Memorandum o spolupráci

Dnes (12. 3. 2014) se na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo pracovní jednání zástupců profesních sdružení porodních asistentek (Česká konfederace porodních asistentek, Unie porodních asistentek, Česká společnost porodních asistentek a Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester). Za Ministerstvo zdravotnictví se schůzky zúčastnila hlavní sestra ČR Alena Šmídová.

Výstupem tohoto jednání je podpis memoranda o spolupráci, které odsouhlasily zástupkyně všech čtyř sdružení. „Jsem velice ráda, že se nám podařilo dohodnout se na společných cílech a v memorandu spatřuji první krok k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká Alena Šmídová. V memorandu se mimo jiné hovořío potřebě vytvoření koncepce porodní asistence, dále o nutnosti úpravy pregraduálního  a postgraduálního vzdělávání porodních asistentek nebo zajištění spolupráce s ministerstvem zdravotnictví při úpravě legislativy spojené s výkonem povolání porodní asistentky.

memorandum

Podpis memoranda, zleva: Mgr. Ludmila Lukešová (Česká společnost porodních asistentek),  Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek), Mgr. Věra Vránová (Česká konfederace porodních asistentek), Ph.D., Mgr. Alena Šindelářová (Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester)

Celý text:

ke stažení

Profesní organizace porodních asistentek v ČR

Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) již potřetí (2002, 2008 a 2013) iniciovala jednání o vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice. Předložily jsme OONP ministerstva zdravotnictví a kolegyním z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester (GPS ČAS) a z Unie porodních asistentek (UNIPA) analýzu současné situace s návrhem postupu viz www.ckpa.cz. Mezitím z iniciativy a s podporou některých gynekologů vznikla Česká společnost porodních asistentek (ČSPA).

15. ledna 2014 se na MZ ČR uskutečnilo druhé setkání zástupkyň všech výše uvedených organizací porodních asistentek. Dnes je již jasné, že ke sjednocení porodních asistentek v ČR bohužel opět nedojde.

Profesní organizace porodních asistentek v ČR

Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) již potřetí (2002, 2008 a 2013) iniciovala jednání o vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice. Předložily jsme OONP ministerstva zdravotnictví a kolegyním z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester (GPS ČAS) a z Unie porodních asistentek (UNIPA) analýzu současné situace s návrhem postupu viz www.ckpa.cz. Mezitím z iniciativy a s podporou některých gynekologů vznikla Česká společnost porodních asistentek (ČSPA).

Výzva k vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice

1. Rozbor současné situace

V roce 2004 byla v ČR po téměř 50 letech oficiálně zákonem č.96/2004 obnovena profese porodní asistentky. Dnes je registrováno celkem cca 6,5 tisíce porodních asistentek, v oboru porodní asistence jich však pracují pouze cca 4 tisíce (část dřívějších „ženských sester" může pracovat v jiných oborech jako „všeobecné sestry").

Je zřejmé, že pokud mají být porodní asistentky schopny účinně hájit své profesní zájmy, potřebují jednotnou, silnou a aktivní profesní organizaci. Poučení v důsledném až agresivním hájení profesních zájmů si mohou vzít u českých lékařů-gynekologů, kteří jsou organizováni hned trojnásobně (všichni povinně v ČLK, většina v ČGPS a část v SSG). Také porodní asistentky (dříve „babičky") měly až do roku 1948 jednotnou profesní organizaci s cca 3.000 členkami.