EMA - valná hromada 2016, Sofie, Bulharsko

FB IMG 1474722244889

Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek se letos konala ve dnech 22. - 24. září 2016 tentokráte v Sofii, hlavním městě Bulharska. Ani letos nechyběly zástupkyně ČKPA avšak s lehkou obměnou. Stálicí na setkání EMA je prezidentka ČKPA Alena Frýdlová a letos poprvé vyjela také porodní asistentka Eva Nyklesová, aby získala nové zkušenosti a poznatky.

První den si pro nás bulharské porodní asistentky přichystaly prezentace ze své praxe a ze současné situace v bulharském porodnictví. Seznámily nás s problémy, se kterými se těhotné ženy a porodní asistentky setkávají v každodenní praxi např. s obtížností přístupu k odborným informacím, s nástrahami ve vzdělávání a postavením profese porodní asistentky ve společnosti. Během konference byl přítomen také tisk. Ve večerních hodinách proběhla recepce na které měly jednotlivé zástupkyně z členských zemí možnost interakce se všemi zúčastněnými.

Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek – EMA GM Meeting 2015, Bukurešť, Rumunsko

Na konci září tohoto roku se opět konala valná hromada Evropské asociace porodních asistentek, tentokrát v hlavním městě Rumunska, Bukurešti. Delegátky za ČKPA zůstaly stejné jako loni, tedy Alena Frýdlová a Lenka Veselá. Letos také SPAJK vyslal porodní asistentku Mirku Tomickou, aby nasála atmosféru mezinárodního setkání a získala nové kontakty. Pokud se chcete vydat na další valnou hromadu společně s delegátkou ČKPA, jste vítány. Každá z nás, které jsme se nějakého mezinárodního setkání zúčastnily, Vám potvrdí, že si domů odvezete mnoho nových zkušeností a poznatků. Ale hlavně si odvezete chuť a energii k další práci a k dalším potřebným změnám.

Letos valné hromadě předcházela konference The midwife and her role in the health of childbearing women. Tato se konala na podporu rumunských porodních asistentek. Porodní asistentky z různých koutů Evropy se setkaly se svými kolegyněmi z pořádající země, se zástupci Ministerstva zdravotnictví, se zástupci vzdělávání v porodní asistenci a tiskem. Byly jsme seznámeny s problémy porodní asistence a porodních asistentek v Rumunsku, včetně problémů se vzděláváním. Velkým problémem je také situace v rumunském zdravotnictví, kdy se ženám nedostává téměř žádné těhotenské péče, což se velmi výrazně odráží na perinatální mortalitě.

Po krátké konferenci proběhla recepce se všemi zúčastněnými. Ve velmi příjemné atmosféře probíhalo mnoho diskusí mezi jednotlivými stranami. Fotky z této konference můžete najít zde

Následující den, 25.9.2015, začala valná hromada EMA. V pátek se projednávaly veškeré záležitosti týkající se EMA, jejího fungování, finanční situace, strategické plány na další období. Všechny tyto schválené dokumenty jsou kdykoli k dispozici u Lenky Veselé nebo Aleny Frýdlové. Pokud budete mít zájem kdykoli Vám je zašleme.

Druhý den, 26.7.2015, probíhala odborná část valné hromady. Kolegyně z Kypru, Spojeného království, Švédska, Bulharska a dalších zemí přednesly svoje odborné prezentace. Podrobnosti naleznete v příloze Zpráva z pracovní cesty. V odpoledních hodinách se Alena Frýdlová a Mirka Tomická zúčastnily workshopu na téma Těhotenská péče vedená porodní asistentkou. Zástupkyně každé země měla vypracovat graf, kolik návštěv v těhotenství a proč má budoucí rodička s porodní asistentkou. Jasně se zde vykrystalizovaly dvě skupiny států. Země, kde péči o těhotné mají v rukou PA, a země, kde je péče soustředěna v rukou lékařů. Za ČR nevznikl graf žádný, neb se jistě může stát, že se těhotná s péčí pouze PA nesetká v celém těhotenství. Lenka Veselá byla na workshopu týkajícího se vzdělávání porodních asistentek napříč Evropou. Zaznělo zde několik zásadních otázek a odpovědí. Např. zda má být vzdělávání porodních asistentek na Bc či Mgr úrovni. Většina delegátů se shodla na Bc úrovni. Dále, že porodní asistence je praktická profese a následné akademické vzdělání by mělo být možné, ne však nezbytné pro všechny. Po ukončení workshopů následovala zpětná vazba pro všechny delegáty.

V závěru valné hromady vydala EMA tiskové prohlášení o kritické situaci v důsledku velkého počtu imigrantů a roli porodní asistentky v této situaci. Prohlášení o valné hromadě a fotky naleznete zde.

EMA – valná hromada Tallin 2014

Ve dnech 26. a 27. září tohoto roku proběhla valná hromada EMA – Evropské asociace porodních asistentek. Valná hromada EMA se koná každý rok. Letos hostovala v Tallinu, hlavním městě Estonska. I letos vyslala ČKPA na jednání své zástupkyně – Lenka Veselou a Alenu Frýdlovou.

První den se projednávaly záležitosti týkající se strategického plánu EMA, rozpočtu na příští rok a představili se kandidáti na uvolněné pozice v prezidiu. Dále porodní asistentky z Estonska seznámily delegáty s porodní asistencí v jejich zemi. Dalšími body jednání byla volba místa k pořádání EMA Educational conference 2016. Kandidátem byla Royal College of Midwives z Londýna a po přednesení všech relevantních informací bylo toto jednohlasně odsouhlaseno.

Rekapitulace návrhu ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA na sjednocení profesních organizací před jednáním po pa 12. 3. 2014

Pro zmapování současné situace a zefektivnění naší další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - od ČKPA podrobných, od ostatních PO stručných.

Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme s připomínkami (uvést) – nesouhlasíme (proč) – nevíme (je nutné vysvětlení) k bodům 1.-4., případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Návrhy cílů ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA před jednáním po porodních asistentek

Pro zmapování současné situace a zefektivnění další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - ČKPA podrobných, ostatní PO stručných. Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme (s připomínkami) – nesouhlasíme (proč) k jednotlivým bodům, případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Obor porodní asistence je jasně definován mezinárodní definicí, směrnicí EU, zákonem o způsobilosti a vyhláškou o činnostech, dokumenty ICM a EMA a doporučeními WHO. Všechny právní normy musí být v souladu se směrnicemi EU.

Otevřený dopis výkonného výboru ČKPA předsednictvu ČSPA

Již dvakrát spolu na Ministerstvu zdravotnictví jednaly zástupkyně České konfederace porodních asistentek (ČKPA) a České společnosti porodních asistentek (ČSPA) a výsledkem je podepsání memoranda o spolupráci. Respektujeme však, že ČSPA nemá zájem na vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v ČR, i když s uváděnými důvody nesouhlasíme.

Memorandum o spolupráci

Dnes (12. 3. 2014) se na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo pracovní jednání zástupců profesních sdružení porodních asistentek (Česká konfederace porodních asistentek, Unie porodních asistentek, Česká společnost porodních asistentek a Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester). Za Ministerstvo zdravotnictví se schůzky zúčastnila hlavní sestra ČR Alena Šmídová.

Výstupem tohoto jednání je podpis memoranda o spolupráci, které odsouhlasily zástupkyně všech čtyř sdružení. „Jsem velice ráda, že se nám podařilo dohodnout se na společných cílech a v memorandu spatřuji první krok k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká Alena Šmídová. V memorandu se mimo jiné hovořío potřebě vytvoření koncepce porodní asistence, dále o nutnosti úpravy pregraduálního  a postgraduálního vzdělávání porodních asistentek nebo zajištění spolupráce s ministerstvem zdravotnictví při úpravě legislativy spojené s výkonem povolání porodní asistentky.

memorandum

Podpis memoranda, zleva: Mgr. Ludmila Lukešová (Česká společnost porodních asistentek),  Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek), Mgr. Věra Vránová (Česká konfederace porodních asistentek), Ph.D., Mgr. Alena Šindelářová (Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester)

Celý text:

ke stažení