vážené kolegyně,
dovolujeme si Vás jménem profesní organizace porodních asistentek Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) oslovit ohledně spolupráce na vzdělávání našich budoucích kolegyň. Jak možná víte, je vyhláškou Evropského parlamentu a rady č. 2013/55/EU a související národní legislativou stanovena povinnost při studiu porodní asistence absolvovat odbornou praxi na zdravotnických pracovištích, která jsou akreditována pro praktickou výuku v porodní asistenci. Účelem tohoto sdělení není polemizovat nad praktičností, efektivností či správností této povinnosti. Faktem zůstává, že i přes urgence na Ministerstvu zdravotnictví tato povinnost trvá a všechny vysoké školy, které vzdělávají budoucí porodní asistentky, jsou povinny odbornou praxi zajišťovat pouze na akreditovaných pracovištích pro praktickou výuku v porodní asistenci. Některé vysoké školy doposud toto nařízení zcela nerespektovaly. Je však pravdou, že tato povinnost bude při budoucích akreditacích studijních programů striktně vyžadována.
A proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v zájmu o vytvoření co nejširšího spektra pracovišť pro odbornou praxi studujících porodní asistenci. Žádost o akreditaci zdravotnického pracoviště pro praktické vyučování v porodní asistenci může podat pouze dané zdravotnické pracoviště, nemohou to za něj udělat vzdělavatelé. Žádost o akreditaci se podává Ministerstvu zdravotnictví ČR dle pravidel a na formuláře, které jsou k dispozici na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/prakticke-vyucovani-pro-porodni-asistenci_946_3.html. Na tomto odkazu lze také zjistit, která pracoviště tuto akreditaci mají udělenu. V tuto chvíli má platnou akreditaci pro praktické vyučování pro porodní asistenci 31 pracovišť, z toho není žádné pracoviště soukromé porodní asistentky.
Proto je naše výzva směrována především kolegyním soukromým porodním asistentkám, které mohou nejlépe studujícím porodním asistentkám předat znalosti a dovednosti v komunitní porodní asistenci. Na řadě škol je tato část práce porodní asistentky často ve výuce minimalizována a věříme, že zvýšení počtu pracovišť, kde by studující mohli vykonávatodbornou praxi v komunitní porodní asistenci, by mohlo přispět ke zkvalitnění výuky, úrovně našich absolventů, ale také ke zvýšení profesní hrdosti a prestiže naší profese.
Stejně tak bude přínosné, když se rozšíří i spektrum lůžkových zdravotnických zařízení s touto akreditací a budoucí absolventky se budou moci připravovat k výkonu profese na tom pracovišti, kde také pak zahájí svou profesní kariéru.
ČKPA Vám určitě může pomoci s žádostí o akreditaci, můžeme Vám poradit a podělit se o své zkušenosti.
V případě, že Vás naše výzva a prosba v jednom oslovila, budeme velmi rády a rády pomůžeme. O další informace se můžete obrátit na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či další kontakty, které naleznete na stránkách naší organizace – www.ckpa.cz.
V Praze 26. srpna 2018

za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu

Seminář: Současný stav porodní asistence. A co dál?

Členky výkonného výboru ČKPA,z.s. se zúčastnily semináře Současný stav porodní asistence. A co dál? v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR.Untitled collage

Seminář organizoval a jednání řídil senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Byla představena koncepce zákona o České komoře porodních asistentek a jednotlivé profesní organizace porodních asistentek vyjadřovaly své názory a důvody, proč a v jakém ohledu by byla komora ze zákona pro porodní asistentky přínosem.

ČKPA, z.s. skvěle reprezentovala členka prezidia Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Ke komoře PA se vyjadřovali i zástupci z řad lékařů. Celý záznam jednání si můžete prohlédnout ZDE

 

GDPR a Česká komora porodních asistentek, z.s.

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ČKPA, z.s.

ČKPA, z.s. jako spolek zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:
• Evidence svých členek (vyplněné přihlášky ke členství v ČKPA). ČKPA, z.s. musí evidovat své členky, posuzovat jejich způsobilost ke členství, aby mohla plnit své cíle (kontrola počtu členek, platba členských poplatků, volby apod.).
• Zasílání sdělení a informací o vzdělávacích nebo jiných akcí pro porodní asistentky (výhradně e-mailem).
• Provádění průzkumů a šetření, které se týkají porodní asistence.

Členky ČKPA, z.s.
• mají právo požadovat od ČKPA přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• mají právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, a to způsobem uvedeným v předchozím bodě,
• mají právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

ČKPA, z.s. se zavazuje využívat získané osobní údaje pouze pro vnitřní potřebu organizace (evidenci členů, shromažďování kontaktů pro zasílání informačních e-mailů) a neposkytnout je třetím osobám.  Osobní údaje členek ČKPA budou sdíleny pouze s předsedkyní/ hospodářkou příslušného pobočného spolku ČKPA. Přihláška ke členství v ČKPA bude z databáze vymazána 5 let po ukončení členství nebo při podání písemné žádosti o výmaz (po ukončení členství).
Při účasti na akcích ČKPA nebo jejích pobočných spolků mohou členky i ostatní účastnice akce udělit souhlas s využitím osobních údajů (jména a e-mailové adresy) k zasílání informací a sdělení pro porodní asistentky.
Rády bychom také upozornily, že na akcích ČKPA mohou být pořadatelem pořizovány fotografie. Fotografie mohou být využity na webových, facebookových stránkách ČKPA (pobočných spolků) nebo na propagačních materiálech. Na fotografování budete předem upozorněny. Pokud s fotografováním Vaší osoby na akci nesouhlasíte, prosím upozorněte předem na tuto skutečnost fotografa, který Vás bude fotit. Svůj nesouhlas se zpracováním fotografie můžete také vyjádřit kdykoli později na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud si přejete vymazat Vaše osobní údaje z databáze (mailing listu) ČKPA,z.s., napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účast na přípravě zákona o Komoře porodních asistentek

Česká komora porodních asistentek, z.s. byla přizvána senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. k přípravě zákona o komoře porodních asistentek. Společně s ostatními profesními organizacemi (UNIPA, ČSPA) probíhají pravidelná jednání v Senátu Parlamentu ČR s panem senátorem a s právníky, na kterých společně hledáme možnosti podoby tohoto zákona. received 19373220662985371

Pan senátor vytváří podnětné prostředí pro naše jednání, vnímá naši snahu podpořit uplatnění kompetencí porodních asistentek v praxi a nutnost posílit komunitní péči. Důležitá budou nyní jednání o způsobu regulace profese. Ta nás ale teprve čekají.

Tvorba zákona a jeho prosazení je "běh na dlouhou trať". Chceme tomu ale věnovat svůj čas, protože abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Komoru vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá především registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!